Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chuỗi giá trị cá lóc

Được đăng lên bởi lmlong3052757
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!ͽ"#͇$"%͡&"'()͓"*)+,")͕-".)ͯ#"/̫'"0̯'"12"3456357""

89˱ͥ'("Ĉ̩&")͕-":̯'"8)˯"

!"#$%&'("%(")Ӛ*%+*,%&-ӎ%(,%./(%0!"#$$#%1234%%
$)5*%Ӣ%ĈӖ$+%6Ҵ$+%75$+%(Ӱ)%.8$+%
Ĉ͟";&')":)$'(#"<=">?"@$A'"B&')4"

967&-9(&%
8)&/"/.$C#"D,/"-,99&EC"+$."&'"+'E"#E,9"F9+G"BEH.EGIE9"5JJK"-+<E9&'("7"G,&'"
H9+<&'-E/" +F" /',*E)E,C" F,9G&'(" &'" .)E" ;E*+'(" LE0.,M" ,&G&'(" .+" CE/-9&IE" .)E"
<,0$E"-),&'"+F"-$0.$9EC"/',*E)E,C/",'C".)E"C&/.9&I$.&+'"+F"-+/.6IE'EF&.",G+'("
.)E"-),&'",-.+9/"&'".)E"/.$C#",9E,N"8D+"G+/."&GH+9.,'."G,9*E.&'("-),''E0/"&'"
.E9G"+F".+.,0"H9+C$-.&+'"DE9E"OP&/)"F,9GE9/"Q"R)+0E/,0E9/"Q"SE.,&0E9/"Q"T'C"
-+'/$GE9/" &'" .)E" ;E*+'(" LE0.,UM" ,'C" OP&/)" F,9GE9/" Q" R)+0E/,0E9/" Q"
R)+0E/,0E9/"&'"%+":)&";&')":&.#UN"V9+F&."D,/"$'I,0,'."C&/.9&I$.EC",G+'(".)E"
-),&'" ,-.+9/M" G,&'0#" F+9" .)E" D)+0E/,0E9/" WXYNK6K7N1Z" +F" .+.,0" H9+F&." +F" .)E"
D)+0E" -),&'[N" ;+9E" -+'/&CE9,.&+'" /)+$0C" IE" (&<E'" .+" H0,''&'(M" .E-)'+0+(&-,0"
/$HH+9./",'C"E-+$9,(EGE'."+F"$/&'("HE00E.E"FEECM",/"DE00",/"G,9*E.&'("+F"F&/)"
H9+C$-./M" &'-0$C&'(" .)E" /$HH+9./" .+" H9+-E//&'(" ,'C" E\H+9.&'(" /',*E)E,C" F&/)"
H9+C$-./"F+9"G,9*E."E\H,'/&+'N"
&'()*+,-.%/$#0'"'#,%12-"3%4#56'%7"#2$3%7"#2$%#78*+3%(2'5,3%7*-83%4#56'%#,,',3%
9+*128%
:285'.%;#56'%7"#2$%#$#5(-2-%*1%-$#0'"'#,%<!"#$$#%-9=>%76586+'%2$%8"'%?'0*$@%
A24'+%B'58#%%

