Ktl-icon-tai-lieu

Sản phẩm hãm giống

Được đăng lên bởi dinhvanlien3010
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Saûn phaåm REGUMATE
duøng cho heo
Nguyen Van Luc
Intervet Vietnam Ltd

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

I.
II.
III.
IV.
V.

Giôùi thieäu Regumate
Quaûn lyù traïi heo / Cuøng vaøo – Cuøng ra
Ñoàng loaït hoùa ñaøn haäu bò vôùi Regumate
Ñoàng loaït hoùa ñaøn naùi vôùi Regumate
Taêng năng suất heo naùi vôùi Regumate

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Regumate
1.

Moâ taû saûn phaåm

2.

Cô cheá taùc ñoäng

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Moâ taû saûn phaåm


REGUMATE laø moät dung dòch daïng daàu coù chöùa
4g/l hoaït chaát Progestin toång hôïp, Altrenogest

Cô cheá taùc ñoäng


REGUMATE taùc ñoäng nhö hoaøng theå, baèng caùch
duy trì moät haøm löôïng cao progesterone trong
huyeát töông

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Cô cheá taùc ñoäng
Regumate

ÖÙc cheá chu trình phoùng thích gonadotropins laøm
ngöng hieän töôïng leân gioáng
Moät khi ngöng duøng thuoác, tuyeán yeân thoâi bò öùc cheá,
nang tröùng trôû laïi phaùt trieån vaø chín bình thöôøng,
Hieän töôïng leân gioáng vaø ruïng tröùng seõ xuaát hieän 4 ñeán
7 ngaøy sau khi ngöng duøng thuoác
KEÁT LUAÄN :
Coù theå duøng REGUMATE ñeå “ñoàng loïat hoùa”
hieän töôïng leân gioáng ôû heo naùi.

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

II. Quaûn lyù traïi heo vaø heä thoáng
“Cuøng vaøo – Cuøng ra” (All in – All out)

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Heä thoáng “Cuøng vaøo – Cuøng ra” laø gì ?
Muïc tieâu :
Cai söõa, phoái gioáng
Leân keá hoaïch
caùc giai ñoaïn khaùc
nhau trong chaên nuoâi

Sanh ñeû

Sau cai söõa & nuoâi thòt

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Heä thoáng “Cuøng vaøo – Cuøng ra” laø gì ?
Nguyeân taéc :
Chia ñaøn naùi thaønh töøng nhoùm baèng nhau chu
chuyeån nhoùm naøy tieáp nhoùm kia theo töøng lòch
trình oån ñònh, vaøo töøng daõy chuoàng ñaõ ñöôïc saùt
truøng saün, phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn sinh lyù
khaùc nhau.
Heo ôû moãi daõy chuoàng ñöôïc chuyeån vaøo cuøng
moät löôït vaø chuyeån ra cuøng moät löôït.

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Heä thoáng “Cuøng vaøo – Cuøng ra” laø gì ?
Thöïc hieän
Thöïc hieän baèng caùch cho naùi cai söõa töøng nhoùm moät,
ñònh kyø vaøo moät ngaøy nhaát ñònh trong tuaàn

NAÙI ÑÖÔÏC CHIA NHOÙM ÑEÅ CUØNG LUÙC :

Regumate
Regumate
Altrenogest
Altrenogest

Lôïi ñieåm cuûa heä thoáng “Cuøng vaøo – Cuøng ra”
Caûi thieän ñöôïc :
Söùc khoeû cuûa heo
Hieäu quaû Kteá –...
Regumate
Altrenogest
Regumate
Altrenogest
Saûn phaåm REGUMATE
duøng cho heo
Nguyen Van Luc
Intervet Vietnam Ltd
Sản phẩm hãm giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản phẩm hãm giống - Người đăng: dinhvanlien3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Sản phẩm hãm giống 9 10 706