Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro thị trường trong sản xuất nông nghiệp

Được đăng lên bởi Hiep Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 33 (2014): 38-44

RỦI RO THỊ TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Quốc Nghi1 và Lê Thị Diệu Hiền1
1

Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 05/04/2014
Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:
Market risk in agriculture of
households in the Mekong
Delta
Từ khóa:
Nông hộ, rủi ro thị trường,
sản xuất nông nghiệp
Keywords:
Households, market risk,
agricultural production

ABSTRACT
Market risk is one of five risk categories in which households have faced.
Especially, the context of agricultural markets increasingly demand and be
competitive situation fiercely. This study aims to describe the panorama of
the market risk that households have confronted, and assess the impact
level of market risk on the efficiency of household production at once.
Through the survey 503 households in the Mekong Delta, the study showed
that most of the farm households are affected by market risk. In particular,
output price risk is the risk of agricultural products in which are the top
concerns of households. Results Multivariate Regression Analysis also
showed that the number of market risk was inversely correlated to
production efficiency.
TÓM TẮT
Rủi ro thị trường là một trong năm loại rủi ro mà nông hộ luôn phải đối
mặt. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng khắt khe và
tình hình cạnh tranh ngày càng khóc liệt. Nghiên cứu này nhằm mô tả bức
tranh toàn cảnh về những rủi ro thị trường mà nông hộ gặp phải, đồng
thời đánh giá mức độ tác động của rủi ro thị trường đến hiệu quả sản xuất
của nông hộ. Thông qua kết quả khảo sát 503 nông hộ ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đã cho thấy hầu hết các nông hộ sản
xuất nông nghiệp đều chịu ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường. Trong đó, rủi
ro về giá đầu ra nông sản luôn là mối nguy ngại hàng đầu của nông hộ.
Kết quả phân tích hồi quy đa biến còn cho thấy số lần rủi ro thị trường
tương quan nghịch đến hiệu quả sản xuất.
trường cả trong và ngoài nước còn khá thấp.
Những năm gần đây, các chương trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở khu vực đã đem lại
nhiều khởi sắc cho một số ngành nghề thuộc lĩnh
vực nông nghiệp. Nhiều nông hộ đã giàu lên nhanh
chóng nhưng đa phần là những “hộ có đủ nguồn
lực” vì họ có vốn và biết áp dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất. Trong khi đó, phần đông nông
dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối
phó với các...
Tp chí Khoa hc Trường Đại hc Cn Thơ Phn D: Khoa hc Chính tr, Kinh tế và Pháp lut: 33 (2014): 38-44
38
RỦI RO THỊ TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Quốc Nghi
1
và Lê Thị Diệu Hiền
1
1
Khoa Kinh tế & Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Cn Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhn: 05/04/2014
Ngày chp nhn: 29/08/2014
Title:
Market risk in agriculture of
households in the Mekong
Delta
T khóa:
Nông h, ri ro th trường,
sn xut nông nghip
Keywords:
Households, market risk,
agricultural production
ABSTRACT
M
arket risk is one of five risk categories in which households have faced.
Especially, the context of agricultural markets increasingly demand and be
competitive situation fiercely. This study aims to describe the panorama o
f
the market risk that households have confronted, and assess the impact
level of market risk on the efficiency of household production at once.
Through the survey 503 households in the Mekong Delta, the study showed
that most of the farm households are affected by market risk.
I
n particular,
output price risk is the risk of agricultural products in which are the top
concerns of households. Results Multivariate Regression Analysis also
s
howed that the number of market risk was inversely correlated to
production efficiency.
TÓM TẮT
Ri ro th trường là mt trong năm loi ri ro mà nông h luôn phi đối
mt. Đặc bit trong bi cnh th trường nông sn ngày càng kht khe và
tình hình cnh tranh ngày càng khóc lit. Nghiên cu này nhm mô t bc
tranh toàn cnh v nhng ri ro th trường mà nông h gp phi, đồng
thi đánh giá mc độ tác động ca ri ro th trường đến hiu qu
sn xut
ca nông h. Thông qua kết qu kho sát 503 nông h khu vc Đồng
bng sông Cu Long, nghiên cu đã cho thy hu hết các nông h sn
xut nông nghip đều chu nh hưởng bi ri ro th trường. Trong đó, ri
ro v giá đầu ra nông sn luôn là mi nguy ngi hàng đầu ca nông h.
Kết qu phân tích hi quy đa biến còn cho thy s l
n ri ro th trường
tương quan nghch đến hiu qu sn xut.
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu
vực thế mạnh về nông nghiệp, vựa lúa của cả
nước, đồng thời là vựa trái cây, là nơi nuôi trồng và
xuất khẩu thủy sản chủ lực. Thắng lợi của sản xuất
nông nghiệp (SXNN), nhất là lúa gạo thủy sản
đã thúc đẩy kinh tế ở khu vực ĐBSCL tăng trưởng,
giải quyết việc làm cho nhiều người dân ở các
vùng nông thôn, góp phần ổn định an sinh hội.
Tuy nhiên, SXNN đang ng trưởng thiếu bền
vững, khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị
trường cả trong ngoài nước còn khá thấp.
Những năm gần đây, các chương trình chuyển dịch
cấu kinh tế nông nghiệp khu vực đã đem lại
nhiều khởi sắc cho một số ngành nghề thuộc lĩnh
vực nông nghiệp. Nhiều nông hộ đã giàu lên nhanh
chóng nhưng đa phần những “hộ đủ nguồn
lực” họ vốn và biết áp dụng khoa học k
thuật vào sản xuất. Trong khi đó, phần đông nông
dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối
phó với các rủi ro luôn tiềm ẩn trong quá trình sản
xuất tiêu thụ. Đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn
Rủi ro thị trường trong sản xuất nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro thị trường trong sản xuất nông nghiệp - Người đăng: Hiep Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Rủi ro thị trường trong sản xuất nông nghiệp 9 10 124