Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi heo ở Tp.HCM năm 2010

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

106

NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC TRAÏNG VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN
NGAØNH CHAÊN NUOÂI HEO TP. HOÀ CHÍ MINH ÑEÁN NAÊM 2010
CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS TO DEVELOP
INDUSTRY OF PIG FEEDING TO 2010 IN HO CHI MINH CITY
Traàn Ñình Lyù
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Thaønh phoá Hoà Chí Minh
SUMMARY
Enterprises of pig feeding in Ho Chi Minh City have had efforts to apply new technology, to
improve product quality and to access to new markets of their output in recent years. However, the
industry of pig feeding in Ho Chi Minh City is now facing problems such as lack of cooperation
among enterprises and of appropriate management mechanism and decentralization. Studies are
necessary to solve those problems, particularly to set up the targets and long term development
indexes of animal feeding industry and of pig feeding industry. The studies also help pig enterprises
to improve comparative advantages and to minimize disadvantages.
This study attempts to analyze current problems of enterprises of pig feeding in Ho Chi Minh City,
to analyze macro environment and micro environment and then set up strategies to development pig
feeding industry in Ho Chi Minh City. The results of this study indicate that there is an excess
demand for pork in Ho Chi Minh City even thought pork in Ho Chi Minh City is supplied by both Ho
Chi Minh City and other provinces. The study also finds out five strengths, five weaknesses, five
opportunities and five threats ( as shown in SWOT matrix) that the pig industry in Ho Chi Minh City
gets. Finally, the study propose several solutions to develop the pig industry such as supply pig baby
with high yield and quality; restructure the pig enterprises, particularly the Saigon Agriculture
Incorporation ( S.A.I) should be the state-owned enterprise with leading role; apply financial and
credit policy to encourage pig industry; supply inputs for this industry, animal feed in particular;
improve domestic markets and access to international markets; improve the supervision of
slaughtering activities; and others concerning environmental protection.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Hieän nay, maëc duø caùc doanh nghieäp chaên nuoâi heo TP.HCM ñaõ coù nhieàu coá gaéng ñoåi môùi khoa
hoïc coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø ñaëc bieät laø söï ñaàu tö tìm kieám thò tröôøng môùi,
nhöng neáu xeùt treân goùc ñoä toång theå cuûa ngaønh thì nhìn chung coøn nhieàu vaán ñeà baát caäp, thieáu söï
phoái hôïp giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau, cô c...
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM
106
NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC TRAÏNG VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN
NGAØNH CHAÊN NUOÂI HEO TP. HOÀ CHÍ MINH ÑEÁN NAÊM 2010
CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS TO DEVELOP
INDUSTRY OF PIG FEEDING TO 2010 IN HO CHI MINH CITY
Traàn Ñình Lyù
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Thaønh phoá Hoà Chí Minh
SUMMARY
Enterprises of pig feeding in Ho Chi Minh City have had efforts to apply new technology, to
improve product quality and to access to new markets of their output in recent years. However, the
industry of pig feeding in Ho Chi Minh City is now facing problems such as lack of cooperation
among enterprises and of appropriate management mechanism and decentralization. Studies are
necessary to solve those problems, particularly to set up the targets and long term development
indexes of animal feeding industry and of pig feeding industry. The studies also help pig enterprises
to improve comparative advantages and to minimize disadvantages.
This study attempts to analyze current problems of enterprises of pig feeding in Ho Chi Minh City,
to analyze macro environment and micro environment and then set up strategies to development pig
feeding industry in Ho Chi Minh City. The results of this study indicate that there is an excess
demand for pork in Ho Chi Minh City even thought pork in Ho Chi Minh City is supplied by both Ho
Chi Minh City and other provinces. The study also finds out five strengths, five weaknesses, five
opportunities and five threats ( as shown in SWOT matrix) that the pig industry in Ho Chi Minh City
gets. Finally, the study propose several solutions to develop the pig industry such as supply pig baby
with high yield and quality; restructure the pig enterprises, particularly the Saigon Agriculture
Incorporation ( S.A.I) should be the state-owned enterprise with leading role; apply financial and
credit policy to encourage pig industry; supply inputs for this industry, animal feed in particular;
improve domestic markets and access to international markets; improve the supervision of
slaughtering activities; and others concerning environmental protection.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Hieän nay, maëc duø caùc doanh nghieäp chaên nuoâi heo TP.HCM ñaõ coù nhieàu coá gaéng ñoåi môùi khoa
hoïc coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø ñaëc bieät laø söï ñaàu tö tìm kieám thò tröôøng môùi,
nhöng neáu xeùt treân goùc ñoä toång theå cuûa ngaønh thì nhìn chung coøn nhieàu vaán ñeà baát caäp, thieáu söï
phoái hôïp giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau, cô cheá quaûn lyù vaø vieäc phaân caáp quaûn lyù coøn yeáu. Trong
boái caûnh naøy, raát caàn thieát phaûi coù nhöõng nghieân cöùu ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhö: xaây döïng caùc
muïc tieâu, chæ soá phaùt trieån daøi haïn cho ngaønh chaên nuoâi noùi chung vaø chaên nuoâi heo noùi rieâng, phuø
hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp, phaùt huy nhöõng lôïi theá, cô hoäi ñeå lieân keát quaù trình ñaàu
tö cuûa caùc doanh nghieäp, ñoàng thôøi hoã trôï caùc doanh nghieäp chaên nuoâi heo trong vieäc khai thaùc, taän
duïng lôïi theá caïnh tranh cuûa mình. Ñeà taøi phaân tích thöïc traïng, thoâng qua nhöõng ñònh höôùng chieán
löôïc ñuùng ñaén ñeå ñeà ra nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp, phaùt trieån moät caùch hôïp lyù nhaát ngaønh chaên nuoâi
heo voán gaëp khaù nhieàu khoù khaên naøy.
PHÖÔNG PHAÙP
- Nghieân cöùu moâ taû. Ñaây laø phöông phaùp khaù thoâng duïng, thu thaäp caùc thoâng tin soá lieäu ñeå
kieåm chöùng nhöõng giaû thieát hoaëc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán tình traïng hieän taïi cuûa ñoái
töôïng nghieân cöùu.
- Nghieân cöùu lòch söû (NCLS). NCLS laø thu thaäp coù heä thoáng vaø ñaùnh giaù khaùch quan caùc soá lieäu
cuûa nhöõng hieän töôïng xaûy ra tröôùc ñoù, nhaèm kieåm tra nhöõng giaû thieát lieân quan ñeán caùc nguyeân
nhaân, coù aûnh höôûng hay taùc ñoäng ñeán xu höôùng phaùt trieån cuûa caùc söï vaät, hieän töôïng trong quaù khöù,
laøm cô sôû vöõng chaéc cho vieäc döï baùo xu höôùng trong töông lai.
Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi heo ở Tp.HCM năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi heo ở Tp.HCM năm 2010 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi heo ở Tp.HCM năm 2010 9 10 200