Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) CHO RAU, QUẢ TƯƠI AN TOÀN TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Vicky Lý
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________________________

QUY TRÌNH THỰC HÀNH
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP)
CHO RAU, QUẢ TƯƠI AN TOÀN
TẠI VIỆT NAM
Good Agricultural Practices for production
of fresh fruit and vegetables in Vietnam

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008
Luật bản quyền (Copyright) : ©VietGAP
VietGAP được bảo vệ theo Luật bản quyền. Ngoại trừ những điều khoản cho phép được ghi trong
Luật bản quyền, cấm in ấn VietGAP dưới bất cứ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn
bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Copyright protects this publication. Except for purposes permitted by the Copyright Act, this
document is protected and any other reproduction by whatsoever means is prohibited without the
prior written permission of the Ministry of Agricultura & Rural Development.

2

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO RAU QUẢ TƯƠI
AN TOÀN TẠI VIỆT NAM (VietGAP)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379 /QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình này áp dụng để sản xuất rau, quả tươi an toàn
nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn,
chất lượng sản phẩm rau, quả, môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội
của người lao động trong sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.
1.2. Đối tượng áp dụng: VietGAP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh, kiểm tra và chứng nhận sản phẩm rau, quả tươi
an toàn tại Việt Nam, nhằm:
1.2.1. Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và quản lý an
toàn thực phẩm.
1.2.2. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất và được chứng nhận
VietGAP.
1.2.3. Đảm bảo tính minh bạch, truy nguyên được nguồn gốc của sản phẩm.
1.2.4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả cho sản xuất rau, quả tại Việt Nam.
2. Giải thích từ ngữ
2.1. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi của Việt Nam (gọi tắt là
VietGAP: Vietnamese Good Agricultural Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục
hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao chất
lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng,
bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
2.2. VietGAP cho...
2
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________________________
QUY TRÌNH THỰC HÀNH
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP)
CHO RAU, QUẢ TƯƠI AN TOÀN
TẠI VIỆT NAM
Good Agricultural Practices for production
of fresh fruit and vegetables in Vietnam
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008
Luật bản quyền (Copyright) : ©VietGAP
VietGAP được bảo vệ theo Luật bản quyền. Ngoại trừ những điều khoản cho phép được ghi trong
Luật bản quyền, cấm in ấn VietGAP dưới bất cứ hình thức nào nếu không sự đồng ý bằng văn
bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Copyright protects this publication. Except for purposes permitted by the Copyright Act, this
document is protected and any other reproduction by whatsoever means is prohibited without the
prior written permission of the Ministry of Agricultura & Rural Development.
QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) CHO RAU, QUẢ TƯƠI AN TOÀN TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) CHO RAU, QUẢ TƯƠI AN TOÀN TẠI VIỆT NAM - Người đăng: Vicky Lý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) CHO RAU, QUẢ TƯƠI AN TOÀN TẠI VIỆT NAM 9 10 334