Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý nông lâm kết hợp

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2
NGUYÊN Lý Về NÔNG LÂM KếT HợP

2.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống nông lâm kết
hợp
2.1.1. Các khái niệm về nông lâm kết hợp
Nông Lâm Kết Hợp là một lĩnh vực khoa học mới đã được đề xuất vào thập niên
1960 bởi King (1969). Qua nhiều năm, nhiều khái niệm khác nhau được phát triển để
diễn tả hiểu biết rõ hơn về NLKH. Sau đây là một số khái niệm khác nhau được phát
triển cho đến hiện nay:
Nông lâm kết hợp là một hệ thống quản lý đất vững bền làm gia tăng sức sản xuất
tổng thể của đất đai, phối hợp sản xuất các loại hoa màu (kể cả cây trồng lâu năm), cây
rừng và/hay với gia súc cùng lúc hay kế tiếp nhau trên một diện tích đất, và áp dụng các
kỹ thuật canh tác tương ứng với các điều kiện văn hóa xã hội của dân cư địa phương
(Bene và các cộng sự, 1977)
Nông lâm kết hợp là một hệ thống quản lý đất đai trong đó các sản phẩm của rừng
và trồng trọt được sản xuất cùng lúc hay kế tiếp nhau trên các diện tích đất thích hợp để
tạo ra các lợi ích kinh tế, xã hội và sinh thái cho cộng đồng dân cư tại địa phương
(PCARRD, 1979).
Nông lâm kết hợp là tên chung của những hệ thống sử dụng đất trong đó các cây
lâu năm (cây gỗ, cây bụi, cọ, tre, hay cây ăn quả, cây công nghiệp...) được trồng có suy
tính trên cùng một đơn vị diện tích qui hoạch đất với hoa màu và/hoặc với vật nuôi dưới
dạng xen theo không gian hay theo thời gian. Trong các hệ thống Nông Lâm Kết Hợp
có mối tác động hỗ tương qua lại về cả mặt sinh thái lẫn kinh tế giữa các thành phần của
chúng (Lundgren và Raintree, 1983). Xem hình ở trang
để thấy rõ sự phối hợp của
3 thành phần trên.
Nông lâm kết hợp là một hệ thống sử dụng đất trong đó phối hợp cây lâu năm với
hoa màu và/hay vật nuôi một cách thích hợp với điều kiện sinh thái và xã hội, theo hình
thức phối hợp không gian và thời gian, để gia tăng sức sản xuất tổng thể của thực vật
trồng và vật nuôi một cách vững bền trên một đơn vị diện tích đất, đặc biệt trong các
tình huống có kỹ thuật thấp và trên các vùng đất khó khăn (Nair, 1987).
Các khái niệm trên đơn giản mô tả NLKH như là một loạt các hướng dẫn cho một
sự sử dụng đất liên tục. Tuy nhiên, NLKH như là một kỹ thuật và khoa học đã được
phát triển thành một điều gì khác hơn là các hướng dẫn. Ngày nay nó được xem như là
một ngành nghề và một cách tiếp cận về sử dụng đất trong đó đã phối hợp sự đa dạng
của quản lý tài nguyên tự nhiên một cách bền vững. Vào năm 1997, Trung Tâm Quốc
Tế Nghiên Cứu về NLKH (International Centre for Research in Agroforestry - ICRAF)
đã xem xét lại khái niệm NLKH và phát ...
CHƯƠNG 2
NGUYÊN Lý Về NÔNG LÂM KếT HợP
2.1. Khái niệm đặc điểm của hệ thống nông lâm kết
hợp
2.1.1. Các khái niệm về nông lâm kết hợp
Nông Lâm Kết Hợp một lĩnh vực khoa học mới đã được đề xuất vào thập niên
1960 bởi King (1969). Qua nhiều năm, nhiều khái niệm khác nhau được phát triển để
diễn tả hiểu biết hơn về NLKH. Sau đây một số khái niệm khác nhau được phát
triển cho đến hiện nay:
Nông lâm kết hợp một hệ thống quản lý đất vững bền làm gia tăng sức sản xuất
tổng thể của đất đai, phối hợp sản xuất các loại hoa màu (kể cả cây trồng lâu năm), cây
rừng và/hay với gia súc cùng lúc hay kế tiếp nhau trên một diện tích đất, và áp dụng các
kỹ thuật canh tác tương ứng với các điều kiện văn hóa hội của dân địa phương
(Bene và các cộng sự, 1977)
Nông lâm kết hợp là một hệ thống quản lý đất đai trong đó các sản phẩm của rừng
và trồng trọt được sản xuất cùng lúc hay kế tiếp nhau trên các diện tích đất thích hợp để
tạo ra các lợi ích kinh tế, hội sinh thái cho cộng đồng dân tại địa phương
(PCARRD, 1979).
Nông lâm kết hợp tên chung của những hệ thống sử dụng đất trong đó cácy
lâu năm (cây gỗ, cây bụi, cọ, tre, hay cây ăn quả, cây công nghiệp...) được trồng suy
tính trên cùng một đơn vị diện tích qui hoạch đất với hoa màu và/hoặc với vật nuôi dưới
dạng xen theo không gian hay theo thời gian. Trong các hệ thống Nông Lâm Kết Hợp
có mối tác động hỗ tương qua lại về cả mặt sinh thái lẫn kinh tế giữa các thành phần của
chúng (Lundgren và Raintree, 1983). Xem hình ở trang để thấy rõ sự phối hợp của
3 thành phần trên.
Nông lâm kết hợp một hệ thống sử dụng đất trong đó phối hợp cây lâu năm với
hoa màu và/hay vật nuôi một cách thích hợp với điều kiện sinh thái và xã hội, theo hình
thức phối hợp không gian thời gian, để gia tăng sức sản xuất tổng thể của thực vật
trồng vật nuôi một cách vững bền trên một đơn vị diện tích đất, đặc biệt trong các
tình huống có kỹ thuật thấp và trên các vùng đất khó khăn (Nair, 1987).
Các khái niệm trên đơn giản mô tả NLKH như một loạt các hướng dẫn cho một
sự sử dụng đất liên tục. Tuy nhiên, NLKH như một kỹ thuật khoa học đã được
phát triển thành một điều khác hơn c hướng dẫn. Ngày nay được xem như
một ngành nghề một cách tiếp cận về sử dụng đất trong đó đã phối hợp sự đa dạng
của quản tài nguyên tự nhiên một cách bền vững. Vào năm 1997, Trung Tâm Quốc
Tế Nghiên Cứu về NLKH (International Centre for Research in Agroforestry - ICRAF)
đã xem xét lại khái niệm NLKH và phát triển nó rộng hơn "Nông Lâm kết hợp là một hệ
thống quản tài nguyên tự nhiên năng động lấy yếu tố sinh thái làm chính, qua đó
cây được phối hợp trồng trên nông trại và vào hệ sinh thái nông nghiệp làm đa dạng và
bền vững sức sản xuất để gia tăng các lợi ích kinh tế, hội sinh thái cho người
canh tác ở các mức độ khác nhau.
10
Nguyên Lý nông lâm kết hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên Lý nông lâm kết hợp - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nguyên Lý nông lâm kết hợp 9 10 803