Ktl-icon-tai-lieu

pháp lệnh thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¸p lÖnh
c ñ a U û b a n t h ê n g v ô Q u è c h é i S è 1 8 / 2 0 0 4 / P L - U B T V Q H 11
ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ thó y

C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ
sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp
thø 10;
C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 21/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi kho¸ XI,
kú häp thø 4 vÒ Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh n¨m 2004;
Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh vÒ thó y.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh vÒ phßng bÖnh, ch÷a bÖnh cho ®éng vËt, chèng dÞch bÖnh ®éng vËt;
kiÓm dÞch ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt; kiÓm so¸t giÕt mæ, kiÓm tra vÖ sinh thó y; qu¶n lý thuèc thó
y, chÕ phÈm sinh häc, vi sinh vËt, hãa chÊt dïng trong thó y; hµnh nghÒ thó y.

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
Ph¸p lÖnh nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n n íc ngoµi cã ho¹t
®éng liªn quan ®Õn thó y trªn l·nh thæ ViÖt Nam.
Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia
nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy th× ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong Ph¸p lÖnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. §éng vËt lµ c¸c loµi thó, cÇm, bß s¸t, ong, t»m vµ c¸c loµi c«n trïng kh¸c; ®éng vËt lìng c;
c¸, gi¸p x¸c, nhuyÔn thÓ, ®éng vËt cã vó sèng díi níc vµ c¸c loµi ®éng vËt thñy sinh kh¸c.
2. S¶n phÈm ®éng vËt lµ thÞt, trøng, s÷a, mËt ong, s¸p ong, s÷a ong chóa, tinh dÞch, ph«i ®éng
vËt, huyÕt, néi t¹ng, da, l«ng, x¬ng, sõng, ngµ, mãng, c¸c s¶n phÈm kh¸c cã nguån gèc tõ ®éng vËt.
3. S¬ chÕ ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt lµ c«ng viÖc sau ®¸nh b¾t, giÕt mæ, bao gåm pha, lãc,
lµm kh«, ®«ng l¹nh, ®ãng gãi ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt.
4. Ho¹t ®éng thó y lµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y vµ c¸c ho¹t ®éng phßng bÖnh, ch÷a
bÖnh cho ®éng vËt, chèng dÞch bÖnh ®éng vËt; kiÓm dÞch ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt; kiÓm so¸t
giÕt mæ ®éng vËt; kiÓm tra vÖ sinh thó y; qu¶n lý thuèc thó y, chÕ phÈm sinh häc, vi sinh vËt, hãa
chÊt dïng trong thó y; hµnh nghÒ thó y.
5. Vïng, c¬ së an toµn dÞch bÖnh ®éng vËt lµ vïng, c¬ së ®îc x¸c ®Þnh mµ ë ®ã kh«ng x¶y ra
bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm thuéc Danh môc c¸c bÖnh ph¶i c«ng bè dÞch trong mét kho¶ng thêi
gian quy ®Þnh cho tõng bÖnh, tõng loµi ®éng vËt vµ ho¹t ®éng thó y trong vïng, c¬ së ®ã b¶o ®¶m
kiÓm so¸t ®îc dÞch bÖnh.
6. DÞch bÖnh ®éng vËt lµ mét bÖnh truyÒn nhiÔm thuéc Danh môc c¸c bÖnh ph¶i c«ng bè dÞch
hoÆc Da...
Ph¸p lÖnh
cña Uû ban thêng vô Quèc héi Sè 18/2004/PL-UBTVQH11
ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ thó y
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ
sung theo NghÞ quyÕt 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, häp
thø 10;
C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 21/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi kho¸ XI,
kú häp thø 4 vÒ Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh n¨m 2004;
Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh vÒ thó y.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§ iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh phßng bÖnh, ch÷a bÖnh cho ®éng vËt, chèng dÞch bÖnh ®éng vËt;
kiÓm dÞch ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt; kiÓm so¸t giÕt mæ, kiÓm tra vÖ sinh thó y; qu¶n lý thuèc thó
y, chÕ phÈm sinh häc, vi sinh vËt, hãa chÊt dïng trong thó y; hµnh nghÒ thó y.
§ iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
Ph¸p lÖnh nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, nh©n ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã ho¹t
®éng liªn quan ®Õn thó y trªn l·nh thæ ViÖt Nam.
Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc Céng hoµ x· héi c nghÜa ViÖt Nam t hoÆc gia
nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy th× ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
§ iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong Ph¸p lÖnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. §éng vËt lµ c¸c loµi thó, cÇm, bß s¸t, ong, m vµ c¸c loµi c«n trïng kh¸c; ®éng vËt lìng c;
c¸, gi¸p x¸c, nhuyÔn thÓ, ®éng vËt cã vó sèng díi níc vµ c¸c loµi ®éng vËt thñy sinh kh¸c.
2. S¶n phÈm ®éng vËt lµ tt, trøng, s÷a, t ong, s¸p ong, s÷a ong chóa, tinh ch, ph«i ®éng
vËt, huyÕt, néi t¹ng, da, l«ng, x¬ng, sõng, ngµ, mãng, c¸c s¶n phÈm kh¸c cã nguån gèc tõ ®éng vËt.
3.c ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt c«ng viÖc sau ®¸nh t, giÕt mæ, bao gåm pha, lãc,
lµm kh«, ®«ng l¹nh, ®ãng gãi ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt.
4. Ho¹t ®éng thó y c«ng t¸c qu¶n nhµ níc thó y c¸c ho¹t ®éng phßng bÖnh, ch÷a
bÖnh cho ®éng vËt, chèng ch bÖnh ®éng vËt; kiÓm ch ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng t; kiÓm so¸t
giÕt ®éng vËt; kiÓm tra sinh ty; qu¶n thuèc thó y, c phÈm sinh häc, vi sinh vËt, hãa
chÊt dïng trong thó y; hµnh nghÒ thó y.
5. Vïng, së an toµn ch nh ®éng vËt lµ vïng, c¬ së ®îc x¸c ®Þnh mµ ë ®ã kh«ng x¶y ra
bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm thuéc Danh môc c¸c bÖnh ph¶i c«ng dÞch trong mét kho¶ng thêi
gian quy ®Þnh cho tõng bÖnh, tõng loµi ®éng vËt ho¹t ®éng thó y trong vïng, së ®ã b¶o ®¶m
kiÓm so¸t ®îc dÞch bÖnh.
6. DÞch bÖnh ®éng vËt lµ mét bÖnh truyÒn nhiÔm thuéc Danh môc c¸c bÖnh ph¶i c«ng bè dÞch
hoÆc Danh môc c¸c bÖnh nguy hiÓm cña ®éng vËt lµm ®éng vËt m¾c bÖnh, chÕt nhiÒu hoÆc lµm l©y
lan trong mét hoÆc nhiÒu vïng.
7. æ dÞch ®éng vËt lµ n¬i ®ang cã bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm cña ®éng vËt thuéc Danh môc
c¸c bÖnh ph¶i c«ng bè dÞch hoÆc Danh môc c¸c bÖnh nguy hiÓm cña ®éng vËt.
8. Vïng cã dÞch lµ vïng cã nhiÒu æ dÞch ®· ®îc c¬ quan thó y cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh.
9. Vïng bÞ dÞch uy hiÕp lµ vïng ngo¹i vi bao quanh vïng cã dÞch hoÆc vïng tiÕp gi¸p víi vïng
dÞch ë biªn giíi cña níc l¸ng giÒng ®· ®îc c¬ quan thó y cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh trong ph¹m vi
nhÊt ®Þnh tuú theo tõng bÖnh.
10. Vïng ®Öm vïng ngo¹i vi bao quanh vïng bÞ dÞch uy hiÕp ®· ®îc c¬ quan thó y cã thÈm
quyÒn x¸c ®Þnh trong ph¹m vi nhÊt ®Þnh tuú theo tõng bÖnh.
pháp lệnh thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp lệnh thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
pháp lệnh thú y 9 10 767