Ktl-icon-tai-lieu

Phần 1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến sự nứt gãy gạo và tỉ lệ thu hồi gạo nguyên tại ĐBSCL

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến sự nứt gãy gạo và tỉ
lệ thu hồi gạo nguyên tại ĐBSCL
TÓM TẮT
Thu hoạch đúng thời hạn chiếm vị trí quan trọng trong việc kiểm soát sự nứt gãy hạt gạo. Tỉ lệ
thu hồi gạo nguyên giảm sẽ làm giảm giá trị và thu nhập của nông hộ. Các thí nghiệm trên đồng
được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của thời gian thu hoạch xung quanh thời điểm chín
sinh lý của hạt đến độ nứt gãy và tỉ lệ thu hồi gạo nguyên của 7 giống gạo phổ biến (OM1490,
OM2718, OM2517, OM4498, AG24, IR50404 và Jasmine) tại 3 địa điểm khác nhau trong 2 năm
canh tác (2006-2008) ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kết quả cho thấy thời gian thu hoạch và
giống gạo rất ảnh hưởng đến độ nứt gãy gạo. Xu hướng chung là tỉ lệ hạt nứt tăng khi thời gian
thu hoạch trễ hạn so với ngày chín sinh lý dự tính. Tỉ lệ thu hồi gạo nguyên cũng theo xu hướng
trên khi thu hoạch trễ. Tỉ lệ thu hồi gạo nguyên giảm trung bình 11.3% và lên đến 50% nếu bị
thu hoạch trễ từ 4-6 ngày. Xu hướng này như nhau đối với cả mùa khô và mùa mưa. Tỉ lệ gạo
gãy giữa các giống gạo chênh lệch nhiều (0.9 đến 60.5%) vào ngày thứ 6 sau ngày chín sinh lý
cho thấy có thể lựa chọn giống gạo phù hợp để canh tác nhằm giảm thiểu mức độ gãy hạt do thu
hoạch trễ hạn gây ra.

GIỚI THIỆU
Tỉ lệ thu hồi gạo nguyên được định nghĩa là phần trăm gạo nguyên (nhân gạo có chiều dài hạt ít
nhất là ¾ chiều dài ban đầu) so với số lượng lúa đem đi xay xát. Đây là chỉ tiêu chất lượng chủ
yếu do tấm thường chỉ còn một nửa giá trị thương phẩm so với gạo nguyên. Thời gian thu hoạch
được xem là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến năng suất xay xát gạo. Thu hoạch gạo tại thời điểm
chín sinh lý của hạt giúp đạt được tỉ lệ thu hồi gạo nguyên tối đa (Kester và ctv. 1963, Bal và
Oiha 1975). Nếu thời gian thu hoạch bị trễ hạn sẽ gây ra tỉ lệ thu hồi gạo nguyên giảm (Bal và
Oiha 1975, Ntanos và ctv. 1996, Berrio và ctv. 1989) và thu hoạch quá trễ dẫn đến tổn thất to lớn
lượng gạo nguyên thu hồi. Nghiên cứu của Berrio và ctv. (1989) trên 16 giống gạo cho thấy tỉ lệ
gạo nguyên bị giảm 18% khi thu hoạch trễ 2 tuần. Tuy nhiên, thu hoạch trễ hạn không ảnh hưởng
đến các giá trị cảm quan của gạo (Champagne và ctv. 2005, Chae và Jun 2002).

5

Gạo bị nứt gãy trên đồng ảnh hưởng đáng kể đến tỉ lệ thu hồi gạo nguyên. Đây là một tác động
tiềm ẩn vì hạt gạo có thể đã bị nứt khi hàm ẩm bị thay đổi do ngày nắng đêm ẩm ướt. Thời gian
thu hoạch ảnh hưởng đến tỉ lệ hạt nứt gãy và tất yếu ảnh hưởng đến tỉ lệ thu hồi gạo nguyên. Khi
thu hoạch gạo quá sớm có thể dẫn...
5
Phn 1. nh hưởng ca thi gian thu hoch đến s nt gãy go và t
l thu hi go nguyên ti ĐBSCL
TÓM TT
Thu hoch đúng thi hn chiếm v trí quan trng trong vic kim soát s nt gãy ht go. T l
thu hi go nguyên gim s làm gim giá tr và thu nhp ca nông h. Các thí nghim trên đồng
được thc hin nhm xác định nh hưởng ca thi gian thu hoch xung quanh thi đim chín
sinh lý ca ht đến độ nt gãy và t l thu hi go nguyên ca 7 ging go ph biến (OM1490,
OM2718, OM2517, OM4498, AG24, IR50404 và Jasmine) ti 3 địa đim khác nhau trong 2 năm
canh tác (2006-2008) Đồng Bng Sông Cu Long. Kết qu cho thy thi gian thu hoch và
ging go rt nh hưởng đến độ nt gãy go. Xu hướng chung là t l ht nt tăng khi thi gian
thu hoch tr hn so vi ngày chín sinh lý d tính. T l thu hi go nguyên cũng theo xu hướng
trên khi thu hoch tr. T l thu hi go nguyên gim trung bình 11.3% và lên đến 50% nếu b
thu hoch tr t 4-6 ngày. Xu hướng này như nhau đối vi c mùa khô và mùa mưa. T l go
gãy gia các ging go chênh lch nhiu (0.9 đến 60.5%) vào ngày th 6 sau ngày chín sinh lý
cho thy có th la chn ging go phù hp để canh tác nhm gim thiu mc độ gãy ht do thu
hoch tr hn gây ra.
GII THIU
T
l thu hi go nguyên được định nghĩa là phn trăm go nguyên (nhân go có chiu dài ht ít
nht là ¾ chiu dài ban đầu) so vi s lượng lúa đem đi xay xát. Đây là ch tiêu cht lượng ch
yếu do tm thường ch còn mt na giá tr thương phm so vi go nguyên. Thi gian thu hoch
được xem là yếu t nh hưởng đáng k đến năng sut xay xát go. Thu hoch go ti thi đim
chín sinh lý ca ht giúp đạt được t l thu hi go nguyên ti đa (Kester và ctv. 1963, Bal và
Oiha 1975). Nếu thi gian thu hoch b tr hn s gây ra t l thu hi go nguyên gim (Bal và
Oiha 1975, Ntanos và ctv. 1996, Berrio và ctv. 1989) và thu hoch quá tr dn đến tn tht to ln
lượng go nguyên thu hi. Nghiên cu ca Berrio và ctv. (1989) trên 16 ging go cho thy t l
go nguyên b gim 18% khi thu hoch tr 2 tun. Tuy nhiên, thu hoch tr hn không nh hưởng
đến các giá tr cm quan ca go (Champagne và ctv. 2005, Chae và Jun 2002).
Phần 1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến sự nứt gãy gạo và tỉ lệ thu hồi gạo nguyên tại ĐBSCL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần 1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến sự nứt gãy gạo và tỉ lệ thu hồi gạo nguyên tại ĐBSCL - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phần 1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến sự nứt gãy gạo và tỉ lệ thu hồi gạo nguyên tại ĐBSCL 9 10 735