Ktl-icon-tai-lieu

sấy gỗ

Được đăng lên bởi Ngọc Lễ Huỳnh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Låìi Noïi Âáöu
Ky thuáût sáúy laì mäüt nghaình khoa hoüc phaït triãùn maîi tæì
nhæîng nàm 50 âãún 60 åí caïc Viãûn vaö Træåìng âaûi hoüc trãn thãú
giåïi,chuí yãuï giaíi quãút nhæîng váún âãö kyî thuáût sáúy caïc näng
saín khaïc nhau trong kinh tãú näng nghiãûp vaì caïc kho baío quaín .
Trong nhæîng nàm 70 tråí laûi âáy ngæåìi ta âaî vaì âæa kyî thuáût
sáúy thaình cäng nghãû saín pháøm caïc màût haìng thæûc pháøm
khä, khäng nhæîng keïo daìi thåìi gian baío maì coìn laìm phong phuï
caïc màût haìng thæûc pháím vaì tiãûn låüi cho ngæåìi tiãu duìng
nhæ:sæïa bäüt,caì phã vaì cheì hoaì tan, caïc loaûi bäüt rau vaì quaí,
caïc loaûi rau quaí khä, caïc gia vë khä thët khä vaì caï khä, caïc saín
pháøm khä bäüt nhaìo, thæïc àn tinh cho caïc gia suïc vaì thuyí saín.
Âäúi næåïc ta laì næoïuc nhiãût âåïi noïng áøm, viãûc nghiãn cæïu
vaì cäng nghãû sáúy âãø chãú biãún thæûc pháøm khä vaì laìm khä
näng saín coï y ïnghéa âàûc biãût :kãút håüp phåi sáúy nhàòm tiãút
kiãûm nàng luæåüng, nghiãn cæïu nhæîng cäng nghãû vaì thiãút bë
sáúy thêch håüp cho tæìng loaüi thæûc pháøm, näng saín.phuì håüp
våïi âiãöu kiãûn khê háûu vaì thæûc tiãøn cuía næåïc ta taûoü ra haìng
hoaï phong phuï coï cháút læåüng cao phuûc vuû cho khuáút kháøu vaì
tiãu duìng trong næåïc.
Do tênh cháút âàût thuì cuía loaûi traïi cáy laì chæaï nhiãöu næåïc,
dãù bë xaoï träün .Vç váûy quaï trçnh sáúy traïi cáy ngæåìi ta thæåìng
choün loaûi thiãút bë sáúy váût liãûu tènh nhæ phoìng sáúy ,háöm
sáúy tunel .Âàût biãût háöm sáúy tunel vç noï âaïp æïng âæåüc nhiãöu
yãu cáöu nhæ nàng suáút cao , quaï trçnh sáúy thæûc hiãûn liãn
tuûc.Háöm sáúy tunel ráút coï yî nghéa trong thæûc tiãøn.

PHÆÅNG AÏN SÁÚY VAÌ TAÏC NHÁN SÁÚY
Coï nhiãöu phæång aïn sáúy âeí sáúy váût liãûu.Mäùi phæång thæïc
sáúy âãöu coï æu khuãút âiãøm riãng cuía noï .
Sáúy ngæåüc chiãöu:váût liãûu sáúy vaì taïc nhán sáúy âi ngæåüc
chiãöu .Taïc nhán sáúy ban âáöu coï nhiãût âäü cao nháút vaì âäü áøm
beï nháút tiãúp xuïc váût liãûu sáúy coï âäü áøm nhoí nháút vaì khi
táúnhán sáúy giaím nhiãût âäü tháúp nháút vaì coï âäü áøm cao thç
laûi tiãúp xuïc váût liãûu ban âáöu coï âäü áøm låïn .
Sáúy xuäi
chiãuö :Váût liãûu sáúy vaì taïc nhán sáúy di cuìng chiãöu nhau .Vaatj
lieeuj ban âáöu mang læåüng áøm låïn tiãúp xuïc taïc nhán sáúy ban
âáöu coï nhiãût âäü cao ,âäü áøm nhoí nãn bäúc håi nhanh ,vãö cuäúi
quaï trçnhï váût liãûu coï âäü áøm nhoíü tiãúp xuïc taïc nhán sáúy coï
âäü áøm låïn nãn caìng vãö cuäúi læåüng áøm bäúc håi caìng giaím vaì
coï täúc âäü sáúy cuîng g...
Låìi Noïi Âáöu
Ky thuáût sáúy laì mäüt nghaình khoa hoüc phaït triãùn maîi tæì
nhæîng nàm 50 âãún 60 åí caïc Viãûn vaö Træåìng âaûi hoüc trãn thãú
giåïi,chuí yãuï giaíi quãút nhæîng váún âãö kyî thuáût sáúy caïc näng
saín khaïc nhau trong kinh tãú näng nghiãûp vaì caïc kho baío quaín .
Trong nhæîng nàm 70 tråí laûi âáy ngæåìi ta âaî vaì âæa kyî thuáût
sáúy thaình cäng nghãû saín pháøm caïc màût haìng thæûc pháøm
khä, khäng nhæîng keïo daìi thåìi gian baío maì coìn laìm phong phuï
caïc màût haìng thæûc pháím vaì tiãûn låüi cho ngæåìi tiãu duìng
nhæ:sæïa bäüt,caì phã vaì cheì hoaì tan, caïc loaûi bäüt rau vaì quaí,
caïc loaûi rau quaí khä, caïc gia vë khä thët khä vaì caï khä, caïc saín
pháøm khä bäüt nhaìo, thæïc àn tinh cho caïc gia suïc vaì thuyí saín.
Âäúi næåïc ta laì næoïuc nhiãût âåïi noïng áøm, viãûc nghiãn cæïu
vaì cäng nghãû sáúy âãø chãú biãún thæûc pháøm khä vaì laìm khä
näng saín coï y ïnghéa âàûc biãût :kãút håüp phåi sáúy nhàòm tiãút
kiãûm nàng luæåüng, nghiãn cæïu nhæîng cäng nghãû vaì thiãút bë
sáúy thêch håüp cho tæìng loaüi thæûc pháøm, näng saín.phuì håüp
våïi âiãöu kiãûn khê háûu vaì thæûc tiãøn cuía næåïc ta taûoü ra haìng
hoaï phong phuï coï cháút læåüng cao phuûc vuû cho khuáút kháøu vaì
tiãu duìng trong næåïc.
Do tênh cháút âàût thuì cuía loaûi traïi cáy laì chæaï nhiãöu næåïc,
dãù bë xaoï träün .Vç váûy quaï trçnh sáúy traïi cáy ngæåìi ta thæåìng
choün loaûi thiãút bë sáúy váût liãûu tènh nhæ phoìng sáúy ,háöm
sáúy tunel .Âàût biãût háöm sáúy tunel vç noï âaïp æïng âæåüc nhiãöu
yãu cáöu nhæ nàng suáút cao , quaï trçnh sáúy thæûc hiãûn liãn
tuûc.Háöm sáúy tunel ráút coï yî nghéa trong thæûc tiãøn.
sấy gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sấy gỗ - Người đăng: Ngọc Lễ Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sấy gỗ 9 10 964