Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN

Được đăng lên bởi Dương Ngọc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoàng Thị Hồng và tgk

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM

_____________________________________________________________________________________________________________

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN
TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ KHÁNG NẤM FUSARIUM SP.
HOÀNG THỊ HỒNG*, NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG**

TÓM TẮT
Chúng tôi đã tiến hành phân lập được 55 chủng xạ khuẩn khác nhau từ rừng ngập
mặn Cần Giờ và phân thành 3 nhóm; nhóm 1: Trắng, gồm 19 chủng (34,5%); nhóm 2:
Xám – nâu – đen, gồm 25 chủng (45,5%); nhóm 3: Vàng nhạt – vàng – vàng nâu, gồm 11
chủng (20%). Từ bộ sưu tập tuyển chọn được chủng xạ khuẩn F46 có khả năng kháng nấm
Fusarium sp. mạnh. Qua các nghiên cứu đã xác định được các điều kiện nuôi cấy thích
hợp cho chủng xạ khuẩn này sinh chất kháng nấm Fusarium sp. như sau: cao thịt 4g,
peptone 4g, cao nấm men 1g, maltose 10g, nước cất 1 lít; NaCl 1%; pH = 5-6; 25 oC; 84
giờ.
Từ khóa: phân lập xạ khuẩn, chất kháng nấm, Fusarium sp.
ABSTRACT
The isolation and selection of actinomycete species from Can Gio tropical swamp
for their antifungal feature against Fusarium sp.
We have isolated 55 different species of actinomycetes from Can Gio tropical swamp
and divided them into 3 groups: group 1 called White, including 19 species (34.5%), group
2 called Gray - Brown - Black, including 25 species (45.5%), group 3 called Light yellow Yellow – Brownish yellow, including 11 species (20%). From this collection, we have
succeeded in choosing an actinomycete called F46 whose antifungal feature is very strong.
We have found the best planting conditions for this species to produce antifungal is as
following: 4g, peptone 4g, yeast extract 1 g, maltose 10 g, distilled water 1 litre; NaCl 1%;
pH = 5-6, 25oC; 84 hours culture.
Keywords: isolation of actinomycetes, antifungal, Fusarium sp.

1.

Mở đầu

Theo thống kê của tổ chức Nông – Lương Thế giới cho thấy các loại cây trồng
trên đồng ruộng hiện nay phải chống đỡ với khoảng 100.000 loài sâu, 10.000 loài nấm,
200 loài vi khuẩn, 600 loài tuyến trùng và 600 loài virus gây hại khác nhau. Đây quả là
một lực lượng hùng hậu tấn công cây trồng, gây tổn thất đáng kể cho mùa màng, ước
tính làm mất trắng khoảng 20% sản lượng lương thực thực phẩm hằng năm. [5]
*
**

CN, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

59

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM

Số 51 năm 2013

_____________________________________________________________________________________________________________

Một trong số tác nhân gây hại cây trồng nguy hiểm trong sả...
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Hoàng Thị Hồng và tgk
_____________________________________________________________________________________________________________
59
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN
TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ KHÁNG NẤM FUSARIUM SP.
HOÀNG THỊ HỒNG
*
, NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG
**
TÓM TẮT
Chúng tôi đã tiến hành phân lập được 55 chủng xạ khuẩn khác nhau từ rừng ngập
mặn Cần Giờ và phân thành 3 nhóm; nhóm 1: Trắng, gồm 19 chủng (34,5%); nhóm 2:
Xám nâu đen, gồm 25 chủng (45,5%); nhóm 3: Vàng nht vàng vàng nâu, gồm 11
chủng (20%). Từ bộ sưu tập tuyển chọn được chủng xạ khuẩn F46 có khả năng kháng nấm
Fusarium sp. mạnh. Qua các nghiên cứu đã xác định được các điều kiện nuôi cấy thích
hợp cho chủng x khuẩn này sinh chất kháng nấm Fusarium sp. như sau: cao thịt 4g,
peptone 4g, cao nấm men 1g, maltose 10g, nước cất 1 lít; NaCl 1%; pH = 5-6; 25
o
C; 84
giờ.
Từ khóa: phân lập xạ khuẩn, chất kháng nấm, Fusarium sp.
ABSTRACT
The isolation and selection of actinomycete species from Can Gio tropical swamp
for their antifungal feature against Fusarium sp.
We have isolated 55 different species of actinomycetes from Can Gio tropical swamp
and divided them into 3 groups: group 1 called White, including 19 species (34.5%), group
2 called Gray - Brown - Black, including 25 species (45.5%), group 3 called Light yellow -
Yellow Brownish yellow, including 11 species (20%). From this collection, we have
succeeded in choosing an actinomycete called F46 whose antifungal feature is very strong.
We have found the best planting conditions for this species to produce antifungal is as
following: 4g, peptone 4g, yeast extract 1 g, maltose 10 g, distilled water 1 litre; NaCl 1%;
pH = 5-6, 25
o
C; 84 hours culture.
Keywords: isolation of actinomycetes, antifungal, Fusarium sp.
1. Mở đầu
Theo thống kê của tchức Nông ơng Thế giới cho thấy các loại cây trồng
trên đồng ruộng hiện nay phải chống đỡ với khoảng 100.000 loài sâu, 10.000 loài nấm,
200 loài vi khun, 600 loài tuyến trùng và 600 loài virus gây hại khác nhau. Đây quả là
một lực lượng hùng hậu tấn công cây trồng, gây tổn thất đáng kcho mùa màng, ước
tính làm mất trắng khoảng 20% sản lượng lương thực thực phm hằng năm. [5]
*
CN, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
**
ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN - Người đăng: Dương Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN 9 10 5