&/:%&Ҳ&%
]()&?'"-ͱ$"'=#"ÿ˱ͫ-".)͹-")&͏'".ͳ".)^'("JK_5JJK"ÿ͇'"JK_5J4J".9?'"ÿ͓,"I='"1"
.͑')".)=')"'$`&"-^"0a-"-)ͯ"#͇$"ͧ"Ĉ͛'("I̹'("/`'(":͵$" >+'(" WĈbB:>[" ')̹G"
G`".̫"-)$͟&"(&^".9͓"-^"0a-"'$`&"<="H)A'".c-)"<&͏-"H)A'"H)͙&"0ͫ&"c-)"6"-)&"H)c"-ͯ,"
-^-".^-"')A'".),G"(&,"-)$͟&"(&^".9͓"'=#"ͧ"ÿ͓,"I='"'()&?'"-ͱ$N"%,&"*?')"-)c')"
<ͣ&"0˱ͫ'("-^"0a-"ÿ˱ͫ-".&?$".)ͭ"')&͉$"')̭."0="*?')"O%͡"'$`&"Q"d͹,".)$"G$,"Q"
b^'"0̓"Q"8&?$"Ce'(".̩&"ĈbB:>U"<="*?')"O%͡"'$`&"Q"d͹,".)$"G$,"Q"Ĉ̩&"0f_<͹,"
ͧ"8HN"%͛":)c";&')UN">ͫ&"')$̵'"H)A'"H)͙&"-)+"-^-".^-"')A'".),G"(&,"0="*)`'("
ÿ͛'(" ÿ͉$M" .̵H" .9$'(" ')&͉$" -)+" -^-" <͹," .)$" G$," W-)&͇G" .ͳ" XYMK6K7M1Z" 0ͫ&"
')$̵'"-ͯ,".+='"-)$͟&[N" ;͡."/͙"*)a"*)ă'"-˯"I̫'"-ͯ,"'(=')")='("-^"0a-")&͏'"
',#"0="0˱ͫ'("-^".̩H"'˱ͣ-"'(͕."ÿ͋"'$`&"-^"0a-"(&̫G"G̩')M"G̩'("0˱ͣ&".)˱˯'("0^&"
-g'")̩'"-)͇"<=")̯$")͇."-^"0a-"-)͑"ÿ˱ͫ-".&?$".)ͭ"'͡&"ÿ͓,N":̯'"-)h"f"-`'(".^-"
i$#")+̩-)"<e'("'$`&"-)+")ͫH"0fM".ă'("-˱ͥ'(".̵H")$̭'"*Ϳ".)$̵."*͇.")ͫH"*)$#͇'"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#

!%&'(!)&ӫ*!+ҧ,-!Ĉҥ.!&ӑ/!0ҫ,!)&ѫ1!

!"#$

!ͽ"#͇$"%͡&"'()͓"*)+,")͕-".)ͯ#"/̫'"0̯'"12"3456357""

89˱ͥ'("Ĉ̩&")͕-":̯'"8)˯"

