Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ (coleus forskohlii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canh

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
---------------- ------------------

NGUYỄN XUÂN HƯƠNG

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HÚNG CHANH
ẤN ðỘ (COLEUS FORSKOHLII) BẰNG KỸ THUẬT
NUÔI CẤY MÔ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÂM NGỌN
TRONG HỆ THỐNG KHÍ CANH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
---------------- ------------------

NGUYỄN XUÂN HƯƠNG

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HÚNG CHANH
ẤN ðỘ (COLEUS FORSKOHLII) BẰNG KỸ THUẬT
NUÔI CẤY MÔ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÂM NGỌN
TRONG HỆ THỐNG KHÍ CANH

CHUYÊN NGÀNH : CÔNG NGHỆ SINH HỌC
MÃ SỐ: 60.42.02.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS. NGUYỄN QUANG THẠCH

HÀ NỘI – 2013

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan số liệu và các kết quả nghiên cứu trong luận ản này là
trung thực và chưa ñược sử dụng trong bất kì một học vị nào.
Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận án này ñã ñược cảm
ơn và các thông tin trích dẫn trong luận ản ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc.

Tác giả

Nguyễn Xuân Hương

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………

ii

LỜI CẢM ƠN
ðể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi ñã
nhận ñược rất nhiều sự quan tâm, giúp ñỡ và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi từ các thầy
cô, gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS. Nguyễn
Quang Thạch, người ñã tận tình dìu dắt, dạy bảo và tạo mọi ñiều kiện tốt nhất ñể tôi
thực hiện ñề tài và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình chỉ bảo, giúp ñỡ của Ban lãnh ñạo cùng các anh
chị Viện Sinh học Nông nghiệp – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã dành cho
tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài.
Tôi cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc ñến gia ñình cùng toàn thể bạn bè ñã
ñộng viên giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong quá trình hoàn
thành khóa luận.

Tác giả

Nguyễn Xuân Hương

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………

iii

MỤC LỤC
Lời cam ñoan

ii

Lời cảm ơn

iii

Mục lục

iv

Danh mục chữ viết tắt

vi

Danh mục bảng

vii

Danh mục hình

ix

MỞ ðẦU

1

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

4

1.1

Giới thiệu về cây húng chanh Ấn ðộ

4

1.1.1

Nguồn gốc và ñặc ñiểm thực vật học cơ bản của cây húng chanh Ấn ðộ

4

1.1.2

Bộ phận sử dụng chính và thành phần hóa học

5

1.1.3

Tác dụng dược lý

8

1.2

Tổng quan tình hình nghiên cứu húng chanh Ấn ðộ

11

1.2.1

Nhân giống bằng phư...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
----------------------------------
NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HÚNG CHANH
ẤN ðỘ (COLEUS FORSKOHLII) BẰNG KỸ THUẬT
NUÔI CẤY MÔ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÂM NGỌN
TRONG HỆ THỐNG KHÍ CANH
LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2013
Nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ (coleus forskohlii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ (coleus forskohlii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canh - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ (coleus forskohlii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canh 9 10 804