Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập môn phân bón

Được đăng lên bởi Ngư Ngố
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN BÓN 1
1. Chương 1

Hãy trình bày:
- vai trò của phân bón với các biện pháp kỹ thuật trồng trọt và thu nhập của người sản
xuất?
- vai trò của phân bón với đất và môi trường?
- vai trò của phân bón đối với năng suất, chất lượng nông sản?
2. Chương 2
2.1. Phân N

- Trình bày khái niệm các nhóm phân đạm, cho ví dụ.
- Đặc điểm chung nhóm phân đạm Amôn Nitrat. Tại sao nói phân NH4NO3 là phân đạm
an toàn?
- Trình bày công thức hoá học, thành phần, tính chất và đặc điểm sử dụng của phân đạm
urê, amôn sunphat, Amôn Nitrat
- Tại sao nói phân đạm urê là dạng phân đạm Amôn hiệu quả chậm?
- Đặc điểm chung nhóm phân đạm Amôn?
- Trình bày trình bày kỹ thuật sử dụng phân đạm?
2.2. Phân lân
- Trình bày phân loại phân lân. Tại sao nói phân lân supe chỉ phát huy hết hiệu quả trên
đất trung tính?
- Trình bày công thức hóa học, thành phần, tính chất và đặc điểm sử dụng của phân lân
supe, photphorit, phân lân nung chảy?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân lân?
2.3. Phân kali

- Trình bày công thức hoá học, thành phần, tính chất, đặc điểm sử dụng của Phân Kali
clorua, Kali sunphát?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân kali?
2.4. Phân trung lượng
- Kể tên các dạng phân có chứa Mg, đặc điểm sử dụng phân Mg? Các dạng phân chứa S,
đặc điểm sử dụng phân có chứa S?
2.5. Phân vi lượng
- Trình bày khái niệm về phân vi lượng. Các loại và dạng phân vi lượng chính?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân vi lượng ?
2.6. Phân đa yếu tố
- Trình bày định nghĩa; cách gọi tên; hàm lượng, tỷ lệ; phân loại phân đa yếu tố?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân đa yếu tố (Điều kiện, kỹ thuật sử dụng)?
3. Chương 3
3.1. Phân hữu cơ
- Trình bày tác dụng cải tạo đất của phân hữu cơ?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ.
3.2. Phân chuồng
- Trình bày khái niệm phân chuồng. Đặc điểm về hình thái các mức độ hoai mục của
phân chuồng?
- Thành phần phân chuồng? Tính chất của phân chuồng?
- Trình bày các phương pháp bảo quản chế biến phân chuồng?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân chuồng ?
3.3. Phân xanh

- Khái niệm phân xanh. Để cải tạo đất mặn do NaCl anh (chị) dùng loại nguyên liệu gì?
Tại sao?
- Tiêu chuẩn chọn cây phân xanh? Thời điểm thích hợp thu hoạch cây phân xanh? Cho ví
dụ.
- Phân loại cây phân xanh; tác dụng của cây phân xanh?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân xanh?
3.4. Vôi và phân VSV
- Trình bày khái niệm, tính chất, phân loại phân vi sinh vật ?
- Trình bày khái niệm phân vi sinh vật, kỹ thuật sử dụng phân vi sinh vật?
- So sánh phân vi sinh vật có chất mang thanh trùng và phân v...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN BÓN 1
1. Chương 1
Hãy trình bày:
- vai trò của phân bón vớic biện pháp kỹ thuật trồng trọt thu nhập của người sản
xuất?
- vai trò của phân bón với đất và môi trường?
- vai trò của phân bón đối với năng suất, chất lượng nông sản?
2. Chương 2
2.1. Phân N
- Trình bày khái niệm các nhóm phân đạm, cho ví dụ.
- Đặc điểm chung nhóm phân đạm Amôn Nitrat. Tại sao nói phân NH
4
NO
3
là phân đạm
an toàn?
- Trình bày công thức hoá học, thành phần, tính chất và đặc điểm sử dụng của phân đạm
urê, amôn sunphat, Amôn Nitrat
- Tại sao nói phân đạm urê là dạng phân đạm Amôn hiệu quả chậm?
- Đặc điểm chung nhóm phân đạm Amôn?
- Trình bày trình bày kỹ thuật sử dụng phân đạm?
2.2. Phân lân
- Trình bày phân loại phân lân. Tại sao nói phân lân supe chỉ phát huy hết hiệu quả trên
đất trung tính?
- Trình bày công thức hóa học, thành phần, tính chất và đặc điểm sử dụng của phân lân
supe, photphorit, phân lân nung chảy?
- Trình bày kỹ thuật sử dụng phân lân?
2.3. Phân kali
ôn tập môn phân bón - Trang 2
ôn tập môn phân bón - Người đăng: Ngư Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ôn tập môn phân bón 9 10 509