Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất sạch hơn trong giết mổ gia súc

Được đăng lên bởi Tôi Là Tôi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
SẠCH HƠN

1

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC
Tổng
quanquan giết mổ gia súc
Tổng
Nguyên Nguyên liệu
liệu

Quy
Quy trình giết mổ gia súc
trình
Nguồn ôNguồn ô nhiễm
nhiễm
Giải pháp
Giải pháp lợi ích
lợi ích

Lợi ích

Lợi ích

Kết luận Kết luận

Nội Dung
Sản xuất sạch hơn
trong giết mổ gia
súc.
2

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC
Tổng
Tổngquan
quan
Nguyên
liệu

Quy
trình
Nguồn ô
nhiễm

Tổng quan
Ngành công nghiệp giết mổ gia súc của
VN phát triển mạnh. Tuy nhiên VN vẩn
là giết mổ thủ công với quy mô hoạt
động chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ
hoặc quy mô gia đình.

Giải pháp
lợi ích
Lợi ích

Kết luận

3

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC
Tổng
Tổngquan
quan
Nguyên
liệu

Quy
trình
Nguồn ô
nhiễm
Giải pháp
lợi ích
Lợi ích

Kết luận

Tổng quan
-Tp.HCM có 39 cơ sở giết mổ. Hiện nay
hoạt động giết mỗ gia súc là một trong các
ngành gây ô nhiêm môi trường nghiêm
trọng và bị liêt vào danh sách “đen”.
-Khuynh hướng công nghiệp giết mổ gia
súc trong tương lai: chú trọng vệ sinh an
toàn thực phẩm, quan tâm nhiều đến sức
khỏe gia súc trước khi mổ, yêu cầu về chất
lượng và môi trường làm việc.
4

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC
Tổng quan
Nguyên
Nguyên liệu
liệu

Quy
trình

Nguyên liệu
Nước

Heo

Nguồn ô
nhiễm
Giải pháp
lợi ích
Lợi ích

Kết luận

nguồn điện
5

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC
Tổng quan
Nguyên
liệu

Nguồn ô
nhiễm

Quy trình

Nguồn ô
nhiểm
Giải pháp
lợi ích

Lợi ích
Kết luận

Quy
Trình
Giết
Mổ
Gia
Xúc
Quy mô
công nghiệp
6

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC

Xác định nguồn phế thải và ô nhiễm
Tổng quan
Nguyên
liệu

Quy
trình

a. Nöôùc thaûi
Taïi caùc cô sôû gieát moå thöôøng bò nhieãm baån naëng bôûi
huyeát, môõ, Protein, Nitô, Phospho, caùc chaát taåy röûa vaø
chaát baûo quaûn.
STT

Thoâng soá oâ nhieãm

Cơ
hộiô
Nguồn
nhiễm
sxsh

01
02
03
04

Giải pháp
lợi ích

pH
SS
BOD
NH4-N

05
06
07
08
09

Toång Nitô
Toång Phospho
Sunfua
Daàu ÑTV
Coliforms

Lợi ích

Kết luận

Ñôn vò tính

Giaù trò

mg/l
mg/l
mg/l

6,5-8
500-900
1.500-2.000
30-70

TCVN
5945-1995 (B)
5,5-9
100
50
1

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml

50-100
6-18
1-8
2-18
11x103-13x108

60
6
0,5
10
10.000

Baûng 1: Giaù trò caùc thoâng soá oâ nhieãm ñaëc tröng cuûa nöôùc
thaûi.

7

SẢN XUẤT SẠCH HƠN | GIẾT MỔ GIA SÚC
Tổng quan
Nguyên
liệu

Quy
trình
Nguồn ô
nhiễm
Giải pháp
lợi ích
Lợi ích

Kết luận

Xác định nguồn phế thải và ô nhiễm
b. Chaát thaûi raén

Bao goàm: xaùc gia suùc, caùc vaät phaåm, ñaàu maãu thöøa,
huyeát öù, môõ vuïn, loâng, moùng, caùc chaát trong loø...
BÁO CÁO
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
SẠCH HƠN
1
Sản xuất sạch hơn trong giết mổ gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất sạch hơn trong giết mổ gia súc - Người đăng: Tôi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sản xuất sạch hơn trong giết mổ gia súc 9 10 183