Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN
TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC
THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ
ĐỘNG VẬT
(Phần 1)

PHẠM KIM ĐĂNG
Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản
Đại học Nông nghiệp Hà Nội

THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT

Kháng sinh và chăn nuôi thâm canh
Chăn nuôi thâm canh

Mật độ cao

Tổn thương, ô nhiễm tiểu khí hậu
chuồng nuôi, mất vệ sinh

Tăng tỷ lệ chết, con non thường
yếu ớt, đề kháng kém,
Chậm sinh trưởng
Sản lượng giảm hay giảm năng
suất chăn nuôi

Tổn thất kinh tế
rất quan trọng

Các nhóm kháng sinh chính sử dụng
trog chăn nuôi
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

β-lactam(penicilline, cephalosporine)
Tetracyclines (oxy- và chlortetracycline, …)
Aminoglycosides (streptomycine, …)
Macrolides (Erythromycine, …)
Phenicol (chloramphenicol,
…) chất
~100 hợp
Khác nhau
Peptid (avoparcine, …)
Ionophores (monensine, …)
Sulfonamides (25 loại, sulfaméthazine, …)
Trimétroprim
Nitrofurannes (furazolidone,…)
(Fluo)quinolones
Carbadox

Công thức rất khác nhau và phức tạp
H
NH
NH

H H
CH 2 CO

HO

CH 3

NH

N
NH
OH

HO

N

CH 3

O
Benzylpenicilline (penicilline)

O

O

NH

H3 C

S

NH
O

OH

O

CH 3

Streptomycine (aminoglycoside)

N(CH 3 )2

OH
H
H3 CHN

H
O

NH 2
OH

O

HO

O

Tétracycline

O

CH 3

H

NHCOCHCl 2

C

C

OH

H

CH 2 OH

H
NHCH 3

CHLORAMPHENICOL

OH

O

(aminocyclitol)

CARBADOX

S

(C 2 H5 )2 N

CH3
H

O

NH 2

Trimethoprim

CH 3

HO

OH
OH

H3C
O
H2 N

S
O

H 5 C2

H
N

N

CH 3

O

O
CH 3

CH 3

CH 3

CH 3
OH

O
Erythromycine(macrolide)

CH3

H 3C

HO

CH 3

CH 3

H3 C

OCH3

O

HO

N(CH 3 )2

O HO

N

Sulphadimidine ou sulfamethazine
(sulphonamide)

H3 C
TIAMULIN

CH 3

O

O

H3C

H2C

H3C

CH3
O

O

O

O

H3 CO

O

N
N

NH 2
N

H
N

N

OCH3
N

COOH

O

O

Spectinomycine

H3 CO

N

O
OXOLINIC ACID

OH

O

OH

OH

CH 2 OH

OH

OH

CH2 OH
C2 H 5

O2 N
H

CH 3

O

COOH

Cephalexine (cephalosporine)

HO CH 3 H

FURAZOLIDONE

NHCH 3

N
O

O

NH 2

O
OH

N

NH2

NH

H H
CH 2 CO

C

C

CHO

COOH

O

O

O2 N

CH 3 O
H3 C

O
H
CH3

CH 3
COOH

O

H

H3 C
CH2

H3 C
H

O

CH3

O
H

H

O

CH 2OH
OH

MONENSIN

QUI TRÌNH TEST

ĐỌC VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

...
PHM KIM ĐĂNG
KhoaChănnuôivàNuôitrngthu sn
ĐạihcNôngnghipHàNi
TIP CN VN Đ PHÁT HIN
TN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC
THC PHM CÓNGUN GC T
ĐNG VT
(Phn1)
PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT 9 10 445