Ktl-icon-tai-lieu

nguyên tắc cải tạo vườn tạp

Được đăng lên bởi linhlucquan0123
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2) Trình bầy nguyên tắc cải tạo vườn tạp
a) Bám sát những yêu cầu của một vườn sản xuất
Vườn tạp sau khi được cải tạo cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo tính đa dạng sinh học trong vườn.
- Bảo vệ đất, tăng cường kết cấu đất, thành phần các chất hữu cơ và sự hoạt động tốt
của hệ vi sinh vật đất.
- Vườn có nhiều tầng tán.
b) Cải tạo, tu bổ vườn
- Phải dựa trên những cơ sở thực tế, những điều kiện cụ thể của địa phương, của
người chủ vườn và chính khu vườn cần cải tạo.
- Không thể tiến hành tuỳ tiện, thiếu căn cứ khoa học cũng như điều kiện cụ thể cho
phép.
- Trước khi quyết định cải tạo vườn cần điều tra cụ thể về nguồn tài nguyên thiên
nhiên ở địa phương nơi có vườn về đất trồng, khi khậu, nguồn nước, sinh vật.
- Rà soát lại về khả năng lao động, cơ sở vật chất, kĩ thuật, nguồn vốn, trình độ
chuyên môn.
-Tình hình tiêu thụ sản phẩm của thị trường, thị hiếu người tiêu dùng.
Trên cơ sở khoa học đó lập kế hoạch cải tạo mới chính xác và hiệu quả.

...
Câu 2) Trình bầy nguyên tắc cải tạo vườn tạp
a) Bám sát những yêu cầu của một vườn sản xuất
Vườn tạp sau khi được cải tạo cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo tính đa dạng sinh học trong vườn.
- Bảo vệ đất, tăng cường kết cấu đất, thành phần các chất hữusự hoạt động tốt
của hệ vi sinh vật đất.
- Vườn có nhiều tầng tán.
b) Cải tạo, tu bổ vườn
- Phải dựa trên những sở thực tế, những điều kiện cụ thể của địa phương, của
người chủ vườn và chính khu vườn cần cải tạo.
- Không thể tiến hành tuỳ tiện, thiếu căn cứ khoa học cũng như điều kiện cụ thể cho
phép.
- Trước khi quyết định cải tạo vườn cần điều tra cụ thể về nguồn tài nguyên thiên
nhiên ở địa phương nơi có vườn về đất trồng, khi khậu, nguồn nước, sinh vật.
- soát lại về khả năng lao động, s vật chất, thuật, nguồn vốn, trình độ
chuyên môn.
-Tình hình tiêu thụ sản phẩm của thị trường, thị hiếu người tiêu dùng.
Trên cơ sở khoa học đó lập kế hoạch cải tạo mới chính xác và hiệu quả.
nguyên tắc cải tạo vườn tạp - Người đăng: linhlucquan0123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
nguyên tắc cải tạo vườn tạp 9 10 839