Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập vi sinh vật học

Được đăng lên bởi Đồ Xấu Xa
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Lòch söû phaùt trieån ngaønh vi sinh vaät hoïc
1.
2.
3.
4.
5.

1665 - Robert Hooke : Phaùt hieän ra teá baøo
1673 - Antoni Van Leeuwenhoek : Laàn ñaàu tieân quan saùt thaáy VSV soáng
1798 - Edward Jenner: Laàn ñaàu tieân tieâm chuûng vacxin ñeå phoøng beänh ñaäu muø a
1835 – Agostino Bassi : phaùt hieän beänh naám cuûa taèm
1850 - Ignaz Phillip Semmelweis : Phaùt hieän soát haäu saûn ôû nhöõng ngöôøi meï môùi
sinh laø do nhieãm khuaån -> röûa tay vôùi clorua voâi tröôùc khi khaùm beänh  tyû leä
töû vong giaûm haún.
6. 1854-1864 – Louis Pasteur : Chöùng minh nhieàu quaù trình leân men vaø phuû ñònh
thuyeát töï sinh, ñöa ra thuaät ngöõ "leân men", " hieáu khí", "kî khí".
7. 1880 - Pasteur ñaõ tìm ra cô sôû khoa hoïc mieãn dòch
8. 1867 - Joseph Lister ñeà xuaát phöông phaùp phaãu thuaät voâ truøng.
9. 1870 - Ernst Abbeù ñeà xuaát kó thuaät kính hieån vi soi daàu.
10. 1881- Koch ñeà xuaát phöông phaùp phaân laäp thuaàn khieát vi sinh vaät.
11. 1882 - Hess ñeà xuaát moâi tröôøng thaïch.
12. 1884 - Caùc ñònh ñeà cuûa Koch
13. 1884 - Metchnhikoff ñeà xuaát hoïc thuyeát thöïc baøo.
14. 1892 - Winogradsky ñeà xuaát chu trình löu huyønh.
15. 1887 – Richard Petri ñeà xuaát duøng hoäp loàng (hoäp petri).
16. 1890 - Von Bering phaùt hieän khaùng ñoäc toá baïch caàu.
17. 1890 - Ehrlich ñeà xuaát lyù thuyeát mieãn dòch.
18. Vi sinh vaät hoïc hieän ñaïi
19. 1928 – A. Fleming: Khaùm phaù vaø saûn xuaát (Chain, Florey, nhöõng naêm 1945 1950) Penixilin.
20. 1928 – Griffith - hieän tưôïng bieán naïp (Transformation).
21. 1934 – Lancefield : Khaùng nguyeân cuûa nguyeân caàu khuaån.
22. 1935 - Wendell Meredith Stanley : phaùt hieän söï keát tinh virus
23. 1941 - George W. Beadle vaø Edward L. Tatum : thuyeát moät gen – moät enzyme
24. 1943 - Salvador Luria vaø Max Delbruck : söï xaâm nhieãm cuûa virus vaøo vi khuaån
25. 1944 - Oswald Avery, Colin MacLeod, vaø Maclyn McCarty: DNA laø vaät lieäu di
truyeàn
26. 1946 - Joshua Lederberg vaø Edward Tatum : Hieän töôïng tieáp hôïp
27. 1953 - Crick,Wilkins, cuøng vôùi Watson moâ taû caáu truùc cuûa DNA, nhaän giaûi
Nobel 1962.
28. 1959 Arthur Kornberg : nhaø sinh hoùa hoïc ngöôøi Myõ phaùt hieän DNA polymerase
I.
29. 1960 Jacob vaø Monod: moâ hình operon ñieàu khieån söï hoaït ñoäng gen cuûa vi
khuaån vaø söï hoaït ñoäng cuûa protein ñieàu hoøa.
30. 1961 – 1966 – M. Nirenberg vaø H.G. Khorana tìm ra baûng maõ di truyeàn. Giaûi
Nobel 1968.

