Ktl-icon-tai-lieu

rễ cây

Được đăng lên bởi namanhthaoly1991
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 3: Cơ quan dinh
dưỡng của thực vật bậc cao

I. Rễ cây
Rễ cây là cơ quan dinh dưỡng dưới đất
của cây
Nhiệm vụ:
- hút nước và muối khoáng hòa tan trong
nước để chuyển lên các cơ quan trên mặt
đất( thân và lá)
- dự trữ chất dinh dưỡng
-tham gia vào việc sinh sản sinh dưỡng,
quá trình hô hấp và quang hợp của cây.
-giữ chặt cây vào đất

1. Hình thái ngoài của rễ cây
1.1 Các bộ phận của rễ cây
- Chóp rễ là bộ phận tận cùng bao bọc bên
ngoài đầu rễ, che chở cho mô phân sinh
- Miền sinh trưởng là phần nằm ngay trong
chóp rễ đó chính là mô phân sinh đầu rễ.
Gồm các phần:
+Tầng sinh bì
+Tầng sinh vỏ
+Tầng sinh trụ

-Miền phân hóa: nằm ở phía trên miền sinh
trưởng, những tế bào của miền này bắt
đầu phân hóa hình thành các mô
-Miền hấp thu (miền lông hút): mặt ngoài của
miền này có rất nhiều lông được bao phủ,
có tác dụng hút nước và muối khoáng hòa
tan từ đất vào trong cây. Miền này đã có
cấu tạo sơ cấp
-Miền vận chuyển( miền trưởng thành) : có
nhiệm vụ vận chuyển nước và muối
khoáng, nâng đỡ thân và có cấu tạo thứ
cấp

1.2 Các kiểu rễ
a. Rễ chính và rễ bên – hệ rễ trụ
- Rễ chính được phát triển trực tiếp từ rễ
phôi thường hướng thẳng xuống đất
-Rễ chính còn được gọi là rễ cấp 1, từ rễ
này hình thành nên rễ bên (rễ cấp 2), từ
rễ cấp 2 hình thành nên rễ cấp 3...
- Rễ chính và rễ bên là đặc điểm của hệ rễ
cây thực vật 2 lá mầm và cây hạt trần

b. Rễ phụ và hệ rễ chùm
- Rễ phụ được sinh
ra từ thân hoặc lá
- Các rễ phụ có hình
dạng và kích thước
tương đối đồng
đều nhau, không
có cấu tạo thứ cấp

c.Nốt sần và rễ nấm
- Nốt sần: là kiểu rễ thường gặp ở cây họ
đậu, trên rễ xuất hiện các nốt nhỏ sần sùi –
đó là những nốt sần.
Đây là hiện tượng cộng sinh giữa cây và vi
khuẩn.
- Rễ nấm: là sự chung sống của rễ các cây
thực vật bậc cao với nhiều loại nấm ở
trong đất, có các kiểu rễ nấm sau
+ Rễ nấm ngoài
+ Rễ nấm trong
+ Rễ nấm trong và ngoài

1.3 Các dạng biến thái của rễ
- Rễ củ: là dạng biến thái có sự tham
gia của rễ, trụ trên và trụ dưới của lá
mầm

- Củ: là phần phát
triển nạc của rễ
bên hoặc rễ phụ, là
cơ quan dự trữ của
cây thường là tinh
bột

- Rễ chống: có rễ
phụ phát triển
mạnh thành hình
cung cắm xuống
đất tạo nên hệ
thống chống đỡ
cho cây chịu được
những tác động
của môi trường

- Rễ bạnh: là rễ
nằm ở vị trí chuyển
tiếp với thân, nằm
ở trên mặt đất và
phát triển thành
những phiến lớn

- Rễ không khí: là
những rễ phụ phát
triển từ thân ở trên
bề mặt của những
rễ này thường có
một lớp vêlamen
dày, là những tế
bào chết có màng
dày hóa bần có
khả ...
Chương 3: Cơ quan dinh
dưỡng của thực vật bậc cao
rễ cây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rễ cây - Người đăng: namanhthaoly1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
rễ cây 9 10 873