Ktl-icon-tai-lieu

Rầy nâu

Được đăng lên bởi ngan-nguyen-thi-my
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH
RẦY NÂU, BỆNH VIRUS LÚA CỎ VÀ LÚA LÙN XOĂN LÁ
Phạm Văn Lầm
Năm 2006, sản xuất lúa ở miền Nam gặp không ít khó khăn. Một trong các khó khăn đó là
rầy nâu bùng phát thành dịch kéo theo bệnh virus lúa cỏ (bệnh vàng lùn) và bệnh virus lúa lùn
xoắn lá (lúa lùn xoăn lá) do rầy nâu lan truyền. Diện tích bị rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lúa
lùn xoăn lá đã gia tăng theo thời gian trong năm 2006 (hình 1). Tổng diện tích bị nhiễm rầy
nâu từ vụ Đông Xuân 2005-2006 đến vụ Thu Đông & Mùa 2006 khoảng 448.305 ha và bị bệnh
vàng lùn & bệnh lúa lùn xoăn là 175.764 ha (Cục BVTV, 2007). Diện tích bị nhiễm rầy nâu,
bệnh vàng lùn & bệnh lúa lùn xoăn trong năm 2006 không phải là lớn, chỉ tơng ứng là 10,66%
và 4,18% so với tổng diện tích gieo sạ. Tuy nhiên, thiệt hại các mặt (năng suất, chi phí phòng
trừ, tiêu hủy lúa bị bệnh,...) ớc tính nhiều ngàn tỷ đồng.
Vụ Đông Xuân 2006-2007 đã có những mô hình phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, bệnh
lúa lùn xoăn lá cho hiệu quả và có tính khả thi. Theo nhận định chung, nguy cơ của rầy nâu,
bệnh vàng lùn, bệnh lúa lùn xoăn lá trong vụ Hè Thu 2007 ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn
còn cao.

120000

DiÖn tÝch bÞ rÇy n©u (ha)
DiÖn tÝch bÞ bÖnh virus (ha)

100000

80000

60000

40000

20000

24/11/2006

17/11/2006

10/11/2006

27/10/2006

19/10/2006

13/10/2006

6/10/2006

29/09/2006

22/09/2006

15/09/2006

8/9/2006

5/9/2006

0

Hình 1. Tình hình phát sinh của
rầy nâu và bệnh virus do rầy nâu truyền năm 2006 tại Nam Bộ
(nguồn: các thông báo nhanh của ban chỉ đạo phòng chống RN,VL, LLXL)
Để có thêm kinh nghiệm chỉ đạo trong vụ Hè Thu 2007, dới đây trao đổi một số vấn đề liên quan tới
sự bùng phát dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá trong năm 2006. Bài viết này phân tích các yếu tố
gây bùng phát dịch để giải thích cho cơ sở khoa học của các giải pháp đã áp dụng trong phòng chống dịch
rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá.
Các yếu tố chính gây bùng phát dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lúa lùn xoăn lá ở miền Nam
trong năm 2006
Yếu tố thuận lợi cho rầy nâu bùng phát thành dịch
Rầy nâu là một sâu hại nguy hiểm và luôn đồng hành với nghề trồng lúa nớc ta từ giữa thập niên 1970
đến nay. Những năm có điều kiện thuận lợi, rầy nâu tích luỹ và gia tăng số lợn gây thành dịch. Phân tích
các kết quả quan sát về tình hình phát sinh phát triển của rầy nâu trên đồng ruộng cho thấy rầy nâu bùng

phát dịch tại miền Nam trong năm 2006 có thể do các yếu tố sau:
Về bản thân rầy nâu: Đây là loài côn trùng hại l...
CƠ S KHOA HC CA CÁC GII PHÁP PHÒNG CHNG DCH
RY NÂU, BNH VIRUS LÚA C LÚA LÙN XOĂN LÁ
Phm Văn Lm
Năm 2006, sn xut lúa min Nam gp không ít khó khăn. Mt trong các khó khăn đó
ry nâu bùng phát thành dch kéo theo bnh virus a c (bnh vàng lùn) và bnh virus lúa lùn
xon lá (lúa lùn xoăn lá) do ry nâu lan truyn. Din tích b ry nâu, bnh vàng lùn và bnh lúa
lùn xoăn lá đã gia tăng theo thi gian trong năm 2006 (hình 1). Tng din tích b nhim ry
nâu t v Đông Xuân 2005-2006 đến v Thu Đông & Mùa 2006 khong 448.305 ha b bnh
vàng lùn & bnh lúa lùn xoăn là 175.764 ha (Cc BVTV, 2007). Din ch b nhim ry nâu,
bnh vàng lùn & bnh lúa lùn xoăn trong năm 2006 không phi là ln, ch tơng ng là 10,66%
và 4,18% so vi tng din tích gieo s. Tuy nhiên, thit hi các mt (năng sut, chi phí phòng
tr, tiêu hya b bnh,...) c tính nhiu nn t đồng.
V Đông Xuân 2006-2007 đã có nhng hình phòng chng ry nâu, bnh ng lùn, bnh
a lùn xoăn lá cho hiu qu và có tính kh thi. Theo nhn định chung, nguy cơ ca ry nâu,
bnh vàng lùn, bnh lúa lùn xoăn lá trong v Hè Thu 2007 đồng bng ng Cu Long vn
còn cao.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
5/9/2006
8/9/2006
15/09/2006
22/09/2006
29/09/2006
6/10/2006
13/10/2006
19/10/2006
27/10/2006
10/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
DiÖn tÝch rÇy n©u (ha)
DiÖn tÝch bÖnh virus (ha)
Hình 1. Tình hình phát sinh ca
ry nâu và bnh virus do ry nâu truyn năm 2006 ti Nam B
(ngun: các tng báo nhanh ca ban ch đạo phòng chng RN,VL, LLXL)
Để thêm kinh nghim ch đạo trong v Hè Thu 2007, di đây trao đổi mt s vn đề liên quan ti
s ng phát dch ry nâu, bnh ng lùn, lùn xoăn lá trong năm 2006. i viết này phân tích các yếu t
gây bùng phát dch để gii thích cho cơ s khoa hc ca các gii pháp đã áp dng trong phòng chng dch
ry nâu, bnh vàng lùn, lùn xoăn lá.
c yếu t chính gây bùng phát dch ry nâu, bnh vàng lùn bnh lúa lùn xoăn min Nam
trong năm 2006
Yếu t thun li cho ry nâu bùng phát thành dch
Ry nâu là mt sâu hi nguy him và luôn đồng hành vi ngh trng lúa nc ta t gia thp niên 1970
đến nay. Nhng năm điu kin thun li, ry nâu tích lu và gia tăng s ln gây thành dch. Phân tích
các kết qu quan sát v tình hình phát sinh phát trin ca ry nâu trên đồng rung cho thy ry nâu bùng
Rầy nâu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rầy nâu - Người đăng: ngan-nguyen-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Rầy nâu 9 10 107