Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển tam nông ĐBSCL

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT TRIỂN TAM NÔNG ĐBSCL
Hội thảo TW Đảng 27-05-2008
1. TỔNG QUAN ĐBSCL SO CẢ NƯỚC

2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TAM NÔNG
ĐBSCL
-

Cơ hội và thách thức SX NN

-

Cơ hội và thách thức ND

-

Cơ hội và thách thức NT

3. GIẢI PHÁP THA GIA “ 4 Nhà”
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Ts Nguyễn Văn Sánh
Viện NC Phát triển ĐBSCL
Đại Học Cần Thơ

ĐẤT VÀ DÂN SỐ ĐBSCL SO CẢ NUỚC
Phân vùng

Hành
chính

Dân số
106
người

Diện
tích
106 ha

Phân nhóm đất

VIETNAM

64

79.7

33.1

Đồi núi phía Bắc

15

11.5

10.1

ĐBSH

11

17.4

1.5

Phù sa bạc màu

BắcTrungBộ

6

10.3

5.1

Đất cát

Nam Trung Bộ

6

6.8

3.3

Đất thịt pha cát

Cao nguyên

5

4.4

5.5

Đất đỏ Basan

Đông Nam Bộ

8

12.6

3.5

Đất xám bạc nàu

13

22

4.0

Phù sa ven sông

22.0

12.0

ĐBSCL
ĐBSCL = % So
cả nuớc

(* 2002)

Đất xám bạcx màu

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ ĐBSCL
SO VỚI CẢ NƢỚC
100%
90%
80%

38.7

29.2

38.0

30.2

38.1

32.9

70%
18.0

60%

22.0

22.9

50%
40%

36.7

30%

40.2
52.8

47.8

20%
10%

24.5

41.6

21.8

44.3
20.4

0%
2000
(VN)

2000
(DBSCL)
Nong Nghiep

2004
(VN)

2004
(DBSCL)

Cong Nghiep

2006
(VN)
Dich Vu

2006
(DBSCL)

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƢỢNG LÚA ĐBSCL SO
ĐBSH VÀ CẢ NƢỚC
9000

40,000

8000

35,000

7000

30,000

6000

25,000

5000

20,000

4000

15,000

3000
2000

10,000

1000

5,000

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

0
19
96

19
95

0

DT lúa cả nước

DT lúa ĐBSH

DT lúa ĐBSCL

SL lúa cả nước

SL lúa ĐBSH

SL lúa ĐBSCL

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƢỢNG NUÔI TRỒNG
THUỶ SẢN SO VỚI ĐBSH VÀ CẢ NƢỚC
1,200

1,800,000
1,600,000

1,000

1,400,000
1,200,000

800

1,000,000

600

800,000

400

600,000
400,000
200,000

200
0

0
1995 1996 1997 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DT mặt nước nuôi TS cả nước

DT mặt nước nuôi thuỷ sản ĐBSH

DT mặt nước nuôi thuỷ sản ĐBSCL

SL TS nuôi trồng cả nước

SL TS nuôi trồng ĐBSH

SL TS nuôi trồng ĐBSCL

Vùng NN & An
Ninh Lƣơng Thực

- 52% SL lúa
- 70% SL cây ăn trái
- XK TS: 80%
- XK Gạo: >80 %

Sử dụng
đất 1976 R
M

U

R
F

+
R

F

2
R

Thay đổi sử dụng đất

R
+
2R

U

R

M

2R

Sử dụng đất 2002
R+

M U

3R

R

F

1.4 triệu lúa R 1 vụ
lúa

2R

3R

0.5 triệu 2M
vụ
1996
0.7 tr.
1 vụ

P

M
R
2R

1 tr. ha
2 vụ
0.2 tr.
ha 3 vụ
0.2 tr.
ha tôm

R+
R U2
R

R+

M

3
R

RS
R

S
S

R

RS

S

S
2R
M

P R
M

RS

M

3
F
R
2R

3R

1.
2.
3.
4.
5.

Lúa =1,85 triệu ha
Ăn trái = 0.22 triệu ha
Cây CN = 0,22 triệu
Thuỷ sản= 0,63 triệu ha
Rừng = 0,39 triệu ha

R = Lúa 1 vụ
2R = lúa 2 vụ
3R = Lúa 3 vụ
R+ = Lúa-màu,
L-TS

F = cây ăn trái
P = Khóm
...