Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí nhà nước về nông nghiệp nông thôn và những vấn đề đặt ra đối với thương gia

Được đăng lên bởi bichhop0204
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ý nhà nước về nông nghiệp Nông thôn và những vấn đề đặt ra Thương Gia &
Thị trường - Cập nhật ngày 13/08/2014
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm đà tăng trưởng của
kinh tế Việt Nam những năm gần đây, mặc dù trở thành nền tảng cơ bản để
phát triển bền vững nhưng hiện nay ngành nông nghiệp và phát triển nông
thôn nước ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là
tình trạng nông dân bỏ ruộng. Vì vậy, ngoài những giải pháp nhằm tháo gỡ
khó khăn để thúc đẩy sản xuất nông nghiệ p thì yêu cầu về việc nâng cao hơn
nữa vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển
nông thôn ngày càng trở nên cấp thiết.
Năm 2013, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, toàn ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các
nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, duy trì tăng trưởng hầu hết các ngành sản
xuất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia vững chắc; đồng thời đẩy mạnh xuất
khẩu vừa đảm bảo lợi ích của nông dân vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đồng thời chương trình
xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh trở thành phong trào sâu rộng trong nước,
góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của nông dân, ổn
định xã hội. Năm 2013 là năm không thuận lợi cho tiêu thụ nông sản cả xuất khẩu
và trong nước. Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời. Qua 2 đợt tạm
trữ đã giúp cho giá lúa tăng lên đáng kể. Cụ thể: Đối với vụ đông xuân khi triển
khai tạm trữ giá lúa đã cao hơn so với trước 100 - 200 đồng/kg; vụ hè thu giá lúa
tăng 700 - 800 đồng/kg; gạo tăng 800 - 1000 đồng/kg so với trước thời điểm thu
mua tạm trữ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp cả năm ước đạt
27,5 tỷ USD, tăng 0,7% so với năm 2012, thặng dư thương mại đạt hơn 8,5 tỷ
USD.Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
vẫn còn những hạn chế, thách thức cần phải tập trung giải quyết trong năm 2014 và
những năm tiếp theo, đó là: Tăng trưởng được duy trì và phục hồi vào cuối năm
nhưng tính bền vững chưa cao; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tuy đã tạo được sự chuyển biến nhưng chưa
toàn diện và chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng phá rừng trái phép, cháy rừng vẫn
còn diễn ra gay gắt ở một số địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới
nhiều nơi thực hiện chậm, có nguy cơ chậm về đích theo yêu cầu, mục tiêu của
Nghị quyết Trung ương 7...
ý nhà nước về nông nghiệp Nông thôn và những vấn đề đặt ra Thương Gia &
Thị trường - Cập nhật ngày 13/08/2014
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm đà tăng trưởng của
kinh tế Việt Nam những năm gần đây, mặc dù trở thành nền tảng cơ bản để
phát triển bền vững nhưng hiện nay ngành nông nghiệp và phát triển nông
thôn nước ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là
tình trạng nông dân bỏ ruộng. Vì vậy, ngoài những giải pháp nhằm tháo gỡ
khó khăn để thúc đẩy sản xuất nông nghiệ p thì yêu cầu về việc nâng cao hơn
nữa vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển
nông thôn ngày càng trở nên cấp thiết.
Năm 2013, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, toàn ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các
nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, duy trì tăng trưởng hầu hết các ngành sản
xuất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia vững chắc; đồng thời đẩy mạnh xuất
khẩu vừa đảm bảo lợi ích của nông dân vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đồng thời chương trình
xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh trở thành phong trào sâu rộng trong nước,
góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của nông dân, ổn
định xã hội. Năm 2013 là năm không thuận lợi cho tiêu thụ nông sản cả xuất khẩu
và trong nước. Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời. Qua 2 đợt tạm
trữ đã giúp cho giá lúa tăng lên đáng kể. Cụ thể: Đối với vụ đông xuân khi triển
khai tạm trữ giá lúa đã cao hơn so với trước 100 - 200 đồng/kg; vụ hè thu giá lúa
tăng 700 - 800 đồng/kg; gạo tăng 800 - 1000 đồng/kg so với trước thời điểm thu
mua tạm trữ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp cả năm ước đạt
27,5 tỷ USD, tăng 0,7% so với năm 2012, thặng dư thương mại đạt hơn 8,5 tỷ
USD.Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
vẫn còn những hạn chế, thách thức cần phải tập trung giải quyết trong năm 2014 và
những năm tiếp theo, đó là: Tăng trưởng được duy trì và phục hồi vào cuối năm
nhưng tính bền vững chưa cao; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tuy đã tạo được sự chuyển biến nhưng chưa
toàn diện và chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng phá rừng trái phép, cháy rừng vẫn
còn diễn ra gay gắt ở một số địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới
nhiều nơi thực hiện chậm, có nguy cơ chậm về đích theo yêu cầu, mục tiêu của
Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X; hệ thống quản lý nhà nước của ngành từ Trung
ương đến địa phương chưa hoàn thiện thông suốt và đồng bộ… Chỉ đạo điều hành
thực hiện các nhiệm vụ của ngành có nơi, có lúc thiếu quyết liệt, kém hiệu quả,
nhất là các nhiệm vụ về quản lý chất lượng vật tư và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Quản lí nhà nước về nông nghiệp nông thôn và những vấn đề đặt ra đối với thương gia - Trang 2
Quản lí nhà nước về nông nghiệp nông thôn và những vấn đề đặt ra đối với thương gia - Người đăng: bichhop0204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản lí nhà nước về nông nghiệp nông thôn và những vấn đề đặt ra đối với thương gia 9 10 23