Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình chăn nuôi vịt - ngan thịt an toàn sinh học

Được đăng lên bởi master_1110t
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¨n nu«i vÞt - ngan thÞt an toµn sinh häc
TS. NguyÔn §øc Träng - TTNC vÞt §¹i Xuyªn.
Trong h¬n thËp qua ch¨n nu«i thuû cÇm ®· lîng t¨ng b×nh qu©n mçi
n¨m gÇn 7%, hiÖn nay sè lîng thuû cÇm cña ViÖt Nam b×nh qu©n trªn 80 triÖu con lµ
mét níc ®øng thø 2 thÕ giíisè lîng thuû cÇm. S¶n lîng thÞt h¬i cña thuû cÇm ®¹t
gÇn 2 tr¨m ngµn tÊn, cung cÊp kho¶ng gÇn 2 qu¶ trøng. N¨ng suÊt thÞt trøng
cña c¸c lo¹i thuû cÇm t¨ng nhanh. §¹t ®îc thµnh qu¶ ®ã lµ nhê trong nh÷ng n¨m qua
nhiÒu gièng vÞt ngan næi tiÕng cña thÕ giíi ®· ®îc nhËp vµo ViÖt Nam. Song song víi
nh÷ng nghiªn cøu xuÊt ph¸t c¸c gièng s½n nh÷ng gièng nhËp néi ®·
t¹o ra ®îc nh÷ng dßng vÞt n¨ng suÊt chÊt lîng cao phôc kÞp thêi cho nhu
cÇu cña ngêi ch¨n nu«i nh c¸c dßng vÞt T5, T6, V5, V6, C1, K1 §ã nh÷ng
thµnh qu¶ lín trong nghiªn cøu. NhiÒu gièng vÞt ngan n¨ng suÊt chÊt lîng cao
®· ph¸t huy m¹nh trong s¶n xuÊt, ®em l¹i nguån thu nhËp lín cho ngêi ch¨n nu«i.
Ch¨n nu«i vÞt ngan ®· tiÕp thu nhanh nh÷ng tiÕn khoa häc c«ng nghÖ tiªn
tiÕn con gièng trang thiÕt bÞ, chuyÓn giao nhanh cã hiÖu qu¶ nh÷ng tiÕn
khoa häc thuËt cho ngêi ch¨n nu«i, ®Ó tõng bíc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸
trong ngµnh ch¨n nu«i vÞt ngan gãp phÇn chuyÓn dÞch sang s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Õn naythÓ nãi r»ng ®· cã
nhiÒu thay ®æi c¬ së vËt chÊt, chÊt lîng con gièng vµ s¶n phÈm, gãp phÇn chuyÓn
dÞch c¬ cÊu trong N«ng nghiÖp mét c¸ch hîp lý h¬n.
§èi víi c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i, kinhhéi cña c¸c vïng kh¸c nhau, nªn tËp
qu¸n ch¨n nu«i còng kh¸c nhau gi÷a nh÷ng ngêi n«ng d©n. Nh÷ng kü thuËt cung cÊp
cho ngêi n«ng d©n cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i trêng vµ
kinh cña tõng gia ®×nh ngêi n«ng d©n. Ch¨n nu«i vÞt ngan ph¶i kÕt hîp nh÷ng tËp
qu¸n ®Þa ph¬ng cña n«ng d©n víi nh÷ng thuËt hiÖn ®¹i thÝch hîp, cho phÐp ngêi
n«ng d©n ph¸t triÓn mét ph¬ng ph¸p qu¶n lý hîp lý ®Ó ¸p dông trong ®iÒu kiÖn ch¨n
nu«i cña hä, lu«n nhí ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña c¸c ph¬ng thøc ch¨n nu«i. Xem xÐt ®Õn
nh÷ng tËp qu¸n ch¨n nu«i trong suèt qóa tr×nhkhi chän gièng ®Ó nu«i ®Õn khi
s¶n phÈm thËm c ®Õn kh©u chÕ biÕn tiÕp thÞ ®Ó tiªu thô s¶n phÈm ngêi
d©n ch¨n nu«i ra. nh÷ng néi dung trong ch¨n nu«i vÞt ngan thÓ kh«ng ph¶i
míi ®èi víi ngêi n«ng d©n nhng ®ã chÝnh tæng p nh÷ng kinh nghiÖm cña b¶n
th©n hä vµ cña c¸c n«ng d©n kh¸c cïng víi nhiÒu c¸n bé kü thuËt.
Song song víi vÉn tån t¹i ®èi víi ngêi n«ng d©n VÞªt Nam nh÷ng tËp
qu¸n canh t¸c, ph¬ng thøc ch¨n nu«i mang tÝnh tËn dông, ph©n t¸n, do ®ã mét
kh©u kü thuËt trong ch¨n nu«i thuû cÇm cßn bÞ h¹n chÕ, c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm,
chÊt lîng s¶n phÈm cha cao trong khi ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i cao, nhiÒu n¬i nhiÒu
lóc cßn g©y « nhiÔm m«i trêng, kh«ng an toµn trong vÖ sinh phßng dÞch, h¬n thÕ a
ngêi d©n l¹i kh«ng thÓ ®îc nghÒ ch¨n nu«i vÞt - ngan vèn mét nghÒ truyÒn
thèng cña hä. Nh vËy ®ßi hái ph¶i gióp ngêi ch¨n nu«i n©ng cao hiÓu biÕt trªn
ph¸t triÓn nh÷ng kinh nghiÖm cña chÝnh , ®iÒu kiÖn rÌn luyÖn nh÷ng n¨ng
cÇn thiÕt ®Ó thÓ nghiªn cøu gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c vµ gi¶i ph¸p th¸o khã
kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trªn b¶o m«i trêng, c©n b»ng sinh th¸i
b¶o søc khoÎ con ngêi. Ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu kh©u trong qu¸ tr×nh ch¨n nu«i
viÖc c¶i tiÕn ph¬ng thøc ch¨n nu«i, quy ho¹ch, chän gièng, quy tr×nh, vÖ sinh phßng
dÞch ®Õn kh©u tiªu thô vµ chÕ biÕn s¶n phÈm.
1
Quy trình chăn nuôi vịt - ngan thịt an toàn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình chăn nuôi vịt - ngan thịt an toàn sinh học - Người đăng: master_1110t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quy trình chăn nuôi vịt - ngan thịt an toàn sinh học 9 10 912