Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập thực tập di truyền

Được đăng lên bởi lequyvuongkhtn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2721 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ÔN TẬP THỰC TẬP DI TRUYỀN CƠ SỞ
(Tham khảo)
1/ Tiến trình phân bào (6 bộ đề)
A. Quan sát tiêu bản có sẵn (1/2 điểm)
• Xác định Mitose/MitoseC/Đa bội thể/Meiose ĐTD/Meiose STD
• Tìm giai đoạn chứng minh
B. Nhuộm, làm tiêu bản (1/2)
• Xác định Mitose/MitoseC/Đa bội thể/Meiose ĐTD/Meiose STD
• Tìm giai đoạn chứng minh
2/ Bộ Karyotype ở người (3 bộ đề)
A. Biện luận – 6 ý chính (1/2, thiếu 1 ý trừ 1/4)
B. Bộ Karyotype (1/2)
3/ NST ruồi giấm khổng lồ (3 bộ đề)
A. Thực hiện tách tuyến nước bọt (1/3)
B. Nhuộm, làm tiêu bản (2/3)
4/ Quy luật di truyền (3 bộ đề)
A. Gây mê ruồi (2/3)
B. Phân tích, biện luận (1/3)

1/ Tiến trình phân bào (6 bộ đề): Xác định Mitose/MitoseC/Đa bội thể/Meiose
ĐTD/Meiose STD (tìm giai đoạn chứng minh).
Cách nhận diện mẫu:

-

 MITOSE –Phân chia nguyên nhiễm
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (tế bào hình chữ nhật) , gồm 7 giai đoạn

1. Interphase
- Hạch nhân, màng nhân rõ nét, nhiễm sắc chất đồng màu đậm

2. Prophase sớm
- Hạch nhân mờ, màng nhân không rõ nét, nhiễm sắc chất màu nhạt hơn, dạng chấm
nhuyễn mịn

3. Prophase muộn
- Nhiễm sắc thể co xoắn, có hình sợi màu đậm hơn

-

4. Metaphase
Nhiễm sắc thể tập trung ở mặt phẳng xích đạo, thấy rõ từng chromatid dài ngắn
khác nhau.

5. Anaphase
- Nhiễm sắc thể phân về 2 cực tế bào, dạng sợi, thấy rõ các chân, không nhòe màu
như telophase sớm

-

6. Telophase sớm
Nhiễm sắc thể ở 2 cực bắt đầu duỗi xoắn, màu nhòe ra, có dạng giống bó chỉ rối,
chỉ còn nhìn thấy rõ vài chromatid.

-

7. Telophase muộn
Nhiễm sắc thể duỗi xoắn nên có hình cầu, màu nhòe hơn telo sớm, không đều, chỗ
đậm chỗ mờ, có thể thấy hạch nhân

 MITOSE C – Ức chế phân bào
1. Interphase
2. Prophase sớm
giống mitose
3. Prophase muộn
4. Pseudometaphase
NST dạng kép , rải rác khắp tế bào, chồng lên nhau.

-

5. Pseudoanaphase
NST ở dạng dơn, 2 chiếc xếp song song nhau

6. Pseudotelophase
- Nhân to , dạng eo thắt, màu hơi nhòe
-

-

 MEIOSE – Phân chia giảm nhiễm
Xảy ra ở tế bào sinh dục, như tế bào mẹ hạt phấn (tb hình tròn)
• Ở song tử diệp :

-

1. Prophase I sớm
NST dạng sợi mảnh, cuộn lại giống bó chỉ rối

-

2. Prophase I muộn
NST co xoắn, nhìn rõ dạng hình que, chấm.

3. Metaphase I
- NST co xoắn cực đại, xếp thành 1 vệt ở mp xích đạo

4. Anaphase I
- NST đi về 2 cực tb, thấy rõ các chromatid

5. Telophase I

6. Metaphase II
- 2 vệt NST chung mặt phẳng nhưng cách nhau một khoảng ở giữa.

7. Anaphase II
- Mỗi NST đơn trong vệt ở trên tách ra, đi về 2 cực

8. Telophase II
- NST duỗi xoắn, màu nhòe, dạng hình cầu

9. Tứ bào t...
ÔN TP THC TP DI TRUYN CƠ S
(Tham kho)
1/ Tiến trình phân bào (6 b đề)
A. Quan sát tiêu bn có sn (1/2 điểm)
Xác định Mitose/MitoseC/Đa bội th/Meiose ĐTD/Meiose STD
Tìm giai đoạn chng minh
B. Nhum, làm tiêu bn (1/2)
Xác định Mitose/MitoseC/Đa bội th/Meiose ĐTD/Meiose STD
Tìm giai đoạn chng minh
2/ B Karyotype người (3 b đề)
A. Bin lun – 6 ý chính (1/2, thiếu 1 ý tr 1/4)
B. B Karyotype (1/2)
3/ NST rui gim khng l (3 b đề)
A. Thc hin tách tuyến nưc bt (1/3)
B. Nhum, làm tiêu bn (2/3)
4/ Quy lut di truyn (3 b đề)
A. Gây mê rui (2/3)
B. Phân tích, bin lun (1/3)
ôn tập thực tập di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập thực tập di truyền - Người đăng: lequyvuongkhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ôn tập thực tập di truyền 9 10 442