g
n

ơ
ư
c
i

i
V

i
s

h
n

ạ
đ

2
1
0
2

31. 1961 - F. Jacob, J. Monod tìm ra cô cheá di t...
I. Lòch söû phaùt trieån ngaønh vi sinh vaät hoïc
1. 1665 - Robert Hooke : Phaùt hieän ra teá baøo
2. 1673 - Antoni Van Leeuwenhoek : Laàn ñaàu tieân quan saùt thaáy VSV soáng
3. 1798 - Edward Jenner: Laàn ñaàu tieân tieâm chuûng vacxin ñeå phoøng beänh ñaäu muøa
4. 1835 – Agostino Bassi : phaùt hieän beänh naám cuûa taèm
5. 1850 - Ignaz Phillip Semmelweis : Phaùt hieän soát haäu saûn ôû nhöõng ngöôøi meï môùi
sinh ldo nhieãm khuaån -> röûa tay vôùi clorua voâi tröôùc khi khaùm beänh tl
töû vong giaûm haún.
6. 1854-1864 Louis Pasteur : Chöùng minh nhieàu quaù trình leân men vaø phuû ñònh
thuyeát töï sinh, ñöa ra thuaät ngöõ "leân men", " hieáu khí", "kî khí".
7. 1880 - Pasteur ñaõ tìm ra cô sôû khoa hoïc mieãn dòch
8. 1867 - Joseph Lister ñeà xuaát phöông phaùp phaãu thuaät voâ truøng.
9. 1870 - Ernst Abbeù ñeà xuaát kó thuaät kính hieån vi soi daàu.
10. 1881- Koch ñeà xuaát phöông phaùp phaân laäp thuaàn khieát vi sinh vaät.
11. 1882 - Hess ñeà xuaát moâi tröôøng thaïch.
12. 1884 - Caùc ñònh ñeà cuûa Koch
13. 1884 - Metchnhikoff ñeà xuaát hoïc thuyeát thöïc baøo.
14. 1892 - Winogradsky ñeà xuaát chu trình löu huyønh.
15. 1887 – Richard Petri ñeà xuaát duøng hoäp loàng (hoäp petri).
16. 1890 - Von Bering phaùt hieän khaùng ñoäc toá baïch caàu.
17. 1890 - Ehrlich ñeà xuaát lyù thuyeát mieãn dòch.
18. Vi sinh vaät hoïc hieän ñaïi
19. 1928 A. Fleming: Khaùm phaù vaø saûn xuaát (Chain, Florey, nhöõng naêm 1945 -
1950) Penixilin.
20. 1928 – Griffith - hieän tưôïng bieán naïp (Transformation).
21. 1934 – Lancefield : Khaùng nguyeân cuûa nguyeân caàu khuaån.
22. 1935 - Wendell Meredith Stanley : phaùt hieän söï keát tinh virus
23. 1941 - George W. Beadle vaø Edward L. Tatum : thuyeát moät gen – moät enzyme
24. 1943 - Salvador Luria vaø Max Delbruck : söï xaâm nhieãm cuûa virus vaøo vi khuaån
25. 1944 - Oswald Avery, Colin MacLeod, vaø Maclyn McCarty: DNA lvaät lieäu di
truyeàn
26. 1946 - Joshua Lederberg vaø Edward Tatum : Hieän töôïng tieáp hôïp
27. 1953 - Crick,Wilkins, cuøng vôùi Watson moâ taû caáu truùc cuûa DNA, nhaän giaûi
Nobel 1962.
28. 1959 Arthur Kornberg : nhaø sinh hoùa hoïc ngöôøi Myõ phaùt hieän DNA polymerase
I.
29. 1960 Jacob vaø Monod: moâ hình operon ñieàu khieån söï hoaït ñoäng gen cuûa vi
khuaån vaø söï hoaït ñoäng cuûa protein ñieàu hoøa.
30. 1961 1966 M. Nirenberg vaø H.G. Khorana tìm ra baûng maõ di truyeàn. Giaûi
Nobel 1968.
Vi sinh đại cương 2012
ôn tập vi sinh vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập vi sinh vật học - Người đăng: Đồ Xấu Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ôn tập vi sinh vật học 9 10 742