Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất chitinchitosan từ vỏ tôm

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Saûn xuaát chitin – chitosan töø voû toâm
CHÖÔNG I
MÔÛ ÑAÀU
1.1. Ñaët vaán ñeà
Chitin laø moät polysaccharide ñöùng thöù hai veà löôïng trong töï nhieân chæ sau
cellulose. Chitin vaø caùc saûn phaåm cuûa chuùng hieän nay ñöôïc öùng duïng rng raõi trong
nhieàu lónh vöïc nhö: y hoïc, saûn xuaát myõ phaåm, baûo quaûn noâng saûn, xöû lyù moâi tröôøng.
Ngoaøi ra khi ta khöû acetylene trongïp chaát chitin seõ taïo thaønh chitosan laø ñôn
cao phaân töû cuûa glucosamine, laø moät chaát coù öùng duïng roäng raõi trong caùc ngaønh coâng
nghieäp nheï, thöïc phaåm, noâng nghieäp. Vieäc nghieân cöùu vaø taùch chieát chitin töø voû giaùp
xaùc ñaõ ñöôïc thöïc hieän hôn moät theá kyû nay.
Hieän nay, toâm laø maët haøng cheá bieán chuû löïc cuûa ngaønh thuyû saûn Vieät Nam,
chuû yeáu laø toâm ñoâng laïnh. Theo baùo caùo cuûa Boä thuyû saûn, sn löôïng toâm naêm 2003
laø 193973 taán, tuyø thuoäc vaøo saûn phaåm cheá bieán vaø saûn phaåm cuoái cuøng, pheá lieäu
toâm c th leân tôùi 40 70% khoái löôïng nguyeân lieäu. Töông öùng vôùi saûn löôïng toâm
haøng naêm seõ coù khoái löôïng pheá lieäu khoång lgoàm ñaàu vaø voû toâm ñöôïc taïo ra. Hieän
nay, ôû nöôùc ta nguoàn pheá lieäu ñaàu vaø v toâm chöa ñöôïc taän dng treân quy m lôùn.
Tình traïng treân ñaët ra yeâu caàu caáp baùch cho caùc nhaø khoa hoïc coâng ngheä, cho ngaønh
thuyû saûn laø phaûi söû duïng hôïp lyù vaø hieäu quaû löôïng pheá lieäu toâm raát lôùn do caùc nhaø
maùy cheá bieán thuyû saûn taïo ra haøng ngaøy ñ saûn xuaát ra saûn phaåm coù giaù trò cao,
chitin – chitosan.
Tuy nhieân, quy trình saûn xuaát chitin ñöôïc söû duïng phoå bieán hieän nay laø theo
phöông phaùp hoaù hoïc, protein trong ñaàu vaø voû toâm ñöôïc loaïi boû baèng caùch xöû lyù vôùi
NaOH. Nhö vaäy, vöøa toán moät löôïng hoaù chaát vöøa coù haïi cho moâi tröôøng, hôn nöõa con
GVHD: TS Nguyeãn Hoaøi Höông
SVTH: Ñaëng Tieán Ñoâng
1
Sản xuất chitinchitosan từ vỏ tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất chitinchitosan từ vỏ tôm - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Sản xuất chitinchitosan từ vỏ tôm 9 10 307