Ktl-icon-tai-lieu

sinh thái học môi trường _ vấn đề suy giảm giống lan rừng

Được đăng lên bởi ohenri
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

KHOA MÔI TRƯỜNG
-------  -------

TIỂU LUẬN MÔN SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

SỰ SUY GIẢM GIỐNG
LAN RỪNG

Nhóm
Lớp

:5
:13CMT

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2015

Tiểu luận môn Sinh thái môi trường

BÀI BÁO CÁO WORD
Mục lục:
1. Sự đa dạng của lan rừng...............................................................................Trang 3
1.1 Phân loại lan ở Việt Nam........................................................................Trang 3
1.2 Trữ lượng lan rừng..................................................................................Trang 3
1.3 Phân bố lan rừng ở các tỉnh....................................................................Trang 4
2. Đặc điểm sinh học, sinh thái của lan rừng...................................................Trang 5
3. Lí do hoa lan được nhiều người ưa chuộng..................................................Trang 6
4. Thực trạng lan rừng Việt Nam hiện nay.......................................................Trang 6
4.1 Khai thác.................................................................................................Trang 6
4.2 Xuất khẩu................................................................................................Trang 6
4.3 Công tác bảo tồn lan rừng.......................................................................Trang 7
5. Nguyên nhân suy giảm lan rừng...................................................................Trang 8
5.1 Nguyên nhân gián tiếp............................................................................Trang 8
5.2 Nguyên nhân trực tiếp............................................................................Trang 8
6. Hậu quả.........................................................................................................Trang 9
7. Các biện pháp bảo tồn lan rừng..................................................................Trang 10
8. Kết luận......................................................................................................Trang 11
Nhóm 5-13CMT
Page 2

Tiểu luận môn Sinh thái môi trường

1.SỰ ĐA DẠNG CỦA LAN RỪNG:
Theo các nhà thực vật học, Việt Nam là một trong những quốc gia đa dạng về
phong lan vào hàng bậc nhất thế giới. Ở nước ta ngày càng có nhiều loài lan rừng được
các nhà khoa học phát hiện.
1.1 Phân loại lan ở VN:
Hiện ở Việt Nam có 2 thứ lan: lan bản xứ (lan rừng) và lan lai.
1.2 Trữ lượng lan rừng:
-Hiện nay trên thế giới có khoảng 800-1000 loài lan với 25.000-30.000 giống
lan nguyên...







 
 
!"#$%"&'"(%)*%+,-./*
"0, 1*
23 1/4
sinh thái học môi trường _ vấn đề suy giảm giống lan rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh thái học môi trường _ vấn đề suy giảm giống lan rừng - Người đăng: ohenri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
sinh thái học môi trường _ vấn đề suy giảm giống lan rừng 9 10 34