Ktl-icon-tai-lieu

Phân lớp cẩm chướng

Được đăng lên bởi Mỹ Huấn Lê
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân lớp Cẩm chướng xuất phát từ phân lớp
Hoàng liên
Yếu tố mạch thủng lỗ đơn: Đây là dấu hiệu có ở phân
lớp Cẩm chướng và là đặc điểm tiến bộ của phân lớp
Hoàng liên.
 Hạt phấn của phân lớp Cẩm chướng có 3 hạch, 3 rãnh,
không có lỗ cực được tiến hóa từ hạt phấn của phân lớp
Hoàng liên có 3 rãnh đến nhiều rãnh hoặc lỗ.


Căn

cứ vào đặc điểm trên thì Cẩm chướng là
1 phân lớp nhỏ đứng giữa một bên là Phân
lớp Sau sau có hoa thích nghi với lối thụ
phấn nhờ gió và 1 bên là Phân lớp Sổ và Hoa
hồng có hoa chủ yếu thích nghi với lối thụ
phấn nhờ sâu bọ.
 Các bộ nguyên thủy có bộ nhụy lá noãn rời
thể hiện sự gần gũi của PL Cẩm chướng và
PL Mao Lương (tiến hóa từ phân lớp này).

II.Đặc điểm nổi bật và sự phân hóa của
phân lớp Cẩm chướng
1, Đặc điểm nổi bật:
- Đa số là cây thân thảo(Cẩm chướng, Rau
dên), thích nghi với điều kiện sống khô hạn
- Yếu tố mạch thủng lỗ đơn.
- Hoa lưỡng tính lớn(Cẩm chướng) có xu
hướng tiêu giảm tạo thành hoa nhỏ, đơn tính,
bao hoa đơn (Rau dền).
- Bộ nhụy có các lá noãn dính mép với lối đính
noãn trung tâm(Cẩm chướng) hay đỉnh
gốc( Rau răm). Hạt phấn có 3 rãnh, 3 hạch,
không có lỗ cực.

- Qủa khô với hạt có phôi cong bao quanh nhân
nên trước đây gọi là bộ phôi cong và thường
có ngoại nhũ.
- Chất dự trữ không có Benzylisochinolinalcaloit, có chất màu betalain thay thế
anthoxian.
- Số nhiễm sắc thể cơ bản nguyên thủy X=9.
- Xuất phát từ lớp Hoàng liên và phát triển song
song với phân lớp Sổ và Hoa hồng.

-

-

-

Nó gần với phân lớp Sổ bởi vì giữa chúng có bộ
nhị phát triển theo kiểu ly tâm và hàng loạt dấu
hiệu giống nhau về sinh hóa.
Có hướng tiến hóa theo hướng thích nghi với
điều kiện sống khô cạn ở vùng sa mạc nên có một
số cây mọng nước như họ Xương rồng bà ở Châu
Mĩ và họ Aizoaceae ở Nam Phi.
Một số thích nghi sự thụ phấn nhờ côn trùng
(Cẩm chướng) và một số khác thích nghi với sự
thụ phấn nhờ gió(Rau dền). Cho nên nó đứng
trung gian giữa hai hướng thích nghi đó.

2. Sự phân hóa
Phân lớp có 3 liên bộ:
-Liên bộ Cẩm chướng - Caryophyllanae: Bộ Cẩm
chướng- Caryophyllales
-Liên bộ Rau Răm - Polygonanae: Bộ Rau rămPolygonales
-Liên bộ Đuôi công – Plumbaginanae: Bộ Đuôi
công- Plumbaginales.

Bộ Cẩm chướng- Caryphyllales

Bộ Cẩm chướng- Caryophylales
Đại

đa số là cây thân thảo( Rau dền) đôi khi
mọng nước( Xương rồng bà). Lá đơn nguyên hay
tiêu giảm( Xương rồng bà). Yếu tố mạch thủng lỗ
đơn.
 Hoa đều, lưỡng tính mẫu 5-4, với các lá noãn rời
hay hợp ( Cẩm chướng). Một số hoa đơn tính và 1
vòng bao hoa ( Rau dền).
Noãn cuốn t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân lớp cẩm chướng - Người đăng: Mỹ Huấn Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân lớp cẩm chướng 9 10 786