Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN DƯỚI LĂNG KÍNH KINH TẾ HỌC

Được đăng lên bởi ongbut
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN
DƯỚI LĂNG KÍNH KINH TẾ HỌC
Th.S
GV khoa Quản trị Kinh doanh

Ấ

suất của mặt hàng này và ngược lại, nếu

Khi nghiên cứu môn Kinh tế học

thời tiết thuận lợi thì hàng nông sản sẽ

vi mô, chúng ta luôn gặp một số câu hỏi

được mùa và từ đó sẽ tăng lượng cung

thú vị và rất thực tế, đó là: Tại sao được

ứng trên thị trường rất lớn.

mùa người nông dân lại không vui? Tại

Như quy luật cung cầu trong

sao giá nông sản (đặc biệt là giá lúa gạo)

môn học kinh tế vi mô đã nêu, ngoại

luôn dao động mạnh và thiếu ổn định?

trừ đối với với hàng hóa Giffen và hàng

Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới

hóa Veblen thì khi giá cả của chúng

cuộc sống của người nông dân và Chính

tăng, người ta sẽ mua chúng nhiều hơn,

phủ cần có giải pháp gì để người nông

còn đối với các hàng hóa thông thường

dân có thể mỉm cười khi được mùa? Để

thì giữa giá của một hàng hóa và lượng

trả lời cho vấn đề trên bài viết sẽ phân

cầu về hàng hóa đó có mối quan hệ tỷ

tích sự biến động của giá nông sản qua

lệ nghịch, nghĩa là khi giá tăng thì

góc nhìn của kinh tế học vi mô. Từ đó

lượng cầu sẽ giảm, giá giảm thì lượng

đưa ra một số giải pháp nhằm bình ổn

cầu sẽ tăng. Ngược lại, giá của hàng

giá nông sản ở Việt Nam.

hóa và lượng cung về hàng hóa đó

II. NỘI DUNG

thường có mối quan hệ tỷ lệ thuận,

Hàng nông sản là những sản

nghĩa là khi giá tăng sẽ làm tăng lượng

phẩm như lúa gạo, ngô, sắn… Là những

cung, giá giảm sẽ làm giảm lượng cung

mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu

(với điều kiện các yếu tố khác không

dùng hàng ngày của người dân. Hàng

đổi). Mặt hàng nông sản cũng không

nông sản có một đặc tính rất quan trọng

nằm ngoài quy luật đó, thậm chí giá

là phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vì thế

của hàng nông sản còn biến động mạnh

thời tiết khắc nghiệt sẽ làm giảm năng

và thiếu ổn định hơn nhiều mặt hàng

thông thường khác, điều này sẽ sẽ ảnh

theo giá và đường cầu cầu về nông sản

hưởng không nhỏ tới thu nhập của

có dạng dốc lên. Cụ thể:

người nông dân và từ đó làm cho họ

Q

D
EP

không vui ngay cả khi được mùa.

P

x

P
QD

1

Mặt khác, mặt hàng nông sản

2.1. Vì sao giá nông sản luôn biến

phụ thuộc nhiều vào thời vụ, thời tiết

động mạnh và thiếu ổn định?
Như chúng ta đã biết, mặt hàng

nên sự ảnh hưởng của cung sẽ kéo

nông sản, đặc biệt là lúa gạo là mặt hàng

theo sự thay đổi lớn của giá. Do đó,

thiết yếu nên chi tiêu về hàng nông sản

chỉ cần 1 sự thay đổi nhỏ của cung sẽ

chiếm một tỷ trọng ít trong thu nhập. Do

...
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN
DƯỚI LĂNG KÍNH KINH TẾ HỌC
Th.S
GV khoa Quản trị Kinh doanh
Khi nghiên cu môn Kinh tế học
vi mô, chúng ta luôn gp một s câu hi
thú vị rất thc tế, đó là: Ti sao đưc
mùa ngưing dân li không vui? Ti
sao giá nông sn (đc bit là giá lúa go)
luôn dao đng mnh thiếu ổn đnh?
Điu này s nh ng n thế nào tới
cuc sng ca ngưi nông dân và Chính
ph cn có gii pháp gì đngưi nông
dân th mỉmi khi đưc mùa? Đ
tr li cho vn đ trên bài viết s phân
tích sbiến động của g ng sản qua
góc nhìn ca kinh tế học vi mô. T đó
đưa ra một số giải pháp nhằm nh ổn
giá nông sn Vit Nam.
II. NỘI DUNG
Hàng nông sn là nhng sn
phm nhưa go, ngô, sn những
mt ng thiết yếu đáp ng nhu cầu tiêu
dùng hàng ngày ca ngưi dân. ng
nông sn có mt đặc tính rt quan trng
là ph thuc nhiu vào thi tiết, vì thế
thi tiết khc nghiệt s làm gim ng
sut của mặt ng y ngược lại, nếu
thi tiết thun li thì ng ng sn sẽ
đưc mùa t đó sẽ tăng lưng cung
ng tn th trưng rt ln.
Như quy luật cung cầu trong
n học kinh tế vi đã nêu, ngoại
tr đối với ving a Giffen ng
a Veblen t khi giá c của chúng
ng, người ta sẽ mua chúng nhiều hơn,
n đối với các hàng hóa thông thường
thì giữa giá ca một hàng hóa và lượng
cầu v hàng hóa đó có mi quan h tỷ
lệ nghch, nghĩa khi giá tăng thì
ng cầu sgiảm, g giảm thì lượng
cầu sẽ ng. Ngược lại, g của ng
a và lưng cung về hàng hóa đó
thưng mối quan hệ tỷ l thuận,
nghĩa khi giá tăng s làm tăng lượng
cung, giá giảm sẽ làm giảmng cung
(vi điều kin các yếu tố khác không
đổi). Mặt ng ng sản ng kng
nằm ngoài quy luật đó, thậm chí giá
củangng sảnn biến động mạnh
thiếu ổn định hơn nhiều mt hàng
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN DƯỚI LĂNG KÍNH KINH TẾ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN DƯỚI LĂNG KÍNH KINH TẾ HỌC - Người đăng: ongbut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN DƯỚI LĂNG KÍNH KINH TẾ HỌC 9 10 486