Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân sau thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tại xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 3807 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân số sống ở nông thôn và
gần 70% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Khu vực nông thôn có 13
triệu hộ trong đó có khoảng 11 triệu hộ chuyên sản xuất nông nghiệp. Vì thế đảm bảo
sinh kế bền vững cho hộ nông dân là vấn đề được quan tâm nhiều trong nông thôn
khi mà hiện nay quá trình CNH - HĐH ngày càng diễn ra với tốc độ nhanh chóng.
Ngay từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng và nhà nước ta đã chủ trương xây dựng nền
kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp.
Đến nay Việt Nam đã có khoảng trên 150 KCN tập trung với diện tích đất tự nhiên
vào khoảng 30.000ha ở 45 tỉnh thành trong cả nước, thu hút hàng nghìn dự án với
tổng số vốn đầu tư lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Quá trình phát triển KCN đã mang lại nhiều kết quả tốt, giúp nhiều địa
phương có điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên cùng với đó là việc
thu hồi đất sản xuất đã có tác động đến đời sống của hàng ngàn hộ gia đình. Các hộ
bị thu hồi đất phần lớn là những hộ sản xuất nông nghiệp. Sau khi bị thu hồi đất, có
nhiều hộ đã được tạo điều kiện chuyển đổi sang các ngành nghề khác, nhưng cũng
có rất nhiều hộ phải đối mặt với mất việc làm. Hàng năm có khoảng 50 – 60 nghìn
ha đất nông nghiệp được chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, tương ứng với
khoảng 1.5 lao động/hộ bị mất việc làm.Việc thu hồi đất không chỉ làm các hộ nông
dân mất đi tài sản sinh kế đặc biệt quan trọng là đất đai mà còn làm mất đi địa vị,
các cơ hội, nguồn thực phẩm, thu nhập của hộ gia đình và cộng đồng, gây ra sự xáo
trộn xã hội. Không còn hoặc còn rất ít đất sản xuất nông nghiệp, nông dân phải tìm
cách kiếm sống mới. Với trình độ dân trí có hạn, quen lao động chân tay, người
nông dân đã xoay xở như thế nào với cuộc sống mới? Có nhiều người phải đổ ra
thành thị để kiếm việc làm và đối mặt với rủi ro của cuộc sống nơi đô thị, một số ít
lao động trẻ được tuyển dụng vào làm việc trong khu công nghiệp, một số lao động
tìm kiếm việc làm tại các địa phương khác hoặc mở các dịch vụ (mở quán nước,
xây dựng nhà ở cho thuê...). Bên cạnh đó những nông dân không bị thu hồi đất

1

cũng bị tác động đến sản xuất của mình, một phần lao động trong gia đình chuyển
sang làm việc trong nhà máy hoặc dịch vụ trong khu công nghiệp. Đảng và nhà
nước ta cũng đã có nhiều biện pháp tác động nhằm ổn định đời sống cho người
dân sau khi bị thu hồi đất như: Chính sách định cư, chính sách hỗ trợ đào tạo
nghề, ch...
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Nước ta là một nước nông nghiệp với n 70% dân số sống nông thôn và
gần 70% lao động hoạt động trong nh vực nông nghiệp. Khu vực ng thôn 13
triệu hộ trong đó có khoảng 11 triệu hộ chuyên sản xuất nông nghiệp. Vì thế đảm bảo
sinh kế bền vững cho h ng dân vấn đ được quan tâm nhiều trong nông thôn
khi hiện nay quá trình CNH - HĐH ngày càng diễn ra với tốc độ nhanh chóng.
Ngay từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng n nước ta đã chủ trương xây dựng nền
kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp.
Đến nay Việt Nam đã có khoảng trên 150 KCN tập trung với diện tích đất t nhiên
vào khoảng 30.000ha 45 tỉnh thành trong c nước, thu hút hàng nghìn dự án với
tổng số vốn đầulên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Quá trình phát triển KCN đã mang lại nhiều kết quả tốt, giúp nhiều địa
phương có điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên cùng với đó là việc
thu hi đất sản xuất đã có tác động đến đời sống của hàng ngàn hộ gia đình. Các hộ
bị thu hồi đất phần lớn là những hộ sản xuất nông nghiệp. Sau khi bị thu hồi đất, có
nhiều hộ đã được tạo điều kiện chuyển đổi sang các ngành nghề khác, nhưng cũng
rất nhiều hộ phải đối mặt với mất việc làm. Hàng nămkhoảng 50 60 nghìn
ha đất nông nghiệp được chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, tương ứng với
khoảng 1.5 lao động/hộ bị mất việc làm.Việc thu hồi đất không chỉ làm các hộ ng
dân mất đi tài sản sinh kế đặc biệt quan trọng là đất đai còn làm mất đi địa vị,
các cơ hội, nguồn thực phẩm, thu nhập của hộ gia đình và cộng đồng, gây ra sự xáo
trộn hội. Không còn hoặc còn rất ít đất sản xuất nông nghiệp, nông dân phải tìm
cách kiếm sống mới. Với trình độ dân trí hạn, quen lao động chân tay, người
nông dân đã xoay xở như thế nào với cuộc sống mi? nhiều người phải đổ ra
thành thị để kiếm việc làm và đối mặt với rủi ro của cuộc sống nơi đô thị, một số ít
lao động trẻ được tuyển dụng vào làm việc trong khu công nghiệp, một số lao động
tìm kiếm việc làm tại các địa phương khác hoặc mở các dịch vụ (mở quán c,
xây dựng n cho thuê...). n cạnh đó những ng n không bị thu hồi đất
1
Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân sau thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tại xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân sau thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tại xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân sau thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tại xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình 9 10 862