Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất rau an toàn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 11563 lần   |   Lượt tải: 46 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2008

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

MỞ ĐẦU
Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản, đặc
biệt là rau xanh đang được toàn xã hội quan tâm. Do
đặc thù là cây ngắn ngày, sinh khối lớn, sinh trưởng
phát triển nhanh, hàm lượng dinh dưỡng trong cây
rất cao, đa dạng nên tác động của môi trường và
biện pháp canh tác, kỹ thuật trồng thâm canh trong
sản xuất rau thể hiện rất rõ rệt đối với chất lượng
rau. Việc tồn dư hóa chất độc hại, vi sinh vật, nitrat
và kim loại nặng quá ngưỡng cho phép trong rau
cũng như ở môi trường, điều kiện sản xuất… không
chỉ gây ngộ độc cấp tính cho người tiêu dùng, người
trực tiếp sản xuất, mà còn ảnh hưởng lâu dài tới sức
khoẻ của cộng đồng.
Để có sản phẩm rau an toàn, không hẳn chỉ chú
trọng giám sát trong khâu sản xuất mà phải thực
hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, kinh tế, xã
hội và tổ chức quản lý. Bộ Nông Nghiệp và Phát
triển nông thôn có chủ trương toàn bộ diện tích trồng
rau phải canh tác theo quy trình an toàn và rau sản
xuất ra phải đảm bảo 100% an toàn (Trích ý kiến kết
luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Rau
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

an toàn 6 tỉnh phía Bắc ngày 6/9/2006). Để tiến tới
mục tiêu này, tất cả người trồng rau không chỉ ý thức
được ảnh hưởng của sản phẩm mình sản xuất ra tới
sức khoẻ của người tiêu dùng mà còn phải nắm vững
quy trình canh tác cho từng loại rau cũng như hiểu rõ
những quy định cụ thể và các điều kiện sản xuất kinh
doanh rau an toàn được ban hành.
Tài liệu "Sản xuất rau an toàn" này được biên
soạn nhằm giới thiệu các quy định của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về: Quản lý sản xuất,
kinh doanh và chứng nhận chất lượng rau an toàn;
Quy trình sản xuất an toàn một số loại rau được
trồng phổ biến ở Việt Nam.
Với từng điều kiện môi trường canh tác cụ thể,
người sản xuất rau có thể áp dụng một cách linh hoạt
để đạt được hiệu quả cao và an toàn vệ sinh sản
phẩm.

Trung t©m KhuyÕn n«ng Quèc gia

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

3

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 04 /2007/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý sản xuất
và chứng nhận rau an toàn
BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG T...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
SẢN XUẤT RAU AN TOÀN
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NỘI - 2008
Sản xuất rau an toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất rau an toàn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Sản xuất rau an toàn 9 10 4