Ktl-icon-tai-lieu

Nông nghiệp trên đất dốc

Được đăng lên bởi Ba Vuong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
%QWKRQ\GR&K‡†QJWU±QK6$0WU±QKE\7X\QKL„QELYL¯WG‡ÇLˆƒ\FK‡Dˆ‡ÈF[X¤WEQFK·QKWKÒF'Rˆ½
NK…QJQ„QWU·FKG£QQÃLGXQJWURQJEL1…QJQJKL°SWU„Qˆ¤WGÂF
7ÏW±QKWU“QJE¯W˜Fˆ¯QYL°Fˆ‡DUDF’FJLLSK’SNÖ
WKX¥WE¬QYÑQJ
'Ó’Q+°WKÂQJ1…QJQJKL°SPL¬QQÍLKÈSSK¡Q+°
WKÂQJWU¿QJWU¾WKX\°Q&Kȁ¿QW²QK%˜F.“Q+±QK7X¤Q

9L°Q.KRDK¾F.ÖWKX¥W1…QJQJKL°S9$6,7KDQK7U±+1ÃL9L°W1DP
YDFE#QHWQDPRUJYQ/„4XÂF'RDQK

9$6,7KDQK7U±+1ÃL9L°W1DPGRDQKOT#QHWQDPRUJYQAndré Chabanne

7UXQJWƒP+ÈSW’FTXÂFW¯Y¬1JKL„QFÒXQ…QJQJKL°SFKR3K’WWUL­Q&,5$'
$YHQXHGn$JURSROLV0RQWSHOOLHU&HGH[)UDQFH
DQGUHFKDEDQQH#FLUDGIUOlivier Husson

&,5$'ROLYLHUKXVVRQ#FLUDGIULucien Séguy

&,5$'OXFLHQVHJX\#FLUDGIU

7½PW˜W


7URQJYÈQJQÌLPL«Q%—F9L¯W1DPGRVÒJLDWQJG‚QVÁJLPWKÃLJLDQEºKR‘WKD\‡¿L
SK†…QJWKÑFSK‚QFKLD‡£W‡DLFËQJQK†‘SOÒFFÊDJLDVÌFQƒQF‘FEL¯QSK‘SSK‘WQ†…QJOŽP
U¢\ WUX\«Q WKÁQJ NK„QJ F¸Q F¼ WK¬ KÀ WUÇ FKR PÂW Q«Q Q„QJ QJKL¯S E«Q YÐQJ 1KÐQJ QK
K†ÄQJ WLƒX FÒF ‡®Q W¶QK FK£W OÖ KR‘ K½F VLQK K½F ‡£W FËQJ QK† Fº G’L EXÂF F‘F Q†…QJ OÌD
Q†…QJWUƒQQ«Q‡£WIHUDOLWVDXQPFDQKW‘FSKLEºKRDQJ+…QQÐDFKÌQJF¸QU£WF¼K’L
‡®QP„LWU†ÃQJYŽ‡®QF‘FF…VÄK’W QJSK‘UÎQJ[¼LP¸QJLP‡DG’QJVLQKK½FVÏGÍQJ
F‘FVQSK¡PY¤WW†KR‘K½F7DF¼WK¬WK£\QJ†ÃLG‚QPL«QQÌLYÁQ‡NK¼NKQO’LQJŽ\
FŽQJE£SEƒQKK…Q

