Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo vườn điều, sản xuất giống điều ghép và xây dựng vườn điều đầu dòng

Được đăng lên bởi Nguyễn Cát Tiên
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHÉP CẢI TẠO VƯỜN ĐIỀU,
SẢN XUẤT GIỐNG ĐIỀU GHÉP VÀ XÂY DỰNG VƯỜN ĐIỀU ĐẦU DÒNG
I. Kỹ thuật ghép cải tạo vườn điều.
1. Đối tượng vườn điều ghép cải tạo:
Áp dụng đối với các vườn điều trồng từ 8-15 năm, cây sinh trưởng phát triển tốt
nhưng cho năng suất thấp (dưới 1,5 tấn hạt/ha/năm), không ổn định cần chuyển đổi
giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt hơn.
Trong vườn không phải cây nào cũng phải ghép, trước hết chọn các cây hàng
năm ra hoa đậu quả kém ưu tiên ghép trước, sau đó chọn các cây tuy có trái nhiều
nhưng trái nhỏ, tỷ lệ thu hồi nhân thấp.
2. Tỉa thưa vườn điều:
Các vườn điều mật độ trồng dày, có tán đan xen lẫn nhau cần phải được đốn
thưa và cắt tán cách rời nhau khoảng 1,0-1,5m (không để cây giao tán). Chỉ duy trì
mật độ 120-160 cây/ha. Cách làm như sau:
- Đánh dấu những cây dự kiến cưa bỏ;
- Sau đó đốn tỉa 2 lần:
Năm đầu loại bỏ một nửa số cây
và năm sau loại bỏ một nửa số
còn lại để tránh vườn cây bị tạo
khoảng trống đột ngột cây dễ bị
trốc gốc khi có gió lớn.
- Đối với những cây dự
kiến lọai bỏ vào năm sau, phải
được cắt thu gọn tán, không làm
ảnh hưởng đến các cây để lại (cắt
tán cách rời nhau 1,0-1,5m).
3. Xử lý ngọn và kích
thích mọc chồi thân:
- Trường hợp 1: Cắt bỏ ngọn của thân/cành chính của cây điều cần ghép cải tạo
để cho ánh sáng chiếu trực tiếp xuống phần thân cây ở gần gốc. Bôi vaselide thuốc
bảo vệ thực vật lên mặt cắt để phòng chống sâu bệnh gây hại.
Sử dụng các chế phẩm kích thích sinh trưởng phun trực tiếp vào phần thân cây
gần gốc để kích thích mọc chồi thân;
Để tạo chồi gốc ghép thì sau khi các chồi mọc lên tiến hành định hình chồi trên
thân cây, chỉ giữ lại mỗi cây khoảng 10-12 chồi phân bố đều theo các hướng của cây
trên thân/cành chính.

1

TẠO CHỒI GỐC GHÉP
- Trường hợp 2: Chọn chồi vượt ở vị trí thích hợp trên thân/cành chính hoặc
tạo vết thương cơ giới kích thích mọc chồi ở vị trí thích hợp làm chồi gốc ghép.

Chồi vượt ở vị trí thích hợp
4. Kỹ thuật ghép:
4.1. Tiêu chuẩn chồi ghép và gốc
ghép.
Ghép cây là hình thức đem chồi
hoặc mắt ghép của cây có đặc tính tốt (cây
mẹ) ghép vào gốc ghép. Để đạt tỉ lệ sống
sau ghép cao, khoẻ mạnh, chất lượng tốt
thì chồi ghép và gốc ghép phải đạt tiêu
chuẩn sau:
- Cành ghép (còn gọi là gốc ghép):
Đối với cành ghép là các chồi mới
2

mọc: Chọn các chồi mọc từ thân, cành gần phần gốc đang sinh trưởng phát triển tốt,
không có dấu hiệu của bệnh hại, có đường kính 1-l,5cm, chiều c...
QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHÉP CẢI TẠO VƯỜN ĐIỀU,
SẢN XUẤT GIỐNG ĐIỀU GHÉP VÀ XÂY DỰNG VƯỜN ĐIỀU ĐẦU DÒNG
I. Kỹ thuật ghép ci tạo vườn điều.

   !"!#
!!$ %!%&%!'(!)(*+!,-.!/!#-
0 %)$!%12!34
5$+!,!67$8!6!9!:!;!7
)!$)<=6+9>!9 )0!;0!
!!?@1A!!!!%4

B<C70)DE1F!)/!62
!)7G!!)+!$6H&+!,#)$*4B!IJ
<CKHLH(!)4B!17! )M
N!%!OP+:)Q?R
S) 0  I) K 1/M
T/1$'Q?CU)
7 )1$'Q?CU)
V1'#!Q.'$
+!$6CCWQ.
+!0014
N  !O  P
+:1;)Q?7$ )!6
2G!;+!,17
6!!":#1'&G
!!)H*4
  ! " # $%
%&"'(
5!2MBGQ?;X)!(7!!Y!X)/!96'$
#!$! !:P:D!/!"/4Z,) E1E!
Q6$A!P<1>[G#!V! QA!!'4
SU!:!\+Y!!Y! !"!P:7$!/!
/#+Y!!Y!;!!R
N#'$!!9!J )+!!;1>:!7!.!!J!!>
!!IO1']+!$6HK!!Q!E$!X)
>!(7!!Y!4
Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo vườn điều, sản xuất giống điều ghép và xây dựng vườn điều đầu dòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo vườn điều, sản xuất giống điều ghép và xây dựng vườn điều đầu dòng - Người đăng: Nguyễn Cát Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo vườn điều, sản xuất giống điều ghép và xây dựng vườn điều đầu dòng 9 10 374