Ktl-icon-tai-lieu

rau quả

Được đăng lên bởi ntbngocdh11tp@gmail.com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ KÉO DÀI
THỜI HẠN BẢO QUẢN CHO MỘT SỐ LOẠI RAU, QUẢ CÓ GIÁ TRỊ
HÀNG HOÁ CAO Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
CNĐT: ThS. Nguyễn Mạnh Khải
CQCT: Trung tâm KHCN phát triển đô thị và Nông thôn
CBPH: TS. Trần Trung Dũng, KS. Dương Thái Bình, KS.
Phạm Phương Loan, KS. Trịnh Thị Hạnh, KS.
Đoàn Hằng Vân, KS. KS. Lê Văn Nghĩa, KS. Lê
Thanh Long
TGTH: 01/2007-6/2009

MỞ ĐẦU
Xoài, dứa của Bình Định được xếp vào loại trái cây đặc sản. Tuy nhiên, vì lượng
sản phẩm lớn với kỹ thuật canh tác truyền thống, phương pháp mà nhà vườn áp dụng sau
thu hoạch chủ yếu là tiêu thụ trực tiếp trong khu vực, cho nhà máy chế biến hoặc cho các
thương nhân. Các nông hộ chưa có biện pháp bảo quản sau thu hoạch để lưu trữ dài ngày
nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, dù là loại trái cây đặc sản, hiệu quả kinh tế chưa
tương xứng với giá trị mà sản phẩm này có thể mang lại. Từ đó, nhu cầu về nghiên cứu
ứng dụng để tăng cường, lựa chọn và phổ biến được giải pháp kỹ thuật an toàn bảo quản
rau quả có hiệu quả kinh tế cao cho khu vực nông nghiệp là rất cần thiết để đáp ứng nhu
cầu thị trường và góp phần khai thác các lợi thế phát triển kinh tế của Tỉnh.
I/ MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu
Xây dựng qui trình công nghệ bảo quản và mô hình ứng dụng một số biện pháp tổng
hợp nhằm kéo dài thời hạn bảo quản, nâng cao hiệu quả kinh tế của một số loại rau quả
(xoài, dứa, hành) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
2. Nội dung
- Điều tra, khảo sát về diện tích, năng suất, thực trạng chế biến, tiêu thụ, tổn thất của
một số loại rau quả sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh và định hướng phát triển, dự báo thị
trường trong thời gian tới đối với một số loại rau quả có khả năng hàng hoá cao.
- Xác định độ chín và thời điểm thu hoạch xoài, dứa, hành củ trên địa bàn tỉnh Bình
Định
- Xác định kỹ thuật chăm sóc, thu hái và xử lý trước khi bảo quản đối với xoài, dứa,
hành để hạn chế ruồi đục quả, bệnh thán thư (xoài); cháy quả (dứa); ộp (hành củ).
- Tiến hành thử nghiệm bảo quản các loại rau quả sau thu hoạch bằng các biện pháp
tổng hợp và đánh giá chất lượng rau quả sau khi bảo quản (mô hình quy mô nhỏ, quy mô
lớn và thử nghiệm lại)
- Xây dựng quy trình công nghệ áp dụng một số biện pháp tổng hợp bảo quản cho
Xoài, Dứa, Hành trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Phân tích đánh giá tồn dư các hoá chất sử dụng trước thu hoạch và trong quá trình
bảo quản ở các sản phẩm xoài, dứa, hành
3. Phương pháp
- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu: điều tra khảo sát và thu thập số liệu tại cá...
NGHIÊN CU NG DNG MT S BIN PHÁP TNG HP ĐỂ KÉO DÀI
THI HN BO QUN CHO MT S LOI RAU, QU CÓ GIÁ TR
HÀNG HOÁ CAO TNH BÌNH ĐỊNH
CNĐT: ThS. Nguyn Mnh Khi
CQCT: Trung tâm KHCN phát trin đô th và Nông thôn
CBPH: TS. Trn Trung Dũng, KS. Dương Thái Bình, KS.
Phm Phương Loan, KS. Trnh Th Hnh, KS.
Đoàn Hng Vân, KS. KS. Lê Văn Nghĩa, KS. Lê
Thanh Long
TGTH: 01/2007-6/2009
M ĐẦU
Xoài, da ca Bình Định được xếp vào loi trái cây đặc sn. Tuy nhiên, vì lượng
sn phm ln vi k thut canh tác truyn thng, phương pháp mà nhà vườn áp dng sau
thu hoch ch yếu là tiêu th trc tiếp trong khu vc, cho nhà máy chế biến hoc cho các
thương nhân. Các nông h chưa có bin pháp bo qun sau thu hoch để lưu tr dài ngày
nhm đạt hiu qu cao hơn. Vì v
y, dù là loi trái cây đặc sn, hiu qu kinh tế chưa
tương xng vi giá tr mà sn phm này có th mang li. T đó, nhu cu v nghiên cu
ng dng để tăng cường, la chn và ph biến được gii pháp k thut an toàn bo qun
rau qu có hiu qu kinh tế cao cho khu vc nông nghip là rt cn thiết để đáp ng nhu
cu th
trường và góp phn khai thác các li thế phát trin kinh tế ca Tnh.
I/ MC TIÊU, NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
1. Mc tiêu
Xây dng qui trình công ngh bo qun và mô hình ng dng mt s bin pháp tng
hp nhm kéo dài thi hn bo qun, nâng cao hiu qu kinh tế ca mt s loi rau qu
(xoài, da, hành) trên địa bàn tnh Bình Định.
2. Ni dung
- Điu tra, kho sát v di
n tích, năng sut, thc trng chế biến, tiêu th, tn tht ca
mt s loi rau qu sau thu hoch trên địa bàn tnh và định hướng phát trin, d báo th
trường trong thi gian ti đối vi mt s loi rau qu có kh năng hàng hoá cao.
- Xác định độ chín và thi đim thu hoch xoài, da, hành c trên địa bàn tnh Bình
Định
- Xác định k thut chă
m sóc, thu hái và x lý trước khi bo qun đối vi xoài, da,
hành để hn chế rui đục qu, bnh thán thư (xoài); cháy qu (da); p (hành c).
- Tiến hành th nghim bo qun các loi rau qu sau thu hoch bng các bin pháp
tng hp và đánh giá cht lượng rau qu sau khi bo qun (mô hình quy mô nh, quy mô
ln và th nghim li)
- Xây dng quy trình công ngh áp dng mt s bi
n pháp tng hp bo qun cho
Xoài, Da, Hành trên địa bàn tnh Bình Định
- Phân tích đánh giá tn dư các hoá cht s dng trước thu hoch và trong quá trình
bo qun các sn phm xoài, da, hành
3. Phương pháp
- Phương pháp điu tra, thu thp s liu: điu tra kho sát và thu thp s liu ti các
UBND huyn, UBND xã và các h dân vùng chuyên canh các loi cây xoài, da, hành
rau quả - Trang 2
rau quả - Người đăng: ntbngocdh11tp@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
rau quả 9 10 580