Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích kinh tế trong nghiên cứu hệ thống canh tác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH KINH TẾ
TRONG NGHIÊN CỨU HTCT
• Số liệu cần thiết cho việc đánh giá hiệu quả
kinh tế
• Những loại số liệu chủ yếu
Chi phí lao động
Hao phí năng lượng
Hao phí vật tư
Sản phẩm
Giá cả

Giá cả
• Giá cố định (constant price), giá một năm nào đó làm
gốc
• Phí cơ hội (opportunity cost) là các giá trị của tài
nguyên theo cách sử dụng tốt nhất ở dạng khác (làm
thuê?)
• Phân nhóm giá (Vay lúa non)
– Giá sản phẩm:

– bán, sử dụng giá trên đồng (field price of output), là giá thị
trường trừ đi chi phí sau thu hoạch.
– tiêu thụ, sử dụng giá cơ hội trên đồng (opportunity field
price of output), nghĩa là giá mà nông dân phải trả nếu họ
phải mua sản phẩm này

• Lãi suất. Có 2 khía cạnh cần xem xét
– Mức lãi suất
– Thời gian tính lãi suất

• Chi phí năng lượng, thiết bị
– Chi phí máy móc
– Lao động sử dụng máy

Tiền công
• Tiền công nông nghiệp chuẩn (standard
agricultural wage), là giá tiền công cố định,
không thay đổi theo mùa vụ hay theo công việc,
giới tính.
• Tiền công công việc (task wage) là loại tiền công
thay đổi theo công việc nhưng lại ổn định theo
mùa vụ.
• Tiền công mùa vụ (seasonal wage) thay đổi theo
tháng và có thể theo giới tính nhưng lại không
thay đổi theo loại công việc.
• Tiền công công việc theo mùa vụ (seasonal task
wage) là loại tiền công phổ biến nhất, thay đổi
theo loại công việc, theo tháng và theo giới.

Phân tích kinh tế trong
nghiên cứu HTCT
1. Phân tích kinh tế từng phần
(Partial budgeting and marginal analysis)
2. Phân tích kinh toàn phần
(Enterprise budgeting analysis)

1.

Phân tích kinh tế từng phần

• Mục tiêu nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả
kinh tế của kỹ thuật mới
• ước lương sự thay đổi chi phí và lơi nhuận
của một yếu tố kỹ thuật trong hệ thống
• xác định rõ tất cả các phần đạt đươc và phần
mất đi khi đưa thành phần kỹ thuật mới vào
sản xuất.

* Liệt kê các chi phí đầu tư tăng
* Với từng cặp nghiệm thức, đo lường sự tăng chi phí và
lợi nhuận
@ Tính tỉ lệ biên tế lợi nhuận/đầu tư (MRR = marginal
rate of return)

MRR = (Mức tăng lợi nhuận/mức tăng
chi phí) x 100

MRR = 50-100%

2.

Phân tích kinh tế toàn phần

• trường hơp nhiều loại cây trồng, mô hình cây
trồng trong năm hoặc kết hợp giữa cây trồng
và vật nuôi trong toàn bộ hệ thống
• so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình canh
tác mới so với mô hình canh tác hiện tại của
nông dân
• yêu cầu hai mô hình phải cùng chung điều
kiện sinh thái nông nghiệp.

• Hoạch toán toàn phần giúp phân tích yếu tố
nào của chi phí ảnh hưởng đến mức độ thu
nhập của mô hình canh tác, để từ ...
PHÂN T
PHÂN T
Í
Í
CH KINH T
CH KINH T
TRONG NGHIÊN C
TRONG NGHIÊN C
U HTCT
U HTCT
S liucnthiếtchovic đánh giá hiuqu
kinh tế
Nhng lois liuch yếu
Chi phí lao động
Hao phí năng lượng
Hao phí vttư
Snphm
Giá c
Phân tích kinh tế trong nghiên cứu hệ thống canh tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích kinh tế trong nghiên cứu hệ thống canh tác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phân tích kinh tế trong nghiên cứu hệ thống canh tác 9 10 572