Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý đất đai

Được đăng lên bởi Đảo Ace
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ngành Quản lý đất đai

SVTH:Bùi Thị Ngọc Mai

MỞ ĐẦU
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá; là tư liệu sản xuất
chính không thể thay thế được của một số ngành sản xuất như nông nghiệp,
lâm nghiệp. Lịch sử phát triển nông, lâm nghiệp của loài người cũng là lịch
sử khai thác, sử dụng và bảo vệ đất đai ngày càng có hiệu quả. Có thể nói đất
đai là một trong những của cải quý nhất của loài người nó tạo điều kiện cho
sự sống của thực vật, động vật và con người trên trái đất; cùng với quá trình
phát triển của xã hội thì nhu cầu sử dụng đất không ngừng gia tăng. Vì vậy
đất đai cần được sử dụng hiệu quả và quản lý một cách chặt chẽ cả về số
lượng và chất lượng. Phải nắm bắt đầy đủ các thông tin về đất đai để nghiên
cứu, đánh giá và đưa ra những biện pháp quản lý, sử dụng một cách tối ưu
nhất.
Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai phù hợp với quá
trình vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, Luật đất đai năm 1993 cho phép người sử dụng đất được quyền chuyển
nhượng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài nguyên đất một cách
hiệu quả và kinh tế nhất.
Huyện Thống Nhất là huyện mới được thành lập và chính thức đi vào
hoạt động từ tháng 01/01/2004 theo nghị định 97/CP ngày 31/08/2003 của
Chính Phủ là một huyện thuần nông đang trong quá trình quy hoạch, xây
dựng và phát triển. Trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông và công trình
quốc gia quan trọng như Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 20, tuyến đường sắt Bắc Nam,
đường điện cao thế, đường cáp quang đi qua. Trong những năm qua huyện đã
tập trung quy hoạch, xây dựng trung tâm hành chính huyện, các khu, cụm
công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư và các tuyến đường giao thông
liên huyện, liên xã. Một yếu tố thuận lợi là hầu hết diện tích quy hoạch các
khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư là đất cao su; ngoài ra một
số khu, cụm công nghiệp hình thành và có các tuyến đường giao thông chính
đã làm cho tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân trở nên sôi động. Mặc dù huyện đã tập trung tuyên truyền cho các tầng
lớp nhân dân hiểu rõ quy định của pháp luật về đất đai, nhất là Luật đất đai
2003, NĐ181, các nghị định và các văn bản dưới luật về quản lý và sử dụng
đất đai; nhưng sự am hiểu về Luật đất đai của một số nhân dân còn hạn chế từ
đó đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.
Để có cái nhìn tổng quát, đúng đắn về vấn đề này, cần thiết phải có sự tìm
hiểu, hệ thống lại tình hình chuyển nh...
Ngành Quản lý đất đai SVTH:Bùi Thị Ngọc Mai
MỞ ĐẦU
Đất đai i nguyên thiên nhiên cùng quý giá; tư liệu sản xuất
chính không thể thay thế được của một s nnh sản xuất như ng nghiệp,
m nghiệp. Lịch sử phát triển ng, lâm nghiệp của loài người cũng là lịch
sử khai tc, s dụng bảo vệ đt đai ny càng hiệu quả. thể nói đất
đai một trong những của cải q nhất của loài người tạo điều kiện cho
sự sống của thực vật, động vật con người trên ti đất; ng với quá trình
phát triển của hội thì nhu cầu sử dụng đất kng ngừng gia ng. vậy
đất đai cần được sử dụng hiệu quả và quản một cách chặt chẽ c về số
ợng chất ợng. Phải nắm bắt đầy đủ c thông tin về đất đai đ nghn
cứu, đánh giá đưa ra những biện pháp quản lý, sử dụng một cách tối ưu
nhất.
ng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật v đất đai phợp với quá
trình vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng hội ch
nga, Luật đất đai năm 1993 cho pp người sdụng đất được quyền chuyển
nhượng đã tạo điều kiện thuận li cho việc s dụng tài ngun đất một cách
hiệu quả kinh tế nhất.
Huyện Thống Nhất là huyện mới được tnh lập chính thức đi vào
hoạt động t tháng 01/01/2004 theo ngh định 97/CP ngày 31/08/2003 của
Chính Ph một huyện thuần nông đang trong quá trình quy hoạch, xây
dựng và phát triển. Trên địa bàn huyện có c tuyến giao thông và công trình
quốc gia quan trọng như Quốc Lộ 1, Quốc L 20, tuyến đường sắt Bắc Nam,
đường điện cao thế, đường cáp quang đi qua. Trong những năm qua huyện đã
tập trung quy hoạch, xây dựng trung tâm hành cnh huyện, c khu, cụm
ng nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu n cư và c tuyến đường giao thông
liên huyện, liên . Một yếu tố thuận lợi hầu hết diện tích quy hoạch các
khu công nghiệp, tơng mại, dịch vụ, khu n đất cao su; ngoài ra một
số khu, cụm ng nghiệp hình tnh các tuyến đường giao thông chính
đã m cho nh nh chuyển nhượng quyền s dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân trở n i đng. Mặc dù huyện đã tập trung tun truyền cho các tầng
lớp nn dân hiểu rõ quy định của pháp luật về đất đai, nhất là Luật đất đai
2003, NĐ181, c nghị định và c văn bản dưới luật về quản sử dụng
đất đai; nhưng sự am hiểu về Luật đất đai của một snhân dân còn hạn chế t
đó đã y không ít khó kn cho ng tác quản đất đai trên địa n huyện.
Để có i nhìn tổng quát, đúng đắn về vấn đ này, cần thiết phải s m
hiểu, hệ thống lại tình hình chuyển nhượng QSDĐ trên địa n huyện Thống
Nhất tỉnh Đồng Nai.
Xuất phát t tình hình thực tế tn đ có i nhìn đúng đắn về công tác
chuyển nhượng QSDĐ, phát huy được những ưu điểm, hạn chế những nhưc
điểm, khắc phục những tồn tại trong công tác quản đất đai, i đã thực hiện
đề tài:
1
Quản lý đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý đất đai - Người đăng: Đảo Ace
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản lý đất đai 9 10 181