Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Phương pháp nghiên cứu và
phát triển Hệ thống canh tác

3. Phöông phaùp nghieân cöùu
heä thoáng canh taùc
• Nghiãn cæïu hãû thäúng canh taïc (NCHTCT) laì mäüt pp n/c
vaì PTNN nhçn toaìn bäü näng traûi laì mäüt täøng thãø hãû
thäúng, trong âoï con ngæåìi (näng dán) laì trung tám.@
NCHTCT táûp trung vaìo nhæîng mäúi liãn hãû häù tæång,
phuû thuäüc giæîa mäi træåìng tæû nhiãn vaì con ngæåìi, giæîa
nhæîng thaình pháön cáúu taûo hãû thäúng trong táöm kiãøm soaït
cuía näng häü vaì caïch thæïc maì nhæîng thaình pháön naìy taïc
âäüng qua laûi våïi caïc yãúu täú váût lyï, sinh hoüc, vaì kinh tãú xaî
häüi ngoaìi táöm kiãøm soaït cuía näng häü.
(Shaner et al., 1982)

3.1 Muïc tieâu nghieân cöùu HTCT
•
•
•
•

- Boá trí canh taùc hôïp lyù;
- Bieän phaùp kyõ thuaät thích hôïp;
- Hieäu quaû kinh teá;
- vaø phaùt trieån beàn vöõng.

3.2 Ñaëc ñieåm cuûa NC-PT HTCT
Ñònh höôùng theo noâng daân (Farmer-oriented)
Ñònh höôùng theo heä thoáng (systems-oriented)
PP giaûi quyeát khoù khaên (problem-solving
approach)
NC lieân ngaønh (interdisciplinary research)
Boå sung chöù khoâng thay theá n/c khaùc
Laáy n/c treân ñoàng ruoäng laøm trung taâm
Cung caáp phaûn hoài töø noâng daân (farmers’
feedback)

Quaù trình hình thaønh Heä thoáng noâng nghieäp
Lịch sử

Trí tuệ
(Sau thập niên 70)
Vật tư, công cụ
(XVII-Thập niên 70)
Lao động sống
(Trước XVII)

Hệ xã hội

Hệ sinh thái TN
Hệ nông nghiệp

HÃÛ THÄÚNG SINH THAÏI TÆÛ NHIÃN

Hãû biãøn

Hãû ræìng khä

Hãû cæía säng

Hãû sa maûc
Hãû baío täön

Hãû täön træî

Hãû âäöng coí

Hãû cung cáúp taìi nguyãn

Hãû ræìng æåït

Hãû chênh quyãön

Hãû ræìng áøm

Hãû täø chæïc näng dán

Hãû thäng tin
Hãû IPM

Hãû xuáút baín thäng tin
Hãû vàn hoaï
Hãû giaíi trê
Hãû thë træåìng

Hãû canh taïc

Hãû chênh trë

HÃÛ THÄÚNG NÄNG NGHIÃÛP

Hãû phaïp quyãön

Hãû chãú biãún
Hãû tên duûng

Hãû tiãu thuû

Hãû giao thäng

Hãû tæ tæåíng
HÃÛ THÄÚNG XAÎ HÄÜI

4. Heä thoáng noâng nghieäp beàn vöõng
• 4.1 Giôùi thieäu
• * Söï tieáp tuïc phaù röøng do khai thaùc goã böøa baõi,
MR du canh du cö, ñoát nöông laøm raãy.
• * OÂ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nguoàn nöôùc vaø khoâng
khí vôùi caùc chaát thaûi coâng nghieäp daïng raén vaø
loûng vaø caùc chaát thaûi noâng nghieäp.
• * FAO (1998) cho thaáy bình quaân 31,4 % toång
dieän tích ñaát cuûa caùc nöôùc Ñoâng nam AÙ ñaõ bò
thoaùi hoaù, vieäc phuïc hoài caùc vuøng ñaát naøy ?

Quoác gia

Toång dieän tích

Ñaát canh taùc caây
haøng nieân vaø ña
nieân

Bangladesh

13.017

dieän
tích
9.292

Trung Quoác

932.641

AÁn ño...
Chương 3
Phương pháp nghiên cu và
phát trin H thng canh tác
Phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác 9 10 893