Ktl-icon-tai-lieu

Phân lập giống nấm

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để chủ động giống nấm gốc trong sản xuất các loại giống nấm thương phẩm phục vụ
nhu cầu sản xuất nấm của người dân trên địa bàn tỉnh, năm 2012, Trung tâm ứng
dụng và chuyển giao công nghệ (Sở Khoa học & Công nghệ) đã lập Dự án “Ứng dụng
KHCN phân lập giống nấm phục vụ phát triển sản xuất nấm tại tỉnh Thái Nguyên”.
Thành công của dự án góp phần hiệu quả vào việc chủ động nguồn cung cấp các
giống nấm, phát triển nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt Đề án tổ chức sản
xuất và tiêu thụ nấm tỉnh giai đoạn 2010-2015.
Việc làm chủ công nghệ tạo giống gốc giúp sẽ giúp cho việc chủ động sản xuất và cung
cấp các loại giống nấm thương phẩm ra thị trường.
Trung tâm đã tiếp nhận công nghệ và tiến hành phân lập, sản xuất thử nghiệm giống nấm
các cấp từ giống gốc được phân lập. Phương pháp được dùng phổ biến nhất trong quá trình
tạo giống gốc là phân lập từ quả thể nấm. Sử dụng phương pháp này có ưu điểm là bảo tồn
được các đặc tính ưu việt của nấm về năng suất, chất lượng. Thời gian nuôi cấy nhanh,
tương đối chủ động về nguồn gen và có thể chọn lựa những giống nấm năng suất, chất
lượng để đưa vào phân lập giống gốc. Đối với mỗi loại giống nấm khác nhau, có cách làm
riêng để có thể tạo ra giống nấm gốc tốt nhất. Trung tâm đã tiến hành sử dụng phương
pháp này phân lập các giống gốc như: Nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ và nấm Linh chi…
Gia đình bác Nguyễn Văn Tòng, ở tổ 13, phường Túc Duyên, T.P Thái Nguyên - một trong
những hộ được Trung tâm hỗ trợ giống nấm sản xuất từ giống gốc do đơn vị phân lập.
Trung tâm hỗ trợ 4 tạ giống nấm. Qua trồng đối chứng với giống nấm mua của Viện Di
truyền nông nghiệp thấy giống của Trung tâm chất lượng tương đương.
Mô hình trồng nấm của gia đình bác Chu Đức Lợi, xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm T.P
Thái Nguyên. Năm 2014 gia đình bác được Trung tâm hỗ trợ 5 tạ giống nấm và chuyển
giao công nghệ. Theo bác Lợi nếu mua giống nấm tại Viện Di truyền nông nghiệp, công
vận chuyển mỗi bịch nấm từ Hà Nội lên Thái Nguyên chi phí tăng thêm 2.000 đồng. Bác
Lợi cho rằng: Việc Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ phân lập thành công
giống nấm gốc ngoài góp phần chủ động về nguồn giống nấm, cái lợi lớn nhất cho những
người trồng nấm là chi phí vận chuyển sẽ giảm rất nhiều, nâng cao thu nhập cho người
trồng nấm.
Việc phân lập thành công giống nấm gốc của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công
nghệ góp phần hiệu quả vào việc chủ động nguồn cung cấp về các giống nấm cho việc phát
triển nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh. Dự án góp phần hoàn thành mục tiêu ...
Để chủ động giống nấm gốc trong sản xuất các loại giống nấm thương phẩm phục vụ
nhu cầu sản xuất nấm của người dân trên địa bàn tỉnh, năm 2012, Trung tâm ứng
dụng và chuyển giao công nghệ (Sở Khoa học & Công nghệ) đã lập Dự án “Ứng dụng
KHCN phân lập giống nấm phục vụ phát triển sản xuất nấm tại tỉnh Thái Nguyên”.
Thành công của dự án góp phần hiệu quả vào việc chủ động nguồn cung cấp các
giống nấm, phát triển nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt Đề án tổ chức sản
xuất và tiêu thụ nấm tỉnh giai đoạn 2010-2015.

 !"#!$%
&!'()*)'*+,
-.'*%/.0123)!4!5
'*-46%7,089:63;
.<=">?+.%&$"9"+
>;@:6AB"C?+
.6"'*%DEFG"+:
!H6:6!"%&!'(),08
9'*IJK+!+LMN
O"53J9P?&K+Q2RS+$&T9H+&%/&J9HU!
C.&!'F!.-0#'*%
&!'F!.V%W"!;XE""T
!9>9"&!'.%
Y5!;""53ZDXM.+:D;[ +(D;[ &%/
&J9H%J?\]RV"53.&!'F!.^96
"%&@3M.)"T!9>+
*96F3#-_JH&J9H=?H\%]]];%[
M.!`I&!'X0896"'*
:a>;+.EC
$!;=*96!>+'"*$
!;%
'*"&!'X0896"
:a4;>
!6>!;!H#"3b%TB:a8H">
"b+;$'*.+'"4$
$!;+,08:48 +'+
"!F+!"B +"88aH01!
b%
&@:+F9++#.F!.\]]G+K.F!.
-c))R\U\]RV%&!'X0896"B"A
Phân lập giống nấm - Trang 2
Phân lập giống nấm - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân lập giống nấm 9 10 204