Ktl-icon-tai-lieu

Sấy cá bò

Được đăng lên bởi Ngọc Lễ Huỳnh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Kyî thuáút sáúy âoïng vai troì vä cuìng quan troüng trong
cäng nghiãûp vaì âåììi säúng. Trong quy trçnh cäng nghãû saín
xuáút cuía ráút nhiãöu saín pháøm âãöu coï cäng âoaûn sáúy khä
âeí baío quaín daìi ngaìy. Cäng nghãû naìy ngaìy caìng phaït triãøn
trong cäng nghiãûp nhæ cäng nghiãûp chãú biãún haíi saín, rau
quaí cäng nghiãûp chãú biãún gäù, cäng nghiãûp saín xuáút váût
liãû xáy dæûng vaì thæûc pháøm khaïc.Caïc saín pháøm näng
nghiãûp daûng haût nhæ luïa, ngä, âáûu, caì fã... sau khi thu
hoaûch cáön sáúy khä këp thåìi, nãúu khäng saín pháøm seî giaím
pháøm cháút tháûm chê bë hoíng dáùn âãún tçnh traûng máút
muìa sau thu hoaûch.
Thæûc tãú cho tháúy caïc quaï trçnh nhiãût noïi chung vaì
quaï trçnh sáúy noïi riãng laì nhæîng quaï trçnh cäng nghãû ráút
phæïc taûp. Chàóng haûn quaï trçnh sáúy laì mäüt quaï trçnh taïch
áøm khoíi váût liãûu nhåì nhiãût vaì sau âoï sæí duûng taïc nhán
âãø thaíi áøm ra mäi træåìng våïi âiãöu kiãûn nàng suáút cao, chi
phê váûn haìng , väún âáöu tæ beï nháút nhæng saín pháøm phaíi
coï cháút læåüng täút, khäng næït neí cong vãnh , âáöy âuí hæång
vë...
Âãø thæûc hiãûn quaï trçnh sáúy ngæåìi ta sæí duûng mäüt
hãû thäúng gäöm nhiãöu thiãút bë nhæ : thiãút bë sáúy (buäöng
sáúy, háöm sáúy, thaïp sáúy, thuìng sáúy v.v...), thiãút bë âäút
noïng taïc nhán (calorifer) hoàûc thiãút bë laûnh âãø laìm khä taïc
nhán, quaû, båm vaì mäüt säú thiãút bë phuû khaïc nhæ buäöng
âäút, xyclon v.v... Chuïng ta goüi hãû thäúng caïc thiãút bë thæûc
hiãûn quaï trçnh sáúy cuû thãø naìo âoï laì mäüt hãû thäúng sáúy.
Trong âoì aïn män hoüc naìy em âæåüc dao thiãút kãú thiãút
bë sáúy caï xuáút kháøu.Våïi kiãún thæïc coìn haûn chãú, taìi liãûu
tham khaío chæa âáöy âuí nãn coìn nhiãöu båî ngåî vaì chàõc
chàõn khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Mong âæåüc caïc tháöy
cä trong khoa chè dáùn thãm âãø em hoaìn thaình täút âäö aïn
sau. Em xin chán thaình caím ån tháöy giaïo Lương Đức Vũ âaî
hæåïng dáùn táûn tçnh âeí em hoaìn thaình âæåüc âäö aïn naìy.
Sinh viãn

1

SÁÚY PHÆÅNG AÏN SÁÚY VAÌ PHÆÅNG PHAÏP
Coï nhiãöu phæång aïn sáúy âãø sáúy váût liãûu. Mäùi
phæång thæïc sáúy âãöu coï æu khuyãút âiãøm riãng cuía noï.
Sáúy âäúi læu ngæåüc chiãöu: váût liãûu sáúy vaì taïc nhán
sáúy âi ngæåüc chiãöu nhau. Taïc nhán sáúy ban âáöu coï nhiãût
âäü cao vaì âäü áøm tháúp nháút tiãúp xuïc våïi váût liãûu sáúy coï
âäü áøm nhoí nháút (váût liãûu sáúy chuáøn bë ra khoíi háöm
sáúy). Doüc theo háöm sáúy taïc nhán sáúy giaím dáön nhiãût âäü
vaì âäü áøm tàng dáön di chuyãø...
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
K thuáút sáúy âoïng vai tr cuìng quan troüng trong
cäng nghiãûp v âåììi säúng. Trong quy trçnh cäng nghãû saín
xuáút cuía ráút nhiãöu saín pháøm âãöu coï cäng âoaûn sáúy khä
âeí baío quaín daìi ngaìy. Cäng nghãû naìy ngaìy caìng phaït triãøn
trong cäng nghiãûp nhæ cäng nghiãûp chãú biãún haíi saín, rau
quaí cäng nghiãûp chãú biãún gäù, cäng nghiãûp saín xuáút váût
liãû xáy ûng vaì thæûc pháøm khaïc.Caïc saín pháøm näng
nghiãûp daûng haût nhæ luïa, ngä, âáûu, caì fã... sau khi thu
hoaûch cáön sáúy khä këp thåìi, nãúu khäng saín pháøm seî giaím
pháøm cháút tháûm chê hoíng dáùn âãún tçnh traûng máút
muìa sau thu hoaûch.
Thæûc tãú cho tháúy caïc quaï trçnh nhiãût noïi chung vaì
quaï trçnh sáúy noïi riãng l nhæîng quaï trçnh cäng nghãû ráút
phæïc taûp. Chàóng haûn quaï trçnh sáúy laì mäüt quaï trçnh taïch
áøm khoíi váût liãûu nhåì nhiãût vaì sau â sæí duûng taïc nhán
âãø thaíi áøm ra mäi træåìng våïi âiãöu kiãûn nàng suáút cao, chi
phê váûn haìng , väún âáöu beï nháút nhæng saín pháøm phaíi
coï cháút læåüng täút, khäng næït neí cong vãnh , âáöy âuí hæång
vë...
Âãø thæûc hiãûn quaï trçnh sáúy ngæåìi ta sæí duûng mäüt
hãû thäúng gäöm nhiãöu thiãút nhæ : thiãút sáúy (buäöng
sáúy, háöm sáúy, thaïp sáúy, thuìng sáúy v.v...), thiãút âäút
noïng taïc nhán (calorifer) hoàûc thiãút laûnh âãø laìm khä taïc
nhán, quaû, båm vaì mäüt säú thiãút phuû khaïc n buäöng
âäút, xyclon v.v... Chuïng ta goüi hãû thäúng caïc thiãút thæûc
hiãûn quaï trçnh sáúy cuû thãø naìo âoï laì mäüt hãû thäúng sáúy.
Trong âoì aïn män hoüc naìy em âæåüc dao thiãút kãú thiãút
sáúy caï xuáút kháøu.Våïi kiãún thæïc coìn haûn chãú, taìi liãûu
tham khaío chæa âáöy âuí nãn coìn nhiãöu båî ngåî v chàõc
chàõn khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Mong âæåüc caïc tháöy
trong khoa chè ùn thãm âãø em hoaìn thaình út âäö aïn
sau. Em xin chán thaình caím ån tháöy giaïo Lương Đức âaî
hæåïng dáùn táûn tçnh âeí em hoaìn thaình âæåüc âäö aïn naìy.
Sinh viãn
1
Sấy cá bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy cá bò - Người đăng: Ngọc Lễ Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sấy cá bò 9 10 677