7ÎQPQKÐQJF„QJYL¯FGRGÒ‘Q6$0WL®QKŽQKQK”PWK¶FKÑQJF‘FK¯WKÁQJFDQK
W‘FE”QJF‘FKJLHRWUÒFWL®SOƒQOÆSSKÊWKÒFY¤W6&9‡‡†ÇFKL¯XFK±QKÄQKÐQJQ…LNK‘F
%UD[LQ0D‡DJDVFDYÆLF‘F‡L«XNL¯Q‡·DSK†…QJ€ÁLYÆLQJ†ÃLQ„QJG‚QYL¯FWKL®WO¤SYŽ
TXQOÖF‘FF‚\WU¾QJFLW’R‡£W‡¸LKºLN®WKÇSQKL«XNÕWKX¤WYÆLQKL«XF£S‡ÂNK‘FQKDX
1KÐQJNÕWKX¤WQŽ\‡†ÇFWKÒFKL¯QYÆLOÆSSKÊKRŸF‡†DWÎQ…LNK‘F‡®QKRŸFVQ[X£WW’L
FKÀE”QJF‘FK[HQFDQKKRŸFOX‚QFDQKYÆLF‚\WU¾QJNK‘F&‘FNÕWKX¤WQŽ\‡DQJG QWK¶FK
ÑQJYÆLF‘F‡L«XNL¯QKRŽQFQKNK‘FQKDXN¬FYÆLF‘FJLD‡°QKQJK¥RNK¼QK£W1JRŽLUD
FKÌQJF¸QFRLWU½QJP„LWU†ÃQJYŽF¼VÑFK£SG¢QY«PŸWNLQKW®&‘FNÕWKX¤WQŽ\FKRSK©S
LERY¯‡£WFKÁQJ[¼LP¸QLLW‘LW’RO’L‡ÂSK°FÊD‡£WQKÃYL¯FW‘LW’RF‘FWKŽQKSK QGLQK
G†ÅQJYŽW‘LKR’WF‘FTX‘WU°QKVLQKK½F LLLJLPWKÃLJLDQYŽ‡ÂQŸQJQK½FWURQJODR‡ÂQJ
JLPWKÃLJLDQOŽPFºYŽJLPF...
7KDPOX¥QWL+ÃLWKR4XÂFW¯
«
3KÀEL¯QWL¯SF¥QPÇLWURQJQJKLQFÒX
YSKWWULQQQJQJKL°S
»
+1ÃL9L°W1DP
1QJQJKL°SWUQ¤WGÂF
7ÏW±QKWUQJE¯WF¯QYL°FDUDFFJLLSKSNÖ
WKX¥WE¬QYÑQJ
'ÓQ+°WKÂQJ1QJQJKL°SPL¬QQÍLKÈSSK¡Q+°
WKÂQJWU¿QJWU¾WKX\°Q&KÈ¿QW²QK%F.Q
+±QK7X¤Q
9L°Q.KRDK¾F.ÖWKX¥W1QJQJKL°S9$6,7KDQK7U±+1ÃL9L°W1DP
YDFE#QHWQDPRUJYQ
/4XÂF'RDQK
9$6,7KDQK7U±+1ÃL9L°W1DPGRDQKOT#QHWQDPRUJYQ
André Chabanne
7UXQJWP+ÈSWFTXÂFW¯Y¬1JKLQFÒXQQJQJKL°SFKR3KWWULQ&,5$'
$YHQXHGn$JURSROLV0RQWSHOOLHU&HGH[)UDQFH
DQGUHFKDEDQQH#FLUDGIU
Olivier Husson
&,5$'ROLYLHUKXVVRQ#FLUDGIU
Lucien Séguy
&,5$'OXFLHQVHJX\#FLUDGIU
7½PWW
7URQJYÈQJQÌLPL«Q%F9L¯W1DPGRVÒJLDWQJGQVÁJLPWKÃLJLDQEºKRWKD\¿L
SKQJWKÑFSKQFKLD£WDLFËQJQKSOÒFFÊDJLDVÌFQQFFEL¯QSKSSKWQQJOP
U¢\ WUX\«Q WKÁQJ NKQJ F¸Q F¼ WK¬KÀWUÇFKRPÂWQ«QQQJQJKL¯SE«Q YÐQJ 1KÐQJ QK
KÄQJWLXFÒF®QW¶QK FK£WOÖKRK½FVLQKK½F£W FËQJQKFºGLEXÂF FFQQJOÌD
QQJWUQQ«Q£WIHUDOLWVDXQPFDQKWFSKLEºKRDQJ+QQÐDFKÌQJF¸QU£WF¼KL
®QPLWUÃQJY®QFFFVÄKWQJSKUÎQJ[¼LP¸QJLPDGQJVLQKK½FVÏGÍQJ
FFVQSK¡PY¤WWKRK½F7DF¼WK¬WK£\QJÃLGQPL«QQÌLYÁQNK¼NKQOLQJ\
FQJE£SEQKKQ
7ÎQPQKÐQJFQJYL¯FGRGÒQ6$0WL®QKQKQKPWK¶FKÑQJFFK¯WKÁQJFDQK
WFEQJFFKJLHRWUÒFWL®SOQOÆSSKÊWKÒFY¤W6&9ÇFKL¯XFK±QKÄQKÐQJQLNKF
%UD[LQ0DDJDVFDYÆLFFL«XNL¯Q·DSKQJÁLYÆLQJÃLQQJGQYL¯FWKL®WO¤SY
TXQOÖFFF\WU¾QJFLWR£W¸LKºLN®WKÇSQKL«XNÕWKX¤WYÆLQKL«XF£SÂNKFQKDX
1KÐQJNÕWKX¤WQ\ÇFWKÒFKL¯QYÆLOÆSSKÊKRFDWÎQLNKF®QKRFVQ[X£WWL
FKÀEQJFFK[HQFDQKKRFOXQFDQKYÆLF\WU¾QJNKF&FNÕWKX¤WQ\DQJGQWK¶FK
ÑQJYÆLFFL«XNL¯QKRQFQKNKFQKDXN¬FYÆLFFJLD°QKQJK¥RNK¼QK£W1JRLUD
FKÌQJF¸QFRLWU½QJPLWUÃQJYF¼VÑFK£SG¢QY«PWNLQKW®&FNÕWKX¤WQ\FKRSK©S
LERY¯£WFKÁQJ[¼LP¸QLLWLWROLÂSK°FÊD£WQKÃYL¯FWLWRFFWKQKSKQGLQK
GÅQJYWLKRWFFTXWU°QKVLQKK½F
LLLJLPWKÃLJLDQYÂQQJQK½FWURQJODRÂQJ
JLPWKÃLJLDQOPFºYJLPFQJOP£WLYDGQJKRF\WU¾QJYN®WKÇSWKQ
%QWKRQ\GR&KQJWU±QK6$0WU±QKE\7X\QKLQELYL¯WGÇL\FKDÈF[X¤WEQFK·QKWKÒF'R½
NKQJQQWU·FKG£QQÃLGXQJWURQJEL
Nông nghiệp trên đất dốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nông nghiệp trên đất dốc - Người đăng: Ba Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nông nghiệp trên đất dốc 9 10 372