Ktl-icon-tai-lieu

Nước trong khí quyển

Được đăng lên bởi Thùy Hương Nguyễn
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5. Nước trong khí quyển
Tuần hoàn ẩm là một trong ba chu
trình hình thành khí hậu.
Tuần hoàn ẩm gồm có quá trình bốc
hơi nước từ mặt đất, quá trình ngưng
kết và giáng thuỷ.

1. Bốc hơi
Quá trình bốc hơi: quá trình từng phân tử nước tách ra khỏi mặt nước
hay mặt thổ nhưỡng ẩm và quá trình thoát hơi của thực vật.
Đơn vị đo lượng bốc hơi: mm. Đó là chiều dày của lớp nước bốc hơi
trên một đơn vị diện tích mặt thoáng (1m2).
Bốc hơi trong khí quyển phụ thuộc:
– Nhiệt độ: năng lượng cần thiết sử dụng để bẻ gãy những liên kết
giữa các phân tử nước. Quá trình bốc hơi tiêu thụ nhiệt năng lấy từ
môi trường.
– Độ ẩm tương đối của KK: khi độ ẩm tương đối đạt 100%, tức là ở
trạng thái bão hoà hơi nước, bốc hơi không thể tiếp tục diễn ra. Độ
ẩm càng nhỏ, bốc hơi càng diễn ra mạnh mẽ.
– Gió và sự chuyển động đối lưu của KK: những nơi có gió và
chuyển động đối lưu mạnh mẽ thì sẽ có lượng bốc hơi và thoát hơi
nuớc cao hơn.
– Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến sự bốc hơi như:
độ ẩm của đất, kiểu của thảm thực vật...

Tốc độ bốc hơi tỉ lệ thuận với hiệu sức trương bão hoà E và sức trương
thực tế của hơi nước e trong không khí (E – e).
(E – e) càng nhỏ tốc độ bốc hơi càng nhỏ.
Ở miền cực, nhiệt độ của mặt bốc hơi thấp, sức trương bão hoà E, sức
trương thực tế nhỏ và chúng gần bằng nhau. Vì vậy, (Es – e) nhỏ và
khả năng bốc hơi cũng nhỏ.

2. Độ ẩm không khí
Có 7 đặc trưng về độ ẩm KK:
1. Sức trương hơi nước (áp suất hơi nước chứa trong không khí ): e
(mb).
2. Độ ẩm tương đối R, là tỉ số phần trăm của sức trương thực tế e với
sức trương bão hoà E.
R % = e/E
3. Độ ẩm tuyệt đối: lượng hơi nước chứa trong 1m3 không khí (g/m3).
e
g / m3
T
e: sức trương của hơi nước
a 220

T: nhiệt độ tuyệt đối

Độ ẩm tuyệt đối biến đổi trong các quá trình đoạn nhiệt. Khi không
khí dãn nở, thể tích của nó tăng; như vậy là mật độ hơi nước – độ ẩm
tuyệt đối giảm. Ngược lại, khi không khí bị nén, độ ẩm tuyệt đối tăng.

4. Độ ẩm riêng q (g/kg): Lượng hơi nước tính bằng gam chứa trong 1
kg không khí ẩm.
Khác với độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm riêng không biến đổi trong quá
trình không khí dãn nở hay nén đoạn nhiệt, vì trong quá trình đoạn
nhiệt, thể tích của không khí biến đổi còn khối lượng thì không biến
đổi.
q = 0,623 e/p e: sức trương hơi nước và p: khí áp.
Độ ẩm riêng: không thứ nguyên.
5. Điểm sương: nhiệt độ cần thiết để hơi nước làm cho không khí bão
hoà.
Chẳng hạn, nếu ở nhiệt độ không khí +27oC, sức trương hơi nước là
23,4mb, không khí chưa bão hoà. Để làm cho không khí bão hoà,...
Chương 5. Nước trong khí quyển
Tuần hoàn m một trong ba chu
trình hình thành khí hậu.
Tuần hoàn ẩm gm qtrình bốc
hơi nước từ mặt đất, quá trình ngưng
kết và giáng thuỷ.
Nước trong khí quyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nước trong khí quyển - Người đăng: Thùy Hương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Nước trong khí quyển 9 10 269