Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME β-FRUCTOFURANOSIDASE (β-Ffase) TỪ NẤM MỐC Aspergillus

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2870 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ 6-2006

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME
β-FRUCTOFURANOSIDASE (β-Ffase) TỪ NẤM MỐC Aspergillus
Mai Huỳnh Đoan Anh(1), Phạm Thị Ánh Hồng(1), Nguyễn Như Nhứt(2)
(1)Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG - HCM
(2) Công ty TNHH Gia Tường
(Bài nhận ngày 08 tháng 11 năm 2005, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 07 tháng 08 năm 2006)
TÓM TẮT: Nhằm góp phần vào bước đầu xây dựng mô hình sản xuất enzyme FructoOligosaccharide (FOS) sau này, chúng tôi tiến hành các giai đoạn thí nghiệm sau:
1. Khảo sát khả năng tổng hợp β-Ffase của một số chủng vi nấm Aspergillus được phân lập
từ một số sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam và chọn chủng có khả năng tổng hợp cao nhất.
2. Khảo sát một số điều kiện để tổng hợp và thu nhận enzyme β-Ffase.
3. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên hoạt tính thủy phân sucrose của enzyme β-Ffase
như: pH, nhiệt độ, nồng độ cơ chất, động học thủy phân cơ chất.
1. MỞ ĐẦU

β-Ffase (EC 3.2.1.26) là một enzyme thuộc họ GH 68 còn được gọi với nhiều tên khác như
invertase; invertin; acid invertase; saccharase; glucosucrase; β-fructosidase; sucrase; β -hfructosidase; fructosylinvertase. β-Ffase được tổng hợp bởi nhiều loài thực vật và vi sinh vật
khác nhau với nhiều chức năng sinh học quan trọng như tham gia vào quá trình biến dưỡng và
vận chuyển hexose, làm chậm quá trình lão ở thực vật.
β-Ffase là một trong những enzyme có ứng dụng quan trọng trong sản xuất các fructooligosaccharide (FOS), một thành phần tối cần thiết và hữu ích trong các sản phẩm thực phẩm
chức năng.
FOS là một trong hơn 12 loại oligosaccharide đã được thương mại hóa. Ở Hàn Quốc, Bỉ,
Pháp, Mỹ và nhất là Nhật Bản, FOS hấp dẫn người tiêu dùng trong những năm gần đây bởi
FOS mang nhiều đặc tính chức năng có lợi cho sức khỏe con người như giảm cholesterol và mỡ
trong máu, phòng ngừa bệnh tiểu đường và bệnh xơ cứng động mạch, kích thích hoạt động của
hệ tiêu hóa, chống béo phì, không gây sâu răng….(1)
Hiện nay, một lượng đáng kể FOS trên thế giới được sản xuất bằng enzyme β-Ffase thu
nhận từ nấm mốc Aspergillus, đặc biệt là các chủng A. niger, A.japonicus, A.sydowi. Tuy
nhiên, ở nước ta vẫn chưa có các nghiên cứu ứng dụng nào của β-Ffase vào việc sản xuất FOS.
Mục tiêu của đề tài nhằm sàng lọc các chủng Aspergillus có khả năng tổng hợp β-Ffase cao và
một số điều kiện để thu nhận cũng như vài đặc tính của enzyme này.
2. VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM:
2.1. Vật liệu:
Chúng tôi sử dụng 8 chủng Aspergillus phân lập từ các nguồn khác nhau.
STT

Tên chủng

Ký hiệu...
TP CHÍ PHÁT TRIN KH&CN, TP 9, S 6-2006
Trang 49
NGHIÊN CU MT S ĐẶC TÍNH CA ENZYME
β-FRUCTOFURANOSIDASE
(β-Ffase) T NM MC Aspergillus
Mai Hunh Đoan Anh
(1)
, Phm Th Ánh Hng
(1)
, Nguyn Như Nht
(2)
(1)Trường Đại hc Khoa hc T Nhiên, ĐHQG - HCM
(2) Công ty TNHH Gia Tường
(Bài nhn ngày 08 tháng 11 năm 2005, hoàn chnh sa cha ngày 07 tháng 08 năm 2006)
TÓM TT: Nhm góp phn vào bước đầu xây dng mô hình sn xut enzyme Fructo-
Oligosaccharide (FOS) sau này, chúng tôi tiến hành các giai đon thí nghim sau:
1. Kho sát kh năng tng hp
β
-Ffase ca mt s chng vi nm Aspergillus được phân lp
t mt s sn phm nông nghip Vit Nam và chn chng có kh năng tng hp cao nht.
2. Kho sát mt s điu kin để tng hp và thu nhn enzyme
β
-Ffase.
3. Kho sát mt s yếu t nh hưởng lên hot tính thy phân sucrose ca enzyme
β
-Ffase
như: pH, nhit độ, nng độ cơ cht, động hc thy phân cơ cht.
1. M ĐẦU
β-Ffase (EC 3.2.1.26) là mt enzyme thuc h GH 68 còn được gi vi nhiu tên khác như
invertase; invertin; acid invertase; saccharase; glucosucrase; β-fructosidase; sucrase; β -h-
fructosidase; fructosylinvertase. β-Ffase được tng hp bi nhiu loài thc vt và vi sinh vt
khác nhau vi nhiu chc năng sinh hc quan trng như tham gia vào quá trình biến dưỡng và
vn chuyn hexose, làm chm quá trình lão thc vt.
β-Ffase là mt trong nhng enzyme có ng dng quan trng trong sn xut các fructo-
oligosaccharide (FOS), mt thành phn ti cn thiết và hu ích trong các sn phm thc phm
chc năng.
FOS là mt trong hơn 12 loi oligosaccharide đã được thương mi hóa. n Quc, B,
Pháp, M và nht là Nht Bn, FOS hp dn người tiêu dùng trong nhng năm gn đây bi
FOS mang nhiu đặc tính chc năng có li cho sc kh
e con người như gim cholesterol và m
trong máu, phòng nga bnh tiu đường và bnh xơ cng động mch, kích thích hot động ca
h tiêu hóa, chng béo phì, không gây sâu răng….
(1)
Hin nay, mt lượng đáng k FOS trên thế gii được sn xut bng enzyme β-Ffase thu
nhn t nm mc Aspergillus, đặc bit là các chng A. niger, A.japonicus, A.sydowi. Tuy
nhiên, nước ta vn chưa có các nghiên cu ng dng nào ca β-Ffase vào vic sn xut FOS.
Mc tiêu ca đề tài nhm sàng lc các chng Aspergillus có kh năng tng hp β-Ffase cao và
mt s đ
iu kin để thu nhn cũng như vài đặc tính ca enzyme này.
2. VT LIU - PHƯƠNG PHÁP THC NGHIM:
2.1. Vt liu
:
Chúng tôi s dng 8 chng Aspergillus phân lp t các ngun khác nhau.
STT Tên chng Ký hiuNgun phân lp
1
Aspergillus niger
A1 Phân lp t thc ăn hn hp gà cò
2
Aspergillus niger
A2 Phân lp t thc ăn hn hp vt cò
3
Aspergillus niger
A3 Phân lp t đậu phng C Chi
4
Aspergillus niger
A4 Phân lp t thc ăn hn hp heo
Faco
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME β-FRUCTOFURANOSIDASE (β-Ffase) TỪ NẤM MỐC Aspergillus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME β-FRUCTOFURANOSIDASE (β-Ffase) TỪ NẤM MỐC Aspergillus - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME β-FRUCTOFURANOSIDASE (β-Ffase) TỪ NẤM MỐC Aspergillus 9 10 341