Ktl-icon-tai-lieu

nội dung cơ bản về hệ thống thông tin đất đai

Được đăng lên bởi Bùi Hữu Chiến
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 2464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
----***---

Bài giảng
HỆ THỐNG THÔNG TIN ðẤT
(Land Information System – LIS)

1

Phần 1: Lý thuyết
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN, HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN .............................................................................................................................. 1
1.1. Thông tin ......................................................................................................................... 1
1.1.1. Khái niệm về thông tin ............................................................................................. 1
1.1.2. ðặc trưng và tiêu chuẩn của thông tin ...................................................................... 3
1.1.3. Thuộc tính của thông tin........................................................................................... 4
1.1.4. Phân loại thông tin.................................................................................................... 5
1.1.5. Vai trò của thông tin ................................................................................................. 5
1.2. Hệ thống .......................................................................................................................... 7
1.2.1. Khái niệm chung về hệ thống ................................................................................... 7
1.2.2. Hệ thống và các phân hệ........................................................................................... 7
1.2.3. Các ñặc trưng của hệ thống ...................................................................................... 8
1.3. Hệ thống thông tin ......................................................................................................... 11
1.3.1. Khái niệm ............................................................................................................... 11
1.3.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin.............................................................. 11
1.3.3. Nhiệm vụ, vai trò và chất lượng của hệ thống thông tin ........................................ 12
1.3.4. Phân loại hệ thống thông tin ................................................................................... 14
1.3.5. Một số hệ thống thông tin thường gặp................................................................... 16
1.3.6. Các mức bất biến khi xây dựng hệ thống thông tin................................................ 18
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG THÔNG TIN ðẤT ðAI...
1
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
----***---
Bài ging
H THNG THÔNG TIN ðẤT
(Land Information System – LIS)
nội dung cơ bản về hệ thống thông tin đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nội dung cơ bản về hệ thống thông tin đất đai - Người đăng: Bùi Hữu Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
nội dung cơ bản về hệ thống thông tin đất đai 9 10 335