Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch chế biến thủy sản đến năm 2020

Được đăng lên bởi cuongvanvkt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2310/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển
chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
Căn cứ Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về
sửa Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số
04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy định về quản lý
quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và
Nghề muối tại Tờ trình số 931/TTr-CB-TS ngày 22 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản toàn quốc đến năm
2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Quan điểm và định hướng phát triển
- Chế biến thủy sản được xác định là động lực phát triển cho các lĩnh vực khai
thác, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần trong ngành thuỷ sản. Đẩy mạnh phát triển chế
biến thủy sản xuất khẩu trên cơ sở phát huy lợi thế từ các nhóm sản phẩm chủ lực có
dung lượng thị trường lớn và có lợi thế cạnh tranh cao. Chú trọng phát triển chế biến
tiêu thụ nội địa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và góp phần điều tiết
cơ cấu thực phẩm và bình ổn giá thực phẩm trong nước.

- Phát triển và nâng cao năng lực chế biến theo chiều sâu trên cơ sở đổi mới
công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng và sản phẩm
sử dụng ít nguyên liệu thủy sản. Từng bước hiện đại hóa công nghiệp chế biến thủy
sản trên cơ sở cơ giới hóa, tự động hóa các công đoạn cần nhiều lao động và lao động
nặng nhọc; thay thế d...
B NÔNG NGHIP
PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
S: 2310/QĐ-BNN-CB Hà Ni, ngày 04 tháng 10 năm 2011
QUYT ĐỊNH
V/v Phê duyt Quy hoch phát trin
chế biến thy sn tn quc đến năm 2020
B TRƯỞNG B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
Căn c Lut Thy sn ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn c Ngh định s 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 ca Chính ph
quy định chc năng, nhim v cơ cu t chc ca B Nông nghip Phát trin
nông thôn;
Căn c Ngh định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 ca Chính ph v
sa Điu 3 ca Ngh định s 01/2008/NĐ-CP quy định chc năng, nhim v, quyn
hn và cơ cu t chc ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn;
Căn c Ngh định s 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 và Ngh định s
04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 ca Chính ph sa đổi, b sung mt s
điu ca Ngh định s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 ca Chính ph v
lp, phê duyt và qun lý quy hoch tng th phát trin kinh tế-xã hi;
Căn c Quyết định s 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 ca Th tướng
Chính ph phê duyt Chiến lược phát trin thu sn Vit Nam đến năm 2020;
Căn c Quyết định s 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20 tháng 8 năm 2010 ca B
trưởng B Nông nghip Phát trin Nông thôn v vic ban hành quy định v qun
quy hoch ngành nông nghip và phát trin nông thôn;
Xét đề ngh ca Cc trưng Cc Chế biến, Thương mi nông lâm thu sn
Ngh mui ti T trình s 931/TTr-CB-TS ngày 22 tháng 8 năm 2011,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyt Quy hoch phát trin chế biến thu sn toàn quc đến năm
2020 vi các ni dung ch yếu sau đây:
1. Quan đim và đnh hướng phát trin
- Chế biến thy sn được xác định động lc phát trin cho các lĩnh vc khai
thác, nuôi trng dch v hu cn trong ngành thu sn. Đy mnh phát trin chế
biến thy sn xut khu trên cơ s phát huy li thế t các nhóm sn phm ch lc
dung lượng th trường ln li thế cnh tranh cao. Chú trng phát trin chế biến
tiêu th ni địa đáp ng nhu cu ngày càng tăng ca người dân góp phn điu tiết
cơ cu thc phm và bình n giá thc phm trong nước.
Quy hoạch chế biến thủy sản đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch chế biến thủy sản đến năm 2020 - Người đăng: cuongvanvkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quy hoạch chế biến thủy sản đến năm 2020 9 10 777