Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gen kháng rầy nâu của các giống lúa phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008-2011

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2012:22a 115-122

Trường Đại học Cần Thơ

NGUỒN GEN KHÁNG RẦY NÂU CỦA CÁC GIỐNG LÚA
PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NĂM 2008-2011
Lê Xuân Thái, Trần Nhân Dũng1 và Nguyễn Hoàng Khải

ABSTRACT
The rice varieties from 2008 to 2010 collection were tested for resistance to brown plant
hopper (bph), evaluated the yield and the adaptation of promising rice varieties, and
tested for the presence of bph genes by molecular techniques. The results showed that
there were 77 varieties owning only bph4 gene, 44 varieties containing only Bph18 gene,
and 31 varieties possessing both bph4 and Bph18 genes. Regarding the evaluation of the
yield and the adaption of the varieties in Long An, Can Tho and An Giang, MTL512,
MTL649, MTL657 and OM10043 had the high yield and highly adapted to all trial site
conditions. Particularly, the MTL649 and OM10043 varieties did not only had the high
yield in the experiments, but also possessed both bph4 and bph18 genes. These varieties
would be the important genetic resources for producing as well as breeding in the
Mekong Delta.
Keywords: rice varieties, brown plant hopper (BPH), biotype, high yield, resistance
Title: Brown plant hopper genes of popular rice varieties in the Mekong Delta from
2008-2011

TÓM TẮT
Các giống lúa kháng rầy nâu trong bộ sưu tập giai đoạn 2008-2010 đã được thanh lọc
khả năng kháng, khảo nghiệm đánh giá năng suất và tính thích nghi, đồng thời đánh giá
sự biểu hiện của các gen kháng bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Kết quả cho thấy, có 77
giống chỉ mang gen kháng bph4, 44 giống chỉ mang gen kháng Bph18, và có 31 giống lúa
mang cả hai gen kháng bph4 và Bph18. Kết quả khảo nghiệm năng suất các giống lúa tại
3 địa điểm Long An, Cần Thơ và An Giang cho thấy một số giống có năng suất trung bình
khá cao và thích nghi tốt ở cả 3 điểm là MTL512, MTL649, MTL657 và OM10043. Trong
đó, 2 giống lúa MTL649 và OM10043 vừa cho năng suất cao vừa có tính chống chịu rầy
cao tại các điểm thí nghiệm. Hai giống này có triển vọng cao trong sản xuất và làm
nguồn vật liệu trong chọn giống ở ĐBSCL.
Từ khóa: giống lúa, rầy nâu, loại hình sinh học, năng suất cao, kháng

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Lúa là cây lương thực quan trọng nhất ở nước ta, chiếm 90% tổng sản lượng lương
thực. Sản xuất lúa ở các tỉnh phía Nam trong giai đoạn 2008-2011 vẫn trong tình
trạng bị rầy nâu đe dọa nghiêm trọng với nguy cơ lây nhiễm cao. Diện tích nhiễm
rầy tại Nam Bộ không giảm mà có xu hướng ổn định. Để phòng chống rầy nâu
hiệu quả trong sản xuất lúa thì bi...
Tp chí Khoa hc 2012:22a 115-122 Trường Đại hc Cn Thơ
115
NGUN GEN KHÁNG RY NÂU CA CÁC GING LÚA
PH BIN ĐỒNG BNG SÔNG CU LONG
NĂM 2008-2011
Lê Xuân Thái, Trn Nhân Dũng
1
và Nguyn Hoàng Khi
ABSTRACT
The rice varieties from 2008 to 2010 collection were tested for resistance to brown plant
hopper (bph), evaluated the yield and the adaptation of promising rice varieties, and
tested for the presence of bph genes by molecular techniques. The results showed that
there were 77 varieties owning only bph4 gene, 44 varieties containing only Bph18 gene,
and 31 varieties possessing both bph4 and Bph18 genes. Regarding the evaluation of the
yield and the adaption of the varieties in Long An, Can Tho and An Giang, MTL512,
MTL649, MTL657 and OM10043 had the high yield and highly adapted to all trial site
conditions. Particularly, the MTL649 and OM10043 varieties did not only had the high
yield in the experiments, but also possessed both bph4 and bph18 genes. These varieties
would be the important genetic resources for producing as well as breeding in the
Mekong Delta.
Keywords: rice varieties, brown plant hopper (BPH), biotype, high yield, resistance
Title: Brown plant hopper genes of popular rice varieties in the Mekong Delta from
2008-2011
TÓM TT
Các ging lúa kháng ry nâu trong b sưu tp giai đon 2008-2010 đã được thanh lc
kh năng kháng, kho nghim đánh giá năng sut và tính thích nghi, đồng thi đánh giá
s biu hin ca các gen kháng bng k thut sinh hc phân t. Kết qu cho thy, có 77
ging ch mang gen kháng bph4, 44 ging ch mang gen kháng Bph18, và có 31 ging lúa
mang c hai gen kháng bph4 và Bph18. Kết qu kho nghim năng sut các ging lúa ti
3 địa đ
im Long An, Cn Thơ và An Giang cho thy mt s ging có năng sut trung bình
khá cao và thích nghi tt c 3 đim là MTL512, MTL649, MTL657 và OM10043. Trong
đó, 2 ging lúa MTL649 và OM10043 va cho năng sut cao va có tính chng chu ry
cao ti các đim thí nghim. Hai ging này có trin vng cao trong sn xut và làm
ngun vt liu trong chn ging ĐBSCL.
T khóa: ging lúa, ry nâu, loi hình sinh hc, năng sut cao, kháng
1 ĐẶT VN ĐỀ
Lúa là cây lương thc quan trng nht nước ta, chiếm 90% tng sn lượng lương
thc. Sn xut lúa các tnh phía Nam trong giai đon 2008-2011 vn trong tình
trng b ry nâu đe da nghiêm trng vi nguy cơ lây nhim cao. Din tích nhim
ry ti Nam B không gim mà có xu hướng n định. Để phòng chng ry nâu
hiu qu trong sn xut lúa thì bin pháp gieo s đồng lot né ry trên din rng để
phòng bnh vàng lùn và lùn xon lá, và trong đó vic s dng ging chng chu
ry nâu gi vai trò then cht. Bên cnh vic đánh giá tính chng chu ry nâu trong
hp m theo phương pháp IRRI, k thut phân tích sinh hc phân t như STS
1
Vin NC&PT Công ngh sinh hc, Trường Đại hc Cn Thơ
Nguồn gen kháng rầy nâu của các giống lúa phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008-2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn gen kháng rầy nâu của các giống lúa phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008-2011 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nguồn gen kháng rầy nâu của các giống lúa phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008-2011 9 10 739