Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ, xóa đói giảm nghèo cho đống bào dân tộc Gia Rai sau giao đất giao rừng tự nhiên tại xã Ea sol, huyện Ea HLeo, tỉnh Daklak (TS. Phạm Văn Hiền và nhóm VNRP)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho
®ång bμo d©n téc Gia Rai sau giao ®Êt giao rõng tù nhiªn t¹i
X· Ea sol, huyÖn Ea HLeo, tØnh Daklak
TS. Ph¹m V¨n HiÒn vμ nhãm VNRP
Tr−êng §¹i Häc T©y Nguyªn
I. Giíi thiÖu
Daklak lμ tØnh n»m ë T©y nguyªn thuéc vïng nhiÖt ®íi Èm cã giã mïa, víi hai mïa râ
rÖt trong n¨m, mïa m−a tõ th¸ng 5 - 10 víi tæng l−îng m−a trung b×nh 1700 mm/n¨m, mïa
kh« tõ th¸ng 11-4, tæng tÝch «n 85000 C, nhiÖt ®é trung b×nh 23,30 C.
TØnh Daklak cã 1,98 triÖu ha ®Êt tù nhiªn, trong ®ã cã h¬n 1,234 triÖu ha rõng, rõng cã
vai trß quan träng trong sinh th¸i m«i tr−êng, kinh tÕ x· héi vμ quèc phßng cña T©y nguyªn
còng nh− c¶ n−íc. Trong nh÷ng n¨m qua viÖc khai th¸c rõng bõa b·i do nhiÒu nguyªn nh©n:
Khai th¸c lÊy gç v× môc ®Ých kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ quèc d©n, liªn doanh vμ t− nh©n, ¸p lùc
t¨ng d©n sè c¬ häc vμ sinh häc ph¸t sinh nhu cÇu cÇn ph¸ rõng lÊy ®Êt lμm n«ng nghiÖp vμ
trång c©y c«ng nghiÖp, nh÷ng chÝnh s¸ch khai th¸c vμ qu¶n lý rõng ch−a phï hîp, ... ®· lμm
suy gi¶m tμi nguyªn rõng mét c¸ch ®¸ng kÓ. §Ó h¹n chÕ vμ kh¾c phôc viÖc khai th¸c bõa b·i
tμi nguyªn rõng, tØnh Daklak lÇn ®Çu tiªn ®· thö nghiÖm ch−¬ng tr×nh giao ®Êt giao rõng tù
nhiªn cho d©n, cã thÓ nãi ®©y lμ lÇn ®Çu tiªn v× Nhμ n−íc ®· cã ch−¬ng tr×nh giao ®Êt giao
rõng tõ n¨m 1968, nh−ng chñ yÕu lμ ®Êt trèng ®åi träc.
Sau hai n¨m 1998, 1999 tØnh ®· giao cho 5 l©m tr−êng thùc hiÖn nhiÖm vô giao ®Êt cã
rõng tù nhiªn, cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho d©n. §Õn nay cã h¬n 7000 ha rõng
®· ®−îc giao, trong ®ã 6000 ha rõng tù nhiªn giao theo ph−¬ng thøc trùc tiÕp cho 402 n«ng hé
vμ 1000 ha rõng tù nhiªn giao cho nhãm hé. Môc ®Ých cña ch−¬ng tr×nh giao ®Êt giao rõng
nh»m t¹o c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n ®−îc giao ®Êt giao rõng, n©ng cao hiÖu qu¶
qu¶n lý tμi nguyªn rõng, gi¶m thiÓu viÖc khai th¸c bõa b·i vμ ph¸ rõng hμng lo¹t lÊy ®Êt lμm
n«ng nghiÖp tõng b−íc x· héi ho¸ nghÒ rõng cho ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ®−îc giao ®Êt giao
rõng.
