Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG

Được đăng lên bởi Nhoctocngan Trang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG
National Technical Regulation on Seed Quality of Three Line Hybrid Rice

HÀ NỘI - 2011

QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT

Lời nói đầu
QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm
nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia
biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 45 /2011/TTBNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2011.

2

QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG
National Technical Regulation on Seed Quality of Three Line Hybrid Rice
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm tra và yêu
cầu quản lý chất lượng hạt giống lúa lai ba dòng thuộc loài Oryza sativa (L.) gồm dòng
bất dục đực (A), dòng duy trì (B), dòng phục hồi (R) và hạt lai (F1) trong sản xuất và kinh
doanh.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến
sản xuất và kinh doanh giống lúa lai ba dòng tại Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
- Hạt giống tác giả là hạt giống thuần do tác giả chọn, tạo ra.
- Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt giống được nhân ra từ hạt giống tác giả
hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục tráng hạt giống siêu nguyên
chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
- Hạt giống nguyên chủng là hạt giống được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên
chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
- Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng và đạt
tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
2.1. Ruộng sản xuất giống
2.1.1. Yêu cầu về đất
Ruộng nhân dòng bất dục đực A, dòng duy trì B, dòng phục hồi R và sản xuất hạt
lai F1 phải sạch cỏ dại, lúa vụ trước và các cây trồng khác.
2.1.2. Yêu cầu cách ly
Ruộng nhân dòng bất dục đực A, dòng duy trì B, dòng phục hồi R và sản xuất hạt
lai F1 phải cách ly với các ruộng trồng lúa khác ít nhất bằng một trong các phương pháp
quy định ở Bảng 1.

3

QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT

Bảng 1 - Yêu cầu cách ly
Ruộng sản
xuất
Dòng A

Dòng B

Dòng R

Hạt lai F1

Không gian
- Chọn dòng: ít nhất
500 m
- Nhân dòng: ít nhất
300 m
- Chọn dòng: ít nhất
50 m
- Nhân dòng: ít nhất
20 m
- Chọn dòng: ít nhất
20 m
- Nhân dòng: ít nhất
3m
ít nhất 100 m

Phương pháp cách ly
Thời gian
Vật cản
Trỗ trước hoặc sau Địa hình tự nhiên (đê, đồi
ít nhất 20 n...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG HT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG
National Technical Regulation on Seed Quality of Three Line Hybrid Rice
HÀ NỘI - 2011
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG - Người đăng: Nhoctocngan Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG 9 10 676