Ktl-icon-tai-lieu

Phúc trình sinh lý thực vật ĐHCT

Được đăng lên bởi Thế Tài Lưu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7950 lần   |   Lượt tải: 70 lần
Thực tập sinh lý thực vật

Đại Học Cần Thơ
BÀI PHÚC TRÌNH BÀI 1

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ CỦA
TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Vẽ hình chuyển động dòng. Giải thích cơ nguyên của chuyển động dòng?

 Giải thích cơ nguyên của chuyển động dòng:
Ta nhận thấy những lục lạp trong cùng một tế bào thì chuyển động cùng chiều nhau. Sự
chuyển động này theo 2 cơ chế: thụ động và chủ động.
+ Chuyển động chủ động: đó là quá trình biến đổi hóa năng thành cơ năng dưới
tác dụng của ánh sáng nhiệt độ.
+ Chuyển động thụ động: Do nguyên sinh chất của tế bào là 1 hệ keo phức tạp
(có 2 trạng thái gel (đặc) và sol (lỏng)). Hạt keo nhỏ không bị ảnh hưởng của trọng lực
nên không bị lắng tụ, xung quanh hạt keo được bao bọc bởi những phân tử nước nhỏ
hơn và chuyển động theo dòng. Lục lạp là bào quan nằm trong tế bào chất nên cũng bị
cuốn theo sự chuyển động này. Mặt khác, chất nguyên sinh có tính nhớt, khi chiếu sang,
tăng nhiệt độ làm cho độ nhớt giảm dẫn đến tăng sự chuyển động của các tiêu thể phân
tán trong môi trường lỏng. Vì vậy, ta thấy sự chuyển động dòng của lục lạp. Mặt khác,
cây thủy thảo là cây C3 sự chuyển động của dòng tế bào chất tuân theo sự chuyển động
của ánh sáng mặt trời, do đó ở cùng 1 lục lạp nhưng thời điểm chiếu sáng khác nhau
(sáng hay chiều) thì sự chuyển động cũng diễn ra theo chiều ngược nhau. Mặt khác, ở 2
tế bào nằm cạnh nhau thì sự sắp xếp của tế bào chất cũng thường ngược nhau, do đó ta
thấy 2 tế bào cạnh nhau thường chuyển động theo 2 chiều trái ngược nhau.
2. Dựa vào hiện tượng khuếch tán, hãy giải thích kết quả của thí nghiệm 2:

Liêu, Linh, Nguyệt, Tám, Tâm, Chinh

Sinh HọcK33

1

Thực tập sinh lý thực vật
-

Đại Học Cần Thơ

Kết quả thí nghiệm 2:
Mẫu
Nhiệt độ
(Co)
Dung dịch
Độ truyền
quang

1

2

3

4

5

30

30

30

55

65

Nước cất

sacharose

CaCl2 1M

Nước cất

Nước cất

0.27

0.21

0.29

0.4

0.86

 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự khuếch tán qua màng tế bào:
(mẫu 1, mẫu 4, mẫu 5)
-

Ta thấy độ truyền quang ở mẫu 5> mẫu 4> mẫu 1.

 Giải thích:
-

Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự chuyển động của các phân tử trong dung dịch.
Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh, do đó sự khếch tán
của những phân tử trong mẫu củ dền ra bên ngoài môi trường nước càng mạnh.
Mặt khác, protein trên màng tế bào bị biến tính nên các chất dễ dàng di chuyển
ra bên ngoài. Do đó, mẫu 5 (xử lý ở nhiệt độ 650C) cho màu đậm nhất.Kế đến
mẫu 4 (xử lý ở nhiệt độ 550C). Cuối cùng là mẫu 1 (xử lý ở 300C).

 Ảnh hưởng của hóa chất lên sự khếch tán qua màng tế bào:
-

Ta thấy độ tr...
Thực tập sinh lý thực vật Đại Học Cần Thơ
BÀI PHÚC TRÌNH BÀI 1
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ CỦA
TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Vẽ hình chuyển động dòng. Giải thích cơ nguyên của chuyển động dòng?
Giải thích cơ nguyên của chuyển động dòng:
Ta nhận thấy những lục lạp trong cùng một tế bào thì chuyển động cùng chiều nhau. Sự
chuyển động này theo 2 cơ chế: thụ động và chủ động.
+ Chuyển động chủ động: đó quá trình biến đổi hóa năng thành năng dưới
tác dụng của ánh sáng nhiệt độ.
+ Chuyển động thụ động: Do nguyên sinh chất của tế bào 1 hệ keo phức tạp
(có 2 trạng thái gel (đặc) sol (lỏng)). Hạt keo nhỏ không bị ảnh hưởng của trọng lực
nên không bị lắng tụ, xung quanh hạt keo được bao bọc bởi những phân tử nước nhỏ
hơn chuyển động theo dòng. Lục lạp bào quan nằm trong tế bào chất nên cũng bị
cuốn theo sự chuyển động này. Mặt khác, chất nguyên sinh có tính nhớt, khi chiếu sang,
tăng nhiệt độ làm cho độ nhớt giảm dẫn đến tăng sự chuyển động của các tiêu thể phân
tán trong môi trường lỏng. vậy, ta thấy sự chuyển động dòng của lục lạp. Mặt khác,
cây thủy thảo cây C
3
sự chuyển động của dòng tế bào chất tuân theo sự chuyển động
của ánh sáng mặt trời, do đó cùng 1 lục lạp nhưng thời điểm chiếu sáng khác nhau
(sáng hay chiều) thì sự chuyển động cũng diễn ra theo chiều ngược nhau. Mặt khác, 2
tế bào nằm cạnh nhau thì sự sắp xếp của tế bào chất cũng thường ngược nhau, do đó ta
thấy 2 tế bào cạnh nhau thường chuyển động theo 2 chiều trái ngược nhau.
2. Dựa vào hiện tượng khuếch tán, hãy giải thích kết quả của thí nghiệm 2:
Liêu, Linh, Nguyệt, Tám, Tâm, Chinh Sinh HọcK33 1
Phúc trình sinh lý thực vật ĐHCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phúc trình sinh lý thực vật ĐHCT - Người đăng: Thế Tài Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phúc trình sinh lý thực vật ĐHCT 9 10 546