Ktl-icon-tai-lieu

Nuôi cá Chim Trắng

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NUÔI CÁ CHIM TR NG
c

m sinh h c c a cá chim tr ng n

c ng t

p chí KHCN TS, 7/2003
Cá chim tr ng n c ng t, có tên khoa h c là Colossoma brachypomum, thu c
Characiformes, H Characidae. Trong khi ó cá h hay còn g i là cá c p
ho c cá Piranha có tên khoa h c là Pygocentrus praya c ng thu c b
Characiformes, h Characidae nh ng khác gi ng và khác loài. Cá c p là loài cá
, n
ng v t, ã b B Thu s n xác nh là loài cá gây h i khi chúng
c
nh p l u vào Vi t Nam n m 1998 và ã b nghiêm c m nh p kh u và gây nuôi.
c

m sinh h c c a cá chim tr ng n

c ng t

Cá chim tr ng n c ng t
c nh p vào Vi t Nam t n m 1998. Ð n n m
2000, vi c cho sinh s n nhân t o cá theo quy trình công ngh s n xu t gi ng
cá c a Trung Qu c ã thành công. Cá s ng trong môi tr ng n c có nhi t
21 - 32 0C, nh ng thích h p trong kho ng t 28 - 30 0C. Cá chim tr ng
c ng t ch u nhi t
th p t ng
i kém, d i 10oC có bi u hi n không
bình th ng và ch t, lúc này cá gi ng r t d m c b nh trùng qu d a, trùng
bánh xe, n m. Cá chim có th s ng bình th ng
m n d i 5 - 10, cá ch t
m n 15. Cá có th s ng trong các th y v c ch t h p nh ao, h ,
m.
i
pH t 5,6 - 7,4. Cá có t p tính s ng t p trung thành b y àn và di
chuy n theo b y.
c
m hình thái, cá có
ng kính m t b ng 1/4,5 chi u dài
u. R ng
có hai hàm, hàm trên và hàm d i. Hàm trên có hai hàng r ng, hàng ngoài có
10 r ng, hàm trong có 4 r ng. Hàm d i c ng có hai hàng r ng, hàng ngoài có
14 r ng v i 6 r ng l n và 8 r ng nh , hàng trong có 2 r ng. M t r ng có d ng
ng c a. S l c mang c a cung mang th nh t: 30-36. S v y
ng bên:
81-98. S v y trên
ng bên: 31-33. S v y d i
ng bên: 28-31. Tia vây
không có gai c ng. S vây l ng: 18-19. S vây ng c: 14 (có 13 tia phân
nhánh, 1 không phân nhánh). S vây b ng: 8 (7 tia phân nhánh, 1 không
phân nhánh). S vây h u môn: 26 (24 tia phân nhánh, 2 tia c ng không phân
nhánh).
Các vây b ng và vây h u môn c a cá có màu
. Vây uôi có
m vân en
di m uôi. Cá có kh n ng bi n
i màu s c theo môi tr ng s ng. D dày c a
cá t ng
i to, có hình ch U. Chi u dài c a ru t b ng 2,5 chi u dài thân.
Xung quanh ru t và n i t ng có nhi u m .
Cá chim tr ng n c ng t là loài cá n t p. Chúng có th
n các th c n có
ngu n g c th c v t,
ng v t nh th c v t th y sinh, tôm, cá con, các loài
nhuy n th . Cá r t tích c c b t m i, nu t r t nhanh. Th c n trong d dày c a
u cá thu
c trong ao ch y u là ch t x th c v t, h t ng c c, lúa.
sông Amazôn, Braxin, cá chim tr ng n c ng t thành th c khi
c 32
tháng tu i và có th sinh s n t nhiên. Tuy nhiên, cá chim tr ng nuôi trong ao
không
t nhiên
c mà c n...
NUÔI CÁ CHIM TRNG
c m sinh hc ca cá chim trng nc ngt
p chí KHCN TS, 7/2003
chim trng nc ngt, có tên khoa hc là Colossoma brachypomum, thuc
 Characiformes, H Characidae. Trong khi ó cá h hay còn gi là cá cp
hoc cá Piranha có tên khoa hc là Pygocentrus praya cng thuc b