X· Ea Sol, huyÖn Ea H’Leo, tØnh Daklak lμ mét ®iÓm trong ch−¬ng tr×nh thö nghiÖm
giao ®Êt giao rõng cña tØnh Daklak. Toμn x· cã 4 bu«n: Bu«n Ka ry, Ta ly, §iÕt vμ Cham víi
119 hé ®−îc giao nhËn rõng. Tuy nhiªn n«ng hé nhËn giao ®Êt giao rõng tù nhiªn hÇu hÕt lμ
ng−êi ®ång bμo d©n téc thiÓu sè nghÌo sèng gÇn rõng, ®êi sèng hä cßn nhiÒu khã kh¨n, nguån
thu nhËp chÝnh vÉn lμ canh t¸c n−¬ng rÉy truyÒn thèng víi c©y lóa rÉy lμ chñ lùc, nh−ng diÖn
tÝch Ýt 0,5-1,0 ha/ hé, n¨ng suÊt thÊp: 0,7 - 0,8 tÊn/ha, thiÕu ®Êt canh t¸c. DiÖn ...
Nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho
®ång bμo d©n téc Gia Rai sau giao ®Êt giao rõng tù nhiªn t¹i
X· Ea sol, huyÖn Ea HLeo, tØnh Daklak
TS. Ph¹m V¨n HiÒn vμ nhãm VNRP
Trêng §¹i Häc T©y Nguyªn
I. Giíi thiÖu
Daklak lμ tØnh n»m ë T©y nguyªn thuéc vïng nhiÖt ®íi Èm cã giã mïa, víi hai mïa râ
rÖt trong n¨m, mïa ma tõ th¸ng 5 - 10 víi tæng lîng ma trung b×nh 1700 mm/n¨m, mïa
kh« tõ th¸ng 11-4, tæng tÝch «n 8500
0
C, nhiÖt ®é trung b×nh 23,3
0
C.
TØnh Daklak cã 1,98 triÖu ha ®Êt tù nhiªn, trong ®ã cã h¬n 1,234 triÖu ha rõng, rõng cã
vai trß quan träng trong sinh th¸i m«i trêng, kinh tÕ x· héi vμ quèc phßng cña T©y nguyªn
còng nh c¶ níc. Trong nh÷ng n¨m qua viÖc khai th¸c rõng bõa b·i do nhiÒu nguyªn nh©n:
Khai th¸c lÊy gç v× môc ®Ých kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ quèc d©n, liªn doanh vμ t nh©n, ¸p lùc
t¨ng d©n sè c¬ häc vμ sinh häc ph¸t sinh nhu cÇu cÇn ph¸ rõng lÊy ®Êt lμm n«ng nghiÖp vμ
trång c©y c«ng nghiÖp, nh÷ng chÝnh s¸ch khai th¸c vμ qu¶n lý rõng cha phï hîp, ... ®· lμm
suy gi¶m tμi nguyªn rõng mét c¸ch ®¸ng kÓ. §Ó h¹n chÕ vμ kh¾c phôc viÖc khai th¸c bõa b·i
tμi nguyªn rõng, tØnh Daklak lÇn ®Çu tiªn ®· thö nghiÖm ch¬ng tr×nh giao ®Êt giao rõng tù
nhiªn cho d©n, cã thÓ nãi ®©y lμ lÇn ®Çu tiªn v× Nhμ níc ®· cã ch¬ng tr×nh giao ®Êt giao
rõng tõ n¨m 1968, nhng chñ yÕu lμ ®Êt trèng ®åi träc.
Sau hai n¨m 1998, 1999 tØnh ®· giao cho 5 l©m trêng thùc hiÖn nhiÖm vô giao ®Êt cã
rõng tù nhiªn, cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho d©n. §Õn nay cã h¬n 7000 ha rõng
®· ®îc giao, trong ®ã 6000 ha rõng tù nhiªn giao theo ph¬ng thøc trùc tiÕp cho 402 n«ng hé
vμ 1000 ha rõng tù nhiªn giao cho nhãm hé. Môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh giao ®Êt giao rõng
nh»m t¹o c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n ®îc giao ®Êt giao rõng, n©ng cao hiÖu qu¶
qu¶n lý tμi nguyªn rõng, gi¶m thiÓu viÖc khai th¸c bõa b·i vμ ph¸ rõng hμng lo¹t lÊy ®Êt lμm
n«ng nghiÖp tõng bíc x· héi ho¸ nghÒ rõng cho ngêi d©n ®Þa ph¬ng ®îc giao ®Êt giao
rõng.
X· Ea Sol, huyÖn Ea H’Leo, tØnh Daklak lμ mét ®iÓm trong ch¬ng tr×nh thö nghiÖm
giao ®Êt giao rõng cña tØnh Daklak. Toμn x· cã 4 bu«n: Bu«n Ka ry, Ta ly, §iÕt vμ Cham víi
119 hé ®îc giao nhËn rõng. Tuy nhiªn n«ng hé nhËn giao ®Êt giao rõng tù nhiªn hÇu hÕt lμ
ngêi ®ång bμo d©n téc thiÓu sè nghÌo sèng gÇn rõng, ®êi sèng hä cßn nhiÒu khã kh¨n, nguån
thu nhËp chÝnh vÉn lμ canh t¸c n¬ng rÉy truyÒn thèng víi c©y lóa rÉy lμ chñ lùc, nhng diÖn
tÝch Ýt 0,5-1,0 ha/ hé, n¨ng suÊt thÊp: 0,7 - 0,8 tÊn/ha, thiÕu ®Êt canh t¸c. DiÖn tÝch lóa níc
kh«ng ®¸ng kÓ, toμn x· chØ cã 28 ha, rÊt nhiÒu bu«n kh«ng cã diÖn tÝch lóa níc, phong tôc vμ
t©m lý ngêi ®ång bμo cha tiÕp cËn ®îc viÖc lμm lóa níc.
Nguån thu nhËp tõ c¸c s¶n phÈm rõng ngoμi gç nh m¨ng tre, c©y le, nhùa c©y rõng, vá c©y
bêi lêi, mËt ong, ... kh«ng ®¸ng kÓ vμ chØ diÔn ra mïa kh« lóc gi¸p h¹t.
VÒ ch¨n nu«i ph¸t triÓn kÐm, n«ng hé ®«ng con 5-8 con/hé, thiÕu l¬ng thùc tõ 4-6 th¸ng,
tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, m¹ng líi khuyÕn n«ng cha ®Õn ®îc ngêi d©n nªn gièng vμ c¸c tiÕn
bé kü thuËt cha cã, h¹ tÇng c¬ së cña bu«n cßn thÊp kÐm, nhÊt lμ bu«n Cham c¸ch trung t©m
x· 15 km vμ n»m s©u trong rõng.
Tõ xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ thùc tr¹ng tù nhiªn, kinh tÕ x· héi vμ viÖc giao ®Êt giao rõng nh
trªn, ®Ò ¸n nghiªn cøu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng vμ b¶o vÖ tμi
nguyªn rõng ®îc thùc hiÖn t¹i x· Ea sol, Ea H’leo, Daklak díi sù hç trî tμi chÝnh (2001-
2003) cña ch¬ng tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn ViÖt Nam - Hμ Lan (VNRP)
Nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ, xóa đói giảm nghèo cho đống bào dân tộc Gia Rai sau giao đất giao rừng tự nhiên tại xã Ea sol, huyện Ea HLeo, tỉnh Daklak (TS. Phạm Văn Hiền và nhóm VNRP) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ, xóa đói giảm nghèo cho đống bào dân tộc Gia Rai sau giao đất giao rừng tự nhiên tại xã Ea sol, huyện Ea HLeo, tỉnh Daklak (TS. Phạm Văn Hiền và nhóm VNRP) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ, xóa đói giảm nghèo cho đống bào dân tộc Gia Rai sau giao đất giao rừng tự nhiên tại xã Ea sol, huyện Ea HLeo, tỉnh Daklak (TS. Phạm Văn Hiền và nhóm VNRP) 9 10 770