Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 6649 lần   |   Lượt tải: 9 lần
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Khái niệm
• “... sử dụng chúng [rừng] tới một phạm vi
lớn nhất có thể cho phép nhưng vẫn phải
theo cách để cho thế hệ tương lai sẽ ít
nhất cũng hưởng lợi nhiều như thế hệ
đang sống”.[1]
•
[1] Trích trong Schmutzenhofer (1992:3).

Khái niệm (tt)
• “quản lý rừng bền vững nghĩa là quản lý
và sử dụng rừng và đất rừng theo cách
và theo tỷ lệ sao cho duy trì được tính đa
dạng sinh học, năng xuất, khả năng tái
sinh, trường tồn và tiềm năng của chúng
để phát huy các chức năng sinh thái, kinh
tế và xã hội ở quy mô khu vực, quốc gia
và toàn cầu trong giai đoạn hiện tại và
tương lai, và không gây hủy hoại đối với
các hệ sinh thái khác”.

Khái niệm (tt)
• De Montalembert và Schmithüsen
(1994:154) thì lại cho rằng:
• “quản lý rừng bền vững được dựa trên sự
cân bằng giữa lợi ích cá nhân với lợi ích
công cộng và sự cân bằng quyền sử dụng
cũng như phúc lợi của thế hệ hiện tại và
thế hệ tương lai”.

yếu tố then chốt
• cân đối giữa khai thác sử dụng và bảo tồn tài
nguyên rừng;
• công bằng giữa các thế hệ trong quản lý và sử
dụng tài nguyên rừng, thể hiện ở việc phân chia
hợp lý lợi ích từ rừng giữa thế hệ hiện tại và
tương lai;
• công bằng trong cùng một thế hệ trong quản lý
và sử dụng tài nguyên rừng, thể hiện ở việc
phân chia lợi ích từ rừng giữa người giầu và
người nghèo, giữa nước giầu và nước nghèo.

QLR: ba mục tiêu cơ bản
• hiệu quả kinh tế, thể hiện thông qua mục tiêu tối
đa hóa lợi ích ròng về kinh tế từ các hoạt động
đầu tư và quản lý, sử dụng tài nguyên rừng;
• toàn vẹn về sinh thái, thể hiện thông qua việc
duy trì tính đa dạng sinh học và các chức năng
sinh thái của rừng;
• phúc lợi xã hội, thể hiện thông qua việc đảm bảo
và duy trì sinh kế và giá trị văn hóa-xã hội của
rừng cho con người, nhất là những người sống
phụ thuộc vào rừng.

Nguyên tắc và tiêu chí quản lý
rừng bền vững
• Để đánh giá QLRBV người ta thường sử
dụng các tiêu chí và chỉ tiêu khác nhau do
các tổ chức và sáng kiến môi trường đưa
ra.
• Hiện nay, Việt nam cũng đã hoàn tất việc
xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền
vững (xem Hộp 1)

Hộp 1. Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Việt nam
• Tiêu chuẩn 1: Tuân theo pháp luật và P&C&I Việt
Nam
• Chủ rừng tuân theo pháp luật, những quy định hiện hành
khác của Nhà nước và những hiệp định quốc tế mà Nhà
nước đã ký kết, đồng thời tuân theo tất cả những tiêu
chuẩn và tiêu chí của P&C&I Việt Nam.
• Tiêu chuẩn 2: Quyền và trách nhiệm trong sử dụng
đất
• Quyền và trách nhiệm sử dụng lâu dài đất và tài nguyên
rừng được xác lậ...
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 9 10 286