Ktl-icon-tai-lieu

quy trình chuẩn kiểm tra chất lượng

Được đăng lên bởi Đậu Xanh Rau Má
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. PHAÏM VI AÙP DUÏNG:
Qui trình naøy quy ñònh phöông phaùp chuaån ñoä duøng axit
EtylenDiaminTetraAxetic (EDTA) ñeå xaùc ñònh toång noàng ñoä Canxi vaø Magieâ
trong nöôùc ngaàm, nöôùc maët vaø nöôùc uoáng.
Khoâng aùp duïng phöông phaùp naøy cho nöôùc thaûi vaø caùc loaïi nöôùc coù noàng
ñoä muoái cao nhö nöôùc bieån. Noàng ñoä toái thieåu coù theå xaùc ñònh ñöôïc laø 0,05
mmol/l.
2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22 nd Edition

2012 - SMEWW 2340.
3. NGUYEÂN TAÉC:
Trong ña soá nöôùc thieân nhieân, hai ion Ca 2+ vaø Mg2+ chieám öu theá, caùc ion ña hoùa trò
khaùc thöôøng hieän dieän vôùi haøm löôïng raát nhoû neân taùc duïng gaây nöôùc cöùng khoâng ñaùng
keå. Phöông phaùp EDTA duøng ñeå ño caùc ion coù hoùa trò 2 trong nöôùc ñaëc bieät laø ion Ca 2+
vaø Mg2+. Trong môi trường kiềm EDTA ứng với Ca2+ vaø Mg2+ taïo thaønh moät taïp chaát
kieàm muoái tan.
ÔÛ ñaây, vôùi moät löôïng nhoû phaåm ñen Erichrome Black T (kyù hieäu EBT) theâm vaøo
maãu nöôùc chöùa ion Ca2+ vaø Mg2+ ôû pH = 10 + 0,1 dung dòch trôû thaønh maøu ñoû röôïu
chaùt (do Mg-EBT). Sau ñoù theâm EDTA vaøo dung dòch treân, EDTA seõ tạp hóa lần lượt
hết ion Ca2+ roài ñeán Mg2+, dung dòch seõ ñoåi maøu töø maøu röôïu chaùt sang maøu xanh lô
(maøu cuûa EBT nguyeân thuûy) chaám döùt ñònh phaân.
4. CAÙC CHAÁT GAÂY NHIEÃU :
Moät soá ion kim loaïi saét, nhoâm, mangan, keõm …gaây caûn trôû phaûn öùng. Tuy nhieân ta
coù theå loaïi boû chaát caûn trôû baèng caùch theâm dung dòch Hydroxylamine hydrochloride
vaøo maãu nöôùc tröôùc khi ñònh phaân vôùi EDTA.
Chaát lô löûng vaø chaát höõu cô ôû theå keo laøm ñieåm chaám döùt ñònh phaân khoâng roõ
raøng.
5. DUÏNG CUÏ, THIEÁT BÒ – HOÙA CHAÁT, THUOÁC THÖÛ:
5.1. Duïng cuï, thieát bò:
- Bình tam giaùc 250 ml;
- Bình ñònh möùc 50 ml;
- Buret 10 ml;
- Nồi cách thủy;
- Lò nung 600-12000C

- Coác thuûy tinh, pipet vaø caùc loaïi duøng cuï thoâng thöôøng khaùc trong phoøng thí
nghieäm.
5.2. Hoùa chaát, thuoác thöû:
a.

Dung dòch ñoän: pha theo 2 cách sau:

Hòa tan 16,9g NH4Cl trong 143 ml NH4OH đđ. Thêm 1,25 g muối Mg của
EDTA, pha loãng tới 250 ml với nước cất.
Trường hợp không có muối Mg của EDTA, pha bằng cách hoøa tan 1,179g muoái
Dinatri Ethylenediamine tetraacetic aciddihidrat vaø 780mg MgSO 4.7H2O (hay 644 mg
MgCl2.6H2O) trong 50ml nöôùc caát. Chuyeån dung dòch naøy vaøo dung dòch (16,9g NH 4Cl
trong 143 ml NH4OH đđ) vöøa roùt vöøa khuaáy ñeàu. Xong pha loaõng baèng nöôùc caát ñeán
250ml. Neân chöùa trong chai n...
1. PHAÏM VI AÙP DUÏNG:
Qui trình naøy quy ñònh phöông phaùp chuaån ñoä duøng axit
EtylenDiaminTetraAxetic (EDTA) ñeå xaùc ñònh toång noàng ñoä Canxi vaø Magieâ
trong nöôùc ngaàm, nöôùc maët vaø nöôùc uoáng.
Khoâng aùp duïng phöông phaùp naøy cho nöôùc thaûi vaø caùc loaïi nöôùc coù noàng
ñoä muoái cao nhö nöôùc bieån. Noàng ñoä toái thieåu coù theå xaùc ñònh ñöôïc laø 0,05
mmol/l.
2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22
nd
Edition
2012 - SMEWW 2340.
3. NGUYEÂN TAÉC:
Trong ña soá nöôùc thieân nhieân, hai ion Ca
2+
vaø Mg
2+
chieám öu theá, caùc ion ña hoùa trò
khaùc thöôøng hieän dieän vôùi haøm löôïng raát nhoû neân taùc duïng gaây nöôùc cöùng khoâng ñaùng
keå. Phöông phaùp EDTA duøng ñeå ño caùc ion coù hoùa trò 2 trong nöôùc ñaëc bieät laø ion Ca
2+
vaø Mg
2+
. Trong môi trường kiềm EDTA ứng với Ca
2+
vaø Mg
2+
taïo thaønh moät taïp chaát
kieàm muoái tan.
ÔÛ ñaây, vôùi moät löôïng nhoû phaåm ñen Erichrome Black T (kyù hieäu EBT) theâm vaøo
maãu nöôùc chöùa ion Ca
2+
vaø Mg
2+
ôû pH = 10 + 0,1 dung dòch trôû thaønh maøu ñoû röôïu
chaùt (do Mg-EBT). Sau ñoù theâm EDTA vaøo dung dòch treân, EDTA seõ tạp hóa lần lượt
hết ion Ca
2+
roài ñeán Mg
2+
, dung dòch seõ ñoåi maøu töø maøu röôïu chaùt sang maøu xanh
(maøu cuûa EBT nguyeân thuûy) chaám döùt ñònh phaân.
4. CAÙC CHAÁT GAÂY NHIEÃU :
Moät soá ion kim loaïi saét, nhoâm, mangan, keõm …gaây caûn trôû phaûn öùng. Tuy nhieân ta
coù theå loaïi boû chaát caûn trôû baèng caùch theâm dung dòch Hydroxylamine hydrochloride
vaøo maãu nöôùc tröôùc khi ñònh phaân vôùi EDTA.
Chaát lô löûng vaø chaát höõu ôû theå keo laøm ñieåm chaám döùt ñònh phaân khoâng roõ
raøng.
5. DUÏNG CUÏ, THIEÁT BÒ – HOÙA CHAÁT, THUOÁC THÖÛ:
5.1. Duïng cuï, thieát bò:
- Bình tam giaùc 250 ml;
- Bình ñònh möùc 50 ml;
- Buret 10 ml;
- Nồi cách thủy;
- Lò nung 600-1200
0
C
quy trình chuẩn kiểm tra chất lượng - Trang 2
quy trình chuẩn kiểm tra chất lượng - Người đăng: Đậu Xanh Rau Má
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quy trình chuẩn kiểm tra chất lượng 9 10 821