Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro thiên tai

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Loại rủi ro
Thời gian
Bão & ATNĐ Tháng 7 10

Biểu hiện
Gió giật mạnh ,
mưa lớn , sóng
cao , nước biển
dâng lên cao

Tác động
Xếp hạng
Phá hủy nhà
1
cửa , cơ sở hạ
tầng , ngập úng ,
gây thiệt hại đến
sản xuất nông
nghiệp và đe dọa
tính mạng con
người
Gió “phơn” & Tháng 5 - 8 Nhiệt độ cao
Gây khô hạn ,
2
0
hạn hán
trên 37 C , gió ảnh hưởng đến
khô , nóng ,
nuôi trồng thủy
lượng mưa rất sản , cây trồng
ít
và sức khỏe con
người
Rét đậm , rét Tháng 11-2 Nhiệt độ thấp
Ảnh hưởng đến
2
hại
có khi dưới
cây trồng đặc
0
10 C , có mưa biệt là mạ non ,
phùn vào cuối ảnh hưởng đến
mùa rét
sức khỏe con
người
Lụt
Tháng 8-10 Mưa lớn kéo
Ảnh hưởng đến
3
dài , nước sông sản xuất nông
dâng cao ,
nghiệp , ô nhiễm
ngập lụt các
nguồn nước
vùng đất thấp
ngầm và ảnh
hưởng đến đời
sống của người
dân
Mưa dông
Tháng 5-9
Mưa kém sấm Ảnh hưởng đến
5
sét
nuôi trồng thủy
sản đặc biệt là
nuôi tôm , đe
dọa tính mạng
con người
Nhiễm mặn
Tháng 10Ảnh hưởng đến
4
12
sản xuất nông
nghiệp
Bảng 1 : Các loại rủi ro thiên tai tại địa phương

Ghi chú
Gần đây xuất
hiện bão
muộn vào
tháng 11

Thường xuất
hiện sau khi
các cơn bão
xảy ra

BẢNG 2 : Tác động của rủi ro thiên tai đến sản xuất nông nghiệp
Cây trồng ,
vật nuôi
Lúa
Khoai ,
lạc ,sắn
Cây lấy gỗ
Gia súc , gia
cầm
Tôm , cua

Bão &
ATNĐ
5
5

Gió phơn
& hạn hán
3
3

3
2

3
3

3

2

Nhiễm mặn

Lụt

3
1

5
1

Rét đậm ,
rét hại
5
1

1

1
4

1

1

1

Mưa dông

3

BẢNG 3 : Lịch sử tác động của thiên tai
+ Giai đoạn trước 1990

Thời gian

Sự kiện

Tác động

1961

Bão cấp 10

Hư hại nhà cửa , mưa
to gây ngập lụt khu
vực trồng lúa

1964

Bão cấp 13

Hư hại nhà cửa ,
thuyền đánh cá

1968

Bão cấp 13

1978

Lũ lớn

Hư hại nhà cửa , 1
người bị thiệt mạng ,
khu vực trồng lúa bị
ngập vì mưa to
Mưa to sau bão làm
cánh đồng lúa bị ngập ,
nhiều khu vựa dân cư
bị ngập đặc biệt là thôn
Đại Đồng

Khu vực chịu Điều kiện địa phương
thiệt hại
Toàn xã
Kinh tế , cơ sở hạ tầng
kém phát triển , nhà cửa
chủ yếu là nhà tranh và
nhà ngói thiếu kiên cố
Toàn xã
Kinh tế , cơ sở hạ tầng
kém phát triển , nhà cửa
chủ yếu là nhà tranh và
nhà ngói thiếu kiên cố
Toàn xã
Kinh tế , cơ sở hạ tầng
kém phát triển , nhà cửa
chủ yếu là nhà tranh và
nhà ngói thiếu kiên cố
Toàn xã
Kinh tế , cơ sở hạ tầng
kém phát triển , nhà cửa
chủ yếu là nhà tranh và
nhà ngói thiếu kiên cố

+ Giai đoạn 1990-2000
Thời gian

Sự kiện

Tác động

1991

Bão cấp 10

1994

Bão cấp 12

Hư hại nhà cửa , mưa
to gây ngập lụt khu
vực trồng lúa
Hư hại nhà cửa , cống
Đá Bạc bị hỏng 1 phần

Khu vực chịu Điều kiện địa phươn...
Loại rủi ro Thời gian Biểu hiện Tác động Xếp hạng Ghi chú
Bão & ATNĐ Tháng 7 -
10
Gió giật mạnh ,
mưa lớn , sóng
cao , nước biển
dâng lên cao
Phá hủy nhà
cửa , cơ sở hạ
tầng , ngập úng ,
gây thiệt hại đến
sản xuất nông
nghiệp và đe dọa
tính mạng con
người
1 Gần đây xuất
hiện bão
muộn vào
tháng 11
Gió “phơn” &
hạn hán
Tháng 5 - 8 Nhiệt độ cao
trên 37
0
C , gió
khô , nóng ,
lượng mưa rất
ít
Gây khô hạn ,
ảnh hưởng đến
nuôi trồng thủy
sản , cây trồng
và sức khỏe con
người
2
Rét đậm , rét
hại
Tháng 11-2 Nhiệt độ thấp
có khi dưới
10
0
C , có mưa
phùn vào cuối
mùa rét
Ảnh hưởng đến
cây trồng đặc
biệt là mạ non ,
ảnh hưởng đến
sức khỏe con
người
2
Lụt Tháng 8-10 Mưa lớn kéo
dài , nước sông
dâng cao ,
ngập lụt các
vùng đất thấp
Ảnh hưởng đến
sản xuất nông
nghiệp , ô nhiễm
nguồn nước
ngầm và ảnh
hưởng đến đời
sống của người
dân
3 Thường xuất
hiện sau khi
các cơn bão
xảy ra
Mưa dông Tháng 5-9 Mưa kém sấm
sét
Ảnh hưởng đến
nuôi trồng thủy
sản đặc biệt là
nuôi tôm , đe
dọa tính mạng
con người
5
Nhiễm mặn Tháng 10-
12
Ảnh hưởng đến
sản xuất nông
nghiệp
4
Bảng 1 : Các loại rủi ro thiên tai tại địa phương
Rủi ro thiên tai - Trang 2
Rủi ro thiên tai - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Rủi ro thiên tai 9 10 236