*)c-)" /͵" Cͭ'(" .)ͱ-" ă'" <&?'" -NJ'(" ')˱" .&?$" .)ͭ" /̫'" H)̱G" -^" 0a-M" *͋" -̫" -)c')"
/...
!ͽ"#͇$"%͡&"'()͓"*)+,")͕-".)ͯ#"/̫'"0̯'"12"3456357"" 89˱ͥ'("Ĉ̩&")͕-":̯'"8)˯"
!
"#$
!"#$%&'("%(")Ӛ*%+*,%&-ӎ%(,%./(%0!"#$$#%1234%%
$)5*%Ӣ%ĈӖ$+%6Ҵ$+%75$+%(Ӱ)%.8$+%
Ĉ͟";&')":)$'(
#
"<=">?"@$A'"B&')
4
"
967&-9(&%
8)&/"/.$C#"D,/"-,99&EC"+$."&'"+'E"#E,9"F9+G"BEH.EGIE9"5JJK"-+<E9&'("7"G,&'"
H9+<&'-E/"+F"/',*E)E,C"F,9G&'("&'".)E";E*+'("LE0.,M",&G&'(".+"CE/-9&IE".)E"
<,0$E"-),&'"+F"-$0.$9EC"/',*E)E,C/",'C".)E"C&/.9&I$.&+'"+F"-+/.6IE'EF&.",G+'("
.)E"-),&'",-.+9/"&'".)E"/.$C#",9E,N"8D+"G+/."&GH+9.,'."G,9*E.&'("-),''E0/"&'"
.E9G"+F".+.,0"H9+C$-.&+'"DE9E"OP&/)"F,9GE9/"Q"R)+0E/,0E9/"Q"SE.,&0E9/"Q"T'C"
-+'/$GE9/" &'" .)E" ;E*+'(" LE0.,UM" ,'C" OP&/)" F,9GE9/" Q" R)+0E/,0E9/" Q"
R)+0E/,0E9/"&'"%+":)&";&')":&.#UN"V9+F&."D,/"$'I,0,'."C&/.9&I$.EC",G+'(".)E"
-),&'" ,-.+9/M" G,&'0#" F+9" .)E" D)+0E/,0E9/" WXYNK6K7N1Z" +F" .+.,0" H9+F&." +F" .)E"
D)+0E"-),&'[N";+9E"-+'/&CE9,.&+'"/)+$0C"IE"(&<E'".+"H0,''&'(M".E-)'+0+(&-,0"
/$HH+9./",'C"E-+$9,(EGE'."+F"$/&'("HE00E.E"FEECM",/"DE00",/"G,9*E.&'("+F"F&/)"
H9+C$-./M" &'-0$C&'(" .)E" /$HH+9./" .+" H9+-E//&'(" ,'C" E\H+9.&'(" /',*E)E,C" F&/)"
H9+C$-./"F+9"G,9*E."E\H,'/&+'N"
&'()*+,-.%/$#0'"'#,%12-"3%4#56'%7"#2$3%7"#2$%#78*+3%(2'5,3%7*-83%4#56'%#,,',3%
9+*128%
:285'.%;#56'%7"#2$%#$#5(-2-%*1%-$#0'"'#,%<!"#$$#%-9=>%76586+'%2$%8"'%?'0*$@%
A24'+%B'58#%%
&/:%&Ҳ&%
]()&?'"-ͱ$"'=#"ÿ˱ͫ-".)͹-")&͏'".ͳ".)^'("JK_5JJK"ÿ͇'"JK_5J4J".9?'"ÿ͓,"I='"1"
.͑')".)=')"'$`&"-^"0a-"-)ͯ"#͇$" ͧ"Ĉ͛'("I̹'("/`'(":͵$">+'("WĈbB:>["')̹G"
G`".̫"-)$͟&"(&^".9͓"-^"0a-"'$`&"<="H)A'".c-)"<&͏-"H)A'"H)͙&"0ͫ&"c-)"6"-)&"H)c"-ͯ,"
-^-".^-" ')A'".),G"(&,"-)$͟&"(&^".9͓"'=#"ͧ"ÿ͓,"I='"'()&?'"-ͱ$N"%,&"*?')"-)c')"
<ͣ&"0˱ͫ'("-^"0a-"ÿ˱ͫ-".&?$".)ͭ"')&͉$"')̭."0="*?')"O%͡"'$`&"Q"d͹,".)$"G$,"Q"
b^'"0̓"Q"8&?$"Ce'(".̩&" ĈbB:>U"<="*?')"O%͡" '$`&"Q"d͹,".)$"G$,"Q"Ĉ̩&" 0f_<͹,"
ͧ"8HN"%͛":)c";&')UN">ͫ&"')$̵'"H)A'"H)͙
&"-)+"-^-" .^-"')A'".),G"(&,"0="*)`'("
ÿ͛'(" ÿ͉$M" .̵H" .9$'(" ')&͉$" -)+" -^-" <͹," .)$" G$," W-)&͇G" .ͳ" XYMK6K7M1Z" 0ͫ&"
')$̵'"-ͯ,".+='"-)$͟&[N";͡."/͙"*)a"*)ă'"-˯"I̫'"-ͯ,"'(=')")='("-^"0a-")&͏'"
',#"0="0˱ͫ'("-^".̩H"'˱ͣ-"'(͕."ÿ͋"'$`&"-^"0a-"(&̫G"G̩')M"G̩'("0˱ͣ&" .)˱˯'("0^&"
-g'")̩'"-)͇"<=")̯$")͇."-^"0a-"-)͑"ÿ˱ͫ-".&?$".)ͭ"'͡&"ÿ͓,N":̯'"-)h"f"-`'(".^-"
i$#")+̩-)"<e'("'$`&"-)+")ͫH"0fM".ă'("-˱ͥ'(".̵H")$̭'"*Ϳ".)$̵."*͇.")ͫH"*)$#͇'"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#
!%&'(!)&ӫ*!+ҧ,-!Ĉҥ.!&ӑ/!0ҫ,!)&ѫ1!
Phân tích chuỗi giá trị cá lóc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chuỗi giá trị cá lóc - Người đăng: lmlong3052757
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích chuỗi giá trị cá lóc 9 10 324