Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã Đại Kim đến năm 2020

Được đăng lên bởi Hong Phuong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN:

Quy hoạch sử dụng đất của xã
Đại Kim đến năm 2020

Đặt vấn Đề

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là kết quả của quá trình đấu
tranh và lao động của nhân dân, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của
các ngành sản xuất nông - lâm nghiệp, là nền tảng để phân bổ và xây dựng các ngành
kinh tế quốc dân, các khu dân cư, các công trình phục vụ đời sống và sự nghiệp cũng cố
quốc phòng. Từ sự nhận thức được vị trí hết sức quan trọng của đất đai, Đảng và Nhà
nước ta đã thường xuyên quan tâm tới các vấn đề về đất đai.
Cùng với sự nghiệp phát triển của đất nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình
hình thành, phát triển đô thị hoá rất nhanh chóng đã làm cho diện tích đất nông nghiệp
đặc biệt là đất canh tác hàng năm ngày càng bị thu hẹp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
cảnh quan môi trường và ảnh hưởng tới vấn đề an toàn lương thực. Do đó, để quản lý và
sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên góp phần nâng cao đời sống của người
dân thì biện pháp đầu tiên là đất đai phải được quy hoạch, sử dụng một cách phù hợp với
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên. Mặt khác việc quy hoạch sử dụng
đất phù hợp với lòng dân và xu thế phát triển chung của địa phương còn là nền tảng vững
chắc nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển chung của Đảng bộ, chính quyền huyện và
Thành phố. Nên em chọn đề tài “quy hoạch sử dụng đất của xã Đại Kim đến năm
2020” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu của chuyên đề:
-

Nghiên cứu cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai

-

Nghiên cứu quá trình lập phương án quy hoạch sử dụng đất đai trên thực tế

-

Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đai
vào thực tế

Đề tài này được nghiên cứu theo các phương pháp sau:
-

Phương pháp kết hợp định tính và định lượng

-

Phương pháp thống kê dự báo

-

Phương pháp bản đồ

Bố cục chuyên đề gồm 3 phần chính:

Phần I: Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai
Phần II: phương án quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2020
Phần III: Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai

Phần I
Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai
I. khái niệm và sự cần thiết của quy hoạch sử dụng đất đai

1. Khái niệm.
Về mặt thuật ngữ, “Quy hoạch” là việc xác định một trật tự nhất định bằng những
hoạt động như: Phân bố, bố trí, sắp xếp, tổ chức… Đất đai là một phần lãnh thổ nhất định
(vùng đất, khoanh đất, vạc đất, mảnh đất, miếng đất…) có vị trí, hình thể, diện tích với
những tín...
LUẬN VĂN:
Quy hoạch sử dụng đất của xã
Đại Kim đến năm 2020
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã Đại Kim đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã Đại Kim đến năm 2020 - Người đăng: Hong Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã Đại Kim đến năm 2020 9 10 224