Characiformes, h Characidae nhng kc ging và khác li. Cá cp là loài cá
, n ng vt, ã b B Thu sn xác nh là loài gây hi khi chúng c
nhp lu vào Vit Nam nm 1998 và ã b nghiêm cm nhp khu và gây nuôi.
c m sinh hc ca cá chim trng nc ngt
Cá chim trng nc ngt c nhp vào Vit Nam t nm 1998. Ðn nm
2000, vic cho sinh sn nhân to cá theo quy trình công ngh sn xut ging
ca Trung Quc ã thành công. Cá sng trong môi trng nc có nhit
 21 - 32
0
C, nhng thích hp trong khong t 28 - 30
0
C. Cá chim trng
c ngt chu nhit  thp tng i kém, di 10
o
C có biu hin không
bình thng và cht, lúc này cá ging rt d mc bnh trùng qu da, trùng
bánh xe, nm. Cá chim có th sng bình thng  mn di 5 - 10, cá cht
 mn 15. Cá có th sng trong các thy vc cht hp nh ao, h, m.
i  pH t 5,6 - 7,4. Cá có tp tính sng tp trung thành by àn và di
chuyn theo by.
c m hình thái, cá có ng kính mt bng 1/4,5 chiu dài u. Rng
có hai hàm, hàm trên và hàm di. m trên có hai hàng rng, hàng ngi có
10 rng, hàm trong có 4 rng. Hàm di cng có hai hàng rng, hàng ngoài có
14 rng vi 6 rng ln và 8 rng nh, hàng trong có 2 rng. Mt rng có dng
ng ca. S lc mang ca cung mang th nht: 30-36. S vy ng bên:
81-98. S vy trên ng bên: 31-33. S vy di ng bên: 28-31. Tia vây
không có gai cng. S vây lng: 18-19. S vây ngc: 14 (có 13 tia phân
nhánh, 1 không phân nhánh). S vây bng: 8 (7 tia phân nhánh, 1 không
phân nhánh). Sy hu môn: 26 (24 tia phân nhánh, 2 tia cng không phân
nhánh).
Các vây bng và vây hu môn ca cá có màu . Vây uôi có m vân en
dim uôi. Cá có kh nng bin i u sc theo môi trng sng. D dày ca
cá tng i to, có hình ch U. Chiu dài ca rut bng 2,5 chiu dài thân.
Xung quanh rut và ni tng có nhiu m.
Cá chim trng nc ngt là loài n tp. Chúng có thn các thc n có
ngun gc thc vt, ng vt nh thc vt thy sinh, tôm, cá con, các loài
nhuyn th. Cá rt tích cc bt mi, nut rt nhanh. Thc n trong d dày ca
u cá thu c trong ao ch yu là cht x thc vt, ht ng cc, lúa.
sông Amazôn, Braxin, cá chim trng nc ngt thành thc khi c 32
tháng tui và có th sinh sn t nhiên. Tuy nhiên, cá chim trng nuôi trong ao
không  t nhiên c mà cn phi có kích dc t cho sinh sn nhân to.
Ðiu này ã c kim chng mt s nc phát trin ngh nuôi cá chim
trng nc ngt nh Trung Quc, Ðài Loan, Thái Lan và c Vit Nam.
So vi mt s loài cá khác, cá chim trng nc ngt ln rt nhanh. Trung bình,
cá có th tng trng 100 g/tháng. Trong u kin thích hp, sau 6 n 7
tháng nuôi, cá có tht t 1,2 - 2 kg/con. Cá có th sng n 10 nm tui.
Qua kt qu kho sát và nghiên cu mu cá thu c trong ao nuôi ti xã Ðc
Lua, huyn Tân Phú, tnh Ðng Nai, chúng ta có thi n kt lun sau :
- Mu cá thu c ti xã Ðc Lua, huyn Tân Phú, tnh Ðng Nai là loài cá
chim trng nc ngt, có tên khoa hc là Colossoma brachypomum. Chúng
không phi là loài cá h, hoc cá cp.
- Cho n nay, cha ai bt gp loài cá này ngoài thy vc t nhiên.
Nuôi cá Chim Trắng - Trang 2
Nuôi cá Chim Trắng - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nuôi cá Chim Trắng 9 10 248