Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về ngông nghiệp nông thôn

Được đăng lên bởi manhnguyen-bui
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 9785 lần   |   Lượt tải: 100 lần
S. Trần Hoàng Phong - BM qlnn vÒ KT - CS HVHcQG TP. HCM

Qu¶n lý Nhµ níc vÒ No – NT

CAÂU HỎI THUYẾT TRÌNH, TÌNH HUỐNG
1. Tại sao nhà nước phải quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn?
2. Những chính sách lớn quan trọng của Đảng đối với nông nghiệp nông thôn trong
giai đọan từ năm 1986 đến nay được thể hiện như thế nào?
3. Phân tích quan điểm cơ bản về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn nước ta
trong thời gian tới, quan điểm nào là quan trọng nhất? Những giải pháp thực hiện
quan điểm đó?
4. Thế nào là lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp? Vận dụng quan điểm đó
trong chỉ đạo phát triển và quản lý sản xuất nông nghiệp hiện nay như thế nào?
5. Tại sao phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia? Những biện pháp chủ yếu để
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia?
6. Vai trò của kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn? Quản lý
nhà nước về trang trại cần quan tâm điều chỉnh những vấn đề gì?
7. Tại sao phải coi trọng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn?
Những giải pháp chung có tính nguyên tắc để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn?
8. Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và những biện pháp quản lý nhà nước để
phát huy các thành phần kinh tế trong nông nghiệp nông thôn? (VD: Vai trò của
thành phần kinh tế nhà nước trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn
nước ta. Nhà nước cần phải làm gì để phát huy vai trò của thành phần kinh tế nhà
nước ở nông thôn?)
9. Phân biệt mô hình hợp tác xã kiểu cũ với mô hình hợp tác xã kiểu mới ở nông
thôn nước ta? Thực trạng và phương hướng phát triển, quản lý kinh tế tập thể
trong giai đọan tới?
10. Phân biệt kinh tế hộ với kinh tế trang trại? Nhà nước cần hỗ trợ và quản lý phát
triển kinh tế trang trại thông qua những chính sách và biện pháp gì?
11. Thế nào là công nghiệp nông thôn? Nhà nước cần thực hiện những biện pháp gì
để thúc đẩy phát triển và quản lý họat động sản xuất công nghiệp ở nông thôn?
12. Vai trò của thị trường và các chính sách, biện pháp phát triển và quản lý thị
trường tiêu thụ nông sản hiện nay?
13. Ý nghĩa của việc ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa? Thực trạng và
phương hướng đổi mới trong ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản?
14. Sự cần thiết phải quy họach xây dựng phát triển các khu dân cư nông thôn? Nội
dung quản lý nhà nước về quy họach phát triển các khu dân cư nông thôn?
15. Tại sao nông dân nghèo? Những chính sách và biện pháp chủ yếu để xóa đói
giảm nghèo ở nông thôn hiện nay?
16. Trình bày m...
S. Trần Hoàng Phong - BM qlnn vÒ KT - CS HVHcQG TP. HCM
Qu¶n lý Nhµ níc vÒ No NT
CAÂU HỎI THUYẾT TRÌNH, TÌNH HUỐNG
1. Tại sao nhà nước phải quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn?
2. Những chính sách lớn quan trọng của Đảng đối với nông nghiệp nông thôn trong
giai đọan từ năm 1986 đến nay được thể hiện như thế nào?
3. Phân tích quan điểm bản về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn nước ta
trong thời gian tới, quan điểm nào quan trọng nhất? Những giải pháp thực hiện
quan điểm đó?
4. Thế nào lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp? Vận dụng quan điểm đó
trong chỉ đạo phát triển và quản lý sản xuất nông nghiệp hiện nay như thế nào?
5. Tại sao phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia? Những biện pháp chủ yếu để
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia?
6. Vai trò của kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn? Quản lý
nhà nước về trang trại cần quan tâm điều chỉnh những vấn đề gì?
7. Tại sao phải coi trọng chuyển dịch cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn?
Những giải pháp chung có tính nguyên tắc để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn?
8. Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và những biện pháp quản lý nhà nưc để
phát huy các thành phần kinh tế trong nông nghiệp nông thôn? (VD: Vai trò của
thành phần kinh tế nhà nước trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn
nước ta. Nhà nước cần phải làm gì để phát huy vai trò của thành phần kinh tế nhà
nước ở nông thôn?)
9. Phân biệt hình hợp c kiểu với mô hình hợp tác kiểu mới nông
thôn nước ta? Thực trạng phương hướng phát triển, quản kinh tế tập thể
trong giai đọan tới?
10. Phân biệt kinh tế hộ với kinh tế trang trại? Nhà nước cần hỗ trợ quản phát
triển kinh tế trang trại thông qua những chính sách và biện pháp gì?
11. Thế nào công nghiệp nông thôn? Nhà nước cần thực hiện những biện pháp
để thúc đẩy phát triển và quản lý họat động sản xuất công nghiệp ở nông thôn?
12. Vai trò của thị trường các chính sách, biện pháp phát triển quản thị
trường tiêu thụ nông sản hiện nay?
13. Ý nghĩa của việc kết hợp đồng tiêu th nông sản hàng hóa? Thực trạng
phương hướng đổi mới trong ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản?
14. Sự cần thiết phải quy họach xây dựng phát triển các khu dân nông thôn? Nội
dung quản lý nhà nước về quy họach phát triển các khu dân cư nông thôn?
15. Tại sao nông dân nghèo? Những chính sách biện pháp chủ yếu để xóa đói
giảm nghèo ở nông thôn hiện nay?
16. Trình bày mục tiêu, chính sách, các biện pháp xây dựng quản kết cấu hạ
tầng nông thôn.
Page 1
Quản lý Nhà nước về ngông nghiệp nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về ngông nghiệp nông thôn - Người đăng: manhnguyen-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về ngông nghiệp nông thôn 